Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v kompozitních materiálech na bázi chemických látek, jejich druzích a v základních technologiích pro práci s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit minimálně tři druhy kompozitních materiálů Písemné a ústní ověření
b Objasnit způsoby zpracování tří druhů kompozitních materiálů (druhy materiálů viz kritérium a)) Ústní ověření
c Zvolit a popsat postup výroby dílu jednoho ze tří kompozitních materiálů (materiály viz kritérium a)) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s normami a s pracovními instrukcemi pro obsluhu a řízení technologických procesů zpracování kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v předložené výrobně-technické dokumentaci zadanou informaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při zpracování kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečné práce se stroji, přístroji a zařízením při zpracování kompozitních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy v oblastech BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční práce při zpracování kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat na základě požadovaných parametrů vhodné zařízení, specifické pro výrobu konkrétního dílu z kompozitního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit na základě předepsaných postupů výroby díl z kompozitního materiálu (díl viz kritérium a)) Praktické předvedení
c Sledovat parametry výstupní kontroly a vysvětlit postup v případě zjištění závad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení k výrobě dílů z kompozitních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a obsluhovat automatické a poloautomatické zařízení pro výrobu dílů z kompozitních materiálů Praktické předvedení
b Vyčistit dle pracovních instrukcí zařízení pro výrobu dílů z kompozitních materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava výstupů z kompozitních materiálů a jejich kontrola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výstupní kontrolu vyrobeného dílu z kompozitního materiálu Praktické předvedení
b Zabalit, označit a určit způsob manipulace s příslušným dílem z kompozitního materiálu dle provozní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Ověřování představuje komplex činností zahrnujících orientaci v dokumentech potřebných pro obsluhu a řízení technologických procesů, interpretaci údajů v nich uvedených, přípravu vstupů, manipulaci s kompozitními materiály a obsluhu strojů a zařízení pro výrobu dílů z kompozitních materiálů.

 

Pro každého uchazeče o zkoušku připraví autorizovaná osoba konkrétní zadání zkoušky s ukázkou provozně-technické dokumentace (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy).

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení; je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při ověřování kritéria hodnocení a) v odborné kompetenci Orientace v kompozitních materiálech, jejich druzích a v základních technologiích pro práci s nimi se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.

Univerzita Pardubice

Synpo, a. s.