Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika pícnin a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy pícnin a vysvětlit jejich využití Písemné ověření
b Rozpoznat 9 druhů pícnin (semena, rostliny v různých vývojových fázích) Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů pícnin na stanoviště, včetně čistoty životního prostředí Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci pícnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj pícnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit obsah živin na daném stanovišti pro zadanou pícninu dle agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZP) Praktické předvedení
b Na základě výsledků AZP a plánovaného výnosu navrhnout dávky živin pro základní hnojení, případně navrhnout úpravu pH v rámci osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv pro základní hnojení s ohledem na plánovaný výnos a výsledek AZP Písemné a ústní ověření
d Popsat přihnojení pícnin (porostu trav a porostu jetelovin) za vegetace včetně listových hnojiv a stanovit vhodnou vývojovou fázi dané rostliny k přihnojení Ústní ověření
e Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k pícninám Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj pícnin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování pícnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování pícnin a jejich využití Ústní ověření
b Popsat technologii pro založení porostů pícnin Ústní ověření
c Popsat zařazení pícnin do osevního postupu Písemné ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování pícnin Písemné ověření
e Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci pícnin Ústní ověření
f Navrhnout vhodný technologický postup pro pěstování zadané pícniny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v pícninách a ošetřování proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů pícnin a na konkrétním pozemku určit všechny vyskytující se plevele, choroby a škůdce Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav porostu pícnin na konkrétním pozemku a navrhnout opatření v ochraně rostlin a zadat pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat systém integrované ochrany pro pícniny Ústní ověření
d Stanovit systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy pícnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést termín sklizně podle vývojové fáze obecně pro trávy a pro jeteloviny Ústní ověření
b Popsat technologii sklizně pícnin a zadat instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu kvality provedených sklizňových prací Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu pícnin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování pícnin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin, provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení prvotní evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/ díl půdního bloku ve veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce pícnin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat klady a zápory pěstování pícnin v rámci různých typů hospodaření Písemné ověření
b Určit jednotlivé nákladové položky pěstování pícnin a objasnit možnosti jejich ovlivnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést výkupní požadavky na pícniny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování pícnin v zemědělském podniku. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou brány z konkrétního podniku. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborných zásahů bude ověřováno na konkrétních porostech pícnin.

 

U kompetence "Charakteristika pícnin a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky" bude v kritériu a) vyjmenovávat a charakterizovat jednoleté a víceleté pícniny (jeteloviny a trávy). Kritérium b) bude ověřeno s využitím fotografií a v porostu.

U kompetence "Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj pícnin" bude k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

U kompetence "Diagnostika škodlivých činitelů v pícninách a ošetřování proti nim", bude k prověření kritérií c) a d) k dispozici Seznam registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, platný pro aktuální rok.

Uchazeč bude v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na web.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku s ohledem na agrotechnické lhůty.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZD Rosice

Školní statek Humpolec

Agrární komora ČR