Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu ovcí a koz v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat produkčně významná plemena ovcí a koz chovaná v ČR a základní požadavky na jejich exteriér a užitkové vlastnosti, určit na předložených fotografiích minimálně 15 plemen ovcí a koz chovaných v ČR Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat hlavní užitkové směry produkčních chovů ovcí a koz Písemné ověření
c Popsat současný vývoj početních stavů ovcí a koz, včetně struktury chovaných plemen, jejich užitkovosti a reprodukce Písemné ověření
d Stanovit pro přírodní podmínky regionu, ve kterém probíhá zkouška, vhodný produkční systém včetně volby plemene Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit, popsat a charakterizovat plemena ovcí a koz v chovu, ve kterém probíhá zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat zásady plemenářské práce ve stádech ovcí a koz - selekce, kontrola užitkovosti, připařovací plán, dědičnost jednotlivých užitkových vlastností Ústní ověření
g Popsat práci s výsledky kontroly užitkovosti ovcí a koz, charakterizovat zásady výběru plemenných beranů a kozlů z katalogu nákupního trhu dle chovných cílů ve stádě Ústní ověření
h Popsat strukturu nákladů na krmný den nebo jednotku produkce u jednotlivých kategorií ovcí a koz a podíl jednotlivých nákladových položek Písemné a ústní ověření
i Popsat ukazatele ovlivňující ekonomiku chovu ovcí a koz u hlavních produkčních směrů - rentabilitu chovu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy v chovu ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu ovcí a koz Ústní ověření
b Popsat vybraná ustanovení vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat v platném znění, a specifikovat požadavky na ochranu všech kategorií ovcí a koz Ústní ověření
c Popsat vybraná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví Ústní ověření
d Vyjmenovat evropské a národní podpory v chovu ovcí a koz (členění podpor, zpracování žádostí), předvést použití internetových aplikací MZe (Ministerstva zemědělství) a SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat požadavky na organizaci práce a pracovních postupů při chovu ovcí a koz v souladu s nařízením vlády č. 27/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat Ústní ověření
f Popsat aktuální stav legislativy týkající se zvláště chráněných živočichů (např. vlk, medvěd, rys nebo krkavec), ve vztahu k chovu malých přežvýkavců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence a označování ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), které se týkají šlechtění a plemenitby ovcí a koz, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Objasnit principy vedení ústřední evidence ovcí a koz – hlášení změn do ústřední evidence, stájový registr, povinnosti chovatele Ústní ověření
c Předvést použití softwarové aplikace – Registr zvířat, Portál farmáře Praktické předvedení
d Popsat pomůcky pro označování ovcí a koz a předvést praktické označení vybraných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojmy a údaje v Potvrzení o původu u plemenných ovcí a koz Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat význam chovatelských sdružení a plemenných knih ovcí a koz Ústní ověření
g Vysvětlit zásady vedení a hodnocení faremní evidence včetně kontrolní činnosti Ústní ověření
h Popsat strukturu zabezpečování plemenářských činností v ČR u ovcí a koz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem pohoda zvířat (welfare) v chovu ovcí a koz a specifikovat 5 základních svobod zvířat Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat zásady správné manipulace a zacházení s ovcemi a kozami včetně zásad přepravy zvířat a předvést manipulaci s dospělými zvířaty Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné zásady ustájení jednotlivých kategorií ovcí a koz Ústní ověření
d Charakterizovat různé systémy ustájení všech kategorií dojených plemen ovcí a koz v konvenčním, resp. ekologickém zemědělství Ústní ověření
e Charakterizovat různé systémy ustájení všech kategorií masných, kombinovaných a ostatních plemen ovcí a koz v konvenčním, resp. ekologickém zemědělství Ústní ověření
f Charakterizovat nejčastěji používané technologické systémy u jednotlivých kategorií ovcí a koz Ústní ověření
g Posoudit chov, ve kterém se koná zkouška, z pohledu pohody zvířat, kvality chovného prostředí a použitých technologií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady výživy a krmení jednotlivých kategorií ovcí a koz (kvalita, hygiena, množství, konzervace a skladování krmiv) Ústní ověření
b Vysvětlit základní anatomické a fyziologické odlišnosti trávení u jehňat a kůzlat a ostatních kategorií ovcí a koz Ústní ověření
c Charakterizovat a specifikovat krmiva (koncentrovaná a objemná) pro výživu a krmení ovcí a koz dle užitkového typu, rozpoznat minimálně 5 vzorků předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit roční bilanci krmiv pro modelový příklad stáda Praktické předvedení
e Popsat technologické postupy a techniku krmení ovcí a koz v různých produkčních systémech, charakterizovat využití pastvy Ústní ověření
f Zhodnotit dostupná krmiva, výživu a krmení ovcí a koz v chovu, ve kterém probíhá zkouška, popsat základní nedostatky a navrhnout zlepšující opatření Praktické předvedení a ústní ověření
g Posoudit tělesnou kondici vybraných zvířat vzhledem k podmínkám na farmě Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout konkrétní krmnou dávku pro zadanou kategorii zvířat s ohledem na požadovanou užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
i Vyjmenovat zásady provozování jednotlivých pastevních systémů a popsat údržbu pastvin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování užitkových vlastností ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ukazatele mléčné užitkovosti, jejich hodnocení a objasnit biologický princip tvorby, uvolňování a získávání mléka Písemné ověření
b Popsat dojicí systémy a typy dojíren, včetně optimálních pracovních postupů: dojení, ošetření a skladování mléka až do jeho zpracování nebo převzetí odběratelem, předvést strojní dojení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat faktory ovlivňující zdraví mléčné žlázy a kvalitu nadojeného mléka, prevence a eliminace mastitid, prakticky posoudit stav mléčné žlázy Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zásady faremního zpracování a zpeněžování mléka a mléčných produktů, prodej ze dvora Ústní ověření
e Na základě předložené dokumentace posoudit úroveň užitkovosti v konkrétním chovu Praktické předvedení a ústní ověření
f Objasnit biologické principy růstu, jeho hodnocení na faremní úrovni, popsat systém kontroly masné užitkovosti Písemné ověření
g Charakterizovat intenzívní a extenzívní způsob chovu jatečných jehňat a kůzlat, vysvětlit zásady hodnocení a zpeněžování jatečných těl Ústní ověření
h Charakterizovat produkci, skladování a zpeněžování vlny, srsti, kůží a další produkce u ovcí a koz Ústní ověření
i Popsat mimoprodukční funkce pastevních chovů ovcí a koz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyziologii a specifika reprodukčního cyklu u ovcí a koz, popsat ukazatele reprodukce a jejich hodnocení Ústní ověření
b Navrhnout obrat stáda na modelovém příkladu Praktické předvedení
c Popsat detekci říje, inseminaci, zjišťování březosti a nejčastěji používané biotechnologické metody v reprodukci ovcí a koz Ústní ověření
d Vysvětlit zásady péče o bahnice v období březosti a přípravy na porod, popsat příznaky blížícího se porodu, popsat základní vybavení a činnost porodníka Ústní ověření
e Popsat fyziologický průběh jednotlivých fází porodu, vedení komplikovaného porodu Ústní ověření
f Popsat zásady péče o matku a mláďata po porodu a předvést potřebné ošetřovatelské úkony Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby kontroly zdraví ovcí a koz a systémy prevence onemocnění u jednotlivých kategorií ovcí a koz, uvést příznaky a změny v chování nemocného zvířete Písemné ověření
b Posoudit zdravotní stav vybraných kusů ovcí nebo koz, navrhnout příslušná zooveterinární opatření Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat nejčastěji se vyskytující poruchy zdraví u jednotlivých kategorií ovcí a koz (metabolické, parazitární a infekční) a popsat praktická zooveterinární opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch typických pro jednotlivé kategorie ovcí a koz Ústní ověření
d Popsat projevy tepelného a chladového stresu u jednotlivých kategorií ovcí a koz a uvést způsoby jejich eliminace Ústní ověření
e Popsat zásady prevence onemocnění a zásady ozdravovacích programů v chovu ovcí a koz dle příslušné metodiky kontroly zdraví vydané ministerstvem zemědělství Písemné ověření
f Popsat úkony vyplývající z metodiky kontroly zdraví u ovcí a koz (povinná vyšetření hrazená státem nebo chovatelem) Písemné ověření
g Popsat postup řešení při napadení zvířat velkými šelmami, a to zraněných i usmrcených Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti a popsat jejich náležitosti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví závodu Písemné a ústní ověření
c Sestavit modelový týdenní plán práce pro pracovníky chovu zvířat včetně jejich mzdového ohodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout možnosti vzdělávání pro pracovníky v modelovém chovu zvířat, vyhledat vzdělávací a informační akce zajišťované ministerstvem zemědělství a profesními svazy Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost základních právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, zkontrolovat jejich dodržování v chovu zvířat, ve kterém probíhá zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
g Popsat první pomoc při úrazu nebo poškození zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zootechnik#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí při vstupu do chovu splňovat požadavky veterinárních předpisů (zákon č. 166/1999 Sb. a vyhláška č. 342/2012 Sb.) a obecně platných pravidel zoohygieny.

Pro ověření znalostí a dovedností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen ve zkušební místnosti, ale také přímo v zemědělském provozu zaměřeném na chov ovcí nebo koz.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody zvířat (welfare). Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Pro ověřování kompetence Charakteristika chovu ovcí a koz v ČR plní uchazeč úkoly prostřednictvím souboru fotografií současných plemen ovcí a koz v počtu minimálně 15 ks.

U kompetence Posuzování výživy a organizace krmení ovcí a koz se bude uchazeč v kritériu a) věnovat výživě a krmení jednotlivých kategorií zvířat (mladá, březí, v laktaci, plemenná zvířata).

Pro ověřování kompetence Aplikace platné legislativy v chovu ovcí a koz plní uchazeč zadání prostřednictvím počítače s připojením na internet.

U kompetence Zajišťování péče o zdraví ovcí a koz, v kritériích a), c) d) bude uchazeč řešit problematiku zdraví pro jednotlivé kategorie zvířat (mladá, březí, v laktaci, plemenná zvířata).

U kompetence Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu v kritériích c), d) bude uchazeč sestavovat týdenní plán práce, navrhovat mzdové ohodnocení (včetně jeho motivační složky) a dále navrhovat možnosti vzdělávání modelových podřízených pracovníků v chovu zvířat analogickém tomu, ve kterém probíhá zkouška. Uchazeč si u zkoušky připraví týdenní plán práce a zmíněné návrhy a následně k nim proběhne diskuze mezi uchazečem
a zkoušejícím.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Milský statek, s. r. o.

Svaz chovatelů ovcí a koz, z. s.

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.