Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika zeleniny a jejích nároků na klimatické a půdní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pěstitelské skupiny zeleniny Písemné ověření
b Zařadit jednotlivé druhy zeleniny do pěstitelských skupin Písemné ověření
c Rozpoznat skupiny osiv zeleniny Praktické předvedení
d Rozpoznat sadbu zeleniny Praktické předvedení
e Charakterizovat význam vegetačních činitelů (světlo, teplo, voda) pro pěstování a produkci zeleniny Ústní ověření
f Charakterizovat půdní podmínky pro pěstování zeleniny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vliv základních živin (N, P , K, Ca, Mg) pro růst a vývoj zeleniny Ústní ověření
b Zjistit a interpretovat z agrochemického rozboru půdy pro dané stanoviště zásobu živin Praktické předvedení
c Rozpoznat a charakterizovat v porostu zeleniny a v obrazové dokumentaci příznaky nedostatku nebo přebytku základních živin Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady nejpoužívanějších organických, statkových a minerálních hnojiv u zadané zeleniny a vysvětlit jejich použití Ústní ověření
e Vyhledat v příslušné metodice základní dávky živin u zadané zeleniny a uvést postup správné výživy Praktické předvedení
f Vysvětlit termín ochranná pásma při aplikaci chemických přípravků a hnojiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů zeleniny a ošetření proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit škodlivé organizmy v porostu zeleniny Praktické předvedení
b Vyjmenovat možné choroby a škůdce pro zadaný druh zeleniny Ústní ověření
c Uvést rozdíl mezi škodlivými biotickými faktory a škodlivými abiotickými vlivy u zeleniny a charakterizovat je Písemné ověření
d Stanovit systém ochrany proti určenému škodlivému organizmu u zadané zeleniny s využitím příslušné metodiky a případně PC Praktické předvedení
e Vyjmenovat principy integrované ochrany rostlin u zeleniny Ústní ověření
f Vyhledat zadaný přípravek v Registru přípravků na ochranu rostlin, určit jeho ochrannou lhůtu a vysvětlit tento termín, zjistit škodlivost pro včely, zvěř a ptáky a posoudit možnost přednostního použití biologické ochrany Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování polní zeleniny včetně závlahy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout správný technologický postup pěstování zadané polní zeleniny do dané lokality Písemné ověření
b Vysvětlit pojem agrotechnický termín a uvést konkrétní agrotechnické termíny při pěstování zadané polní zeleniny Ústní ověření
c Vyjmenovat různé způsoby závlahy, vysvětlit jejich význam pro pěstování polní zeleniny a navrhnout vhodný typ závlahy pro vybraný druh zeleniny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně, posklizňová úprava a skladování polní zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav porostu a odhadnout předpokládaný termín sklizně u zadané polní zeleniny Praktické předvedení
b Popsat technologii sklizně zadané polní zeleniny Ústní ověření
c Popsat posklizňovou a tržní úpravu polní zeleniny Ústní ověření
d Uvést podmínky a možnosti skladování dané polní zeleniny Ústní ověření
e Posoudit kvalitu sklizené polní zeleniny a uvést možnosti ovlivnění kvality polní zeleniny v průběhu pěstování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení
b Provést záznam aplikace hnojiv, pomocných látek a upravených kalů do předložené evidence Praktické předvedení
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce pěstování zeleniny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní nákladové položky při pěstování polní zeleniny a možnosti jejich ovlivnění Písemné ověření
b Uvést průměrný hektarový výnos u zadané polní zeleniny a vysvětlit, které faktory výnos ovlivňují Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Předpěstování zeleninové sadby, pěstování zeleniny ve sklenících a foliových krytech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hlavní zásady a technologie pěstování zeleniny ve sklenících a fóliových krytech Písemné ověření
b Vyjmenovat a stručně popsat různé varianty předpěstované sadby používané v zelinářství Písemné a ústní ověření
c Zdůvodnit důležitost přísné hygieny při předpěstování sadby zeleniny Písemné ověření
d Vyjmenovat všechny druhy zeleniny vhodné pro pěstování ve sklenících a fóliových krytech Ústní ověření
e Popsat technologie rychlení zadaného druhu zeleniny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření profesních znalostí a dovedností a také na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění pěstování zeleniny v zemědělském podniku. Podklady pro ověření kompetencí budou brány z konkrétního podniku nebo vytvořeny pro vzorový podnik. Předvedení dovedností při posuzování potřeby odborného zásahu v porostu (hnojení, ochrana rostlin) budou ověřovány na konkrétních porostech plodin.

 

Kompetence „Charakteristika zeleniny a jejích nároků na klimatické a půdní podmínky" (všechna kritéria) a kompetence „Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj zeleniny" (kritérium a) jsou formulovány obecným způsobem, slouží k ověření přehledu uchazeče z problematiky vegetačních činitelů, půdních podmínek a základů výživy zeleniny a není zde cílem ověřovat jeho znalosti u konkrétních druhů zelenin.

 

U kompetence „Charakteristika zeleniny a jejích nároků na klimatické a půdní podmínky“, v kritériu b) zkoušející vybere z níže uvedeného přehledu zeleniny 10 druhů zeleniny, které uchazeč zařadí do pěstitelských skupin. U kritéria c) uchazeč rozpozná osivo 5 skupin zeleniny (celkem 20 vzorků semen) a u kritéria d) rozpozná sadbu 5 druhů zelenin.

U kompetence „Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj zeleniny“ bude k prověření kritéria b) k dispozici vzorový rozbor půdy, u kritéria c) bude k dispozici alespoň 5 ks obrazové dokumentace zeleniny s příznaky nedostatku nebo přebytku živin a u kritéria e) bude k dispozici Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení. U kritéria e) zkoušející zadá uchazeči druh zeleniny z níže uvedeného seznamu.

 

U kompetence „Diagnostika škodlivých činitelů zeleniny a ošetření proti nim“ budou k prověření kritéria a) k dispozici vzorky a obrazová dokumentace škodlivých organismů a k prověření kritérií c), e) budou k dispozici: Metodická příručka integrované ochrany rostlin, Registr přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok, PC. Pro ověření kritéria a), b) a d) zkoušející zadá uchazeči druh zeleniny z níže uvedeného seznamu.

 

U kompetence „Návrh technologického postupu pěstování polní zeleniny včetně závlahy“ u kritéria a) a b) zkoušející zadá uchazeči druh zeleniny z níže uvedeného seznamu.

 

U kompetence „Organizace sklizně, posklizňová úprava a skladování polní zeleniny“ u kritéria a) zkoušející zadá uchazeči druh zeleniny z níže uvedeného seznamu.

U kompetence „Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku“ bude k prověření kritéria a) k dispozici formulář pro evidenci ochrany rostlin a u kritéria b) bude k dispozici formulář pro evidenci hnojiv.

 

Uchazeč bude v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na web.

 

Zkoušku je třeba konat v průběhu vegetačního období.

 

Druhy zeleniny – pěstitelské skupiny

Kořenová zelenina:

 • Mrkev obecná
 • Petržel zahradní
 • Celer bulvový
 • Ředkev setá

Listová zelenina:

 • Salát hlávkový
 • Špenát zelný
 • Plodová zelenina.
 • Rajče
 • Paprika

Tykvovitá zelenina:

 • Okurka setá

Košťáloviny:

 • Zelí hlávkové
 • Kapusta hlávková
 • Brokolice
 • Květák
 • Kedluben

Cibulová zelenina:

 • Cibule kuchyňská
 • Česnek kuchyňský
 • Pór zahradní

Lusková zelenina:

 • Hrách setý zahradní
 • Fazol obecný

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bramko Semice

Česká zahradnická akademie Mělník

Odbytové družstvo LITOZEL

Předměřická a. s