Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský mechanizátor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s katalogem náhradních dílů, vyhledat určené údaje z katalogu s využitím informačních systémů Praktické předvedení
b Číst technickou dokumentaci a schémata v návodech k obsluze nebo v servisní dokumentaci, vyčíst z provozní dokumentace způsob a intervaly technické údržby mechanizačních prostředků Praktické předvedení
c Předvést práci s databázemi a informačními systémy využitelnými při práci v oblasti zemědělství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování servisních činností a provádění oprav strojů a zařízení používaných v zemědělské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit plán servisních prohlídek a revizí v závislosti na technické dokumentaci strojního zařízení používaného v zemědělství a vypracovanou sestavu obhájit Praktické předvedení
b Provést diagnostiku závady chodu motoru na traktoru či samojízdném stroji Praktické předvedení
c Popsat údržbu hydraulických zařízení, vysvětlit principy správného zacházení s hydraulickými kapalinami Ústní ověření
d Předvést hledání závad elektrického příslušenství strojů Praktické předvedení
e Navrhnout způsob opravy strojního zařízení používaného v zemědělské výrobě a rozhodnout o technologicky nejvhodnějším postupu opravy a opravy provést Praktické předvedení
f Popsat způsob komunikace se zákazníkem a dodavatelem při reklamačním řízení opravy nebo revize stroje či strojního zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Seřizování opravených strojů a zařízení a uvádění do provozu u zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Po opravě seřídit a prověřit funkční způsobilost opravených strojů a zařízení s ohledem na optimální provoz celé technologie Praktické předvedení
b Předvést zákazníkovi funkčnost opraveného stroje a zařízení připojeného za traktor, včetně předvedení jízdy soupravy, vyplnit předávací protokol Praktické předvedení
c Předvést zákazníkovi funkčnost opraveného samojízdného stroje nebo traktoru, včetně předvedení jízdy, vyplnit předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení používaných v zemědělské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a objasnit vhodný způsob funkčních zkoušek traktoru, stroje a strojního zařízení používaného v zemědělství Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit odpovídající měřicí techniku v souladu se servisní dokumentací a předvést její použití Praktické předvedení
c Provést funkční zkoušky strojů a zařízení používaných v zemědělské výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence o provedeném servisu zemědělské techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady evidence servisu v oblasti údržby, diagnostiky a oprav strojů Ústní ověření
b Vyhotovit záznam o provedené servisní opravě, seřízení, výměně součástek strojního zařízení v rostlinné výrobě, traktoru, samojízdného stroje Praktické předvedení
c Vyhotovit záznam o provedené servisní opravě dané technologie v živočišné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování vhodných podmínek pro servisní opravy a údržbu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat legislativu v oblasti záručních a pozáručních oprav Ústní ověření
b Popsat posouzení vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a navrhnout opatření k zabránění negativním vlivům v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vhodné podmínky jednotlivých prohlídek strojů, zařízení a vozidel Ústní ověření
d Posoudit a navrhnout opatření k zabezpečení spolehlivého provozu strojů a technologických zařízení v konkrétních podmínkách Praktické předvedení
e Navrhnout optimalizaci stavu zásob náhradních dílů na servisním středisku pro určený typ traktoru s ohledem na jejich počet a rok výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při servisu zemědělské techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní právní předpisy týkající se BOZP a požární prevence při práci s mechanizačními prostředky a vysvětlit jejich aplikaci pro zadaný provoz Ústní ověření
b Popsat rizika provozu zemědělské mechanizace z hlediska použití provozních náplní Ústní ověření
c Popsat nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví zaměstnanců a uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
d Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Uchazeč musí mít řidičské oprávnění skupiny T.

 

V kompetenci "Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace" v kritériu a) uchazeč bude pracovat s katalogem náhradních dílů ke stanovenému traktoru a k jednomu zemědělskému stroji a vyhledá vždy dva určené údaje.

Cílem zkoušky je ověření kompetencí uchazeče vykonávat servisní činnosti na traktorech, samojízdných strojích, přívěsných a závěsných zařízeních používaných v rostlinné výrobě. Rovněž tak i vykonávat servisní činnosti v oblasti technologií a systémů ustájení hospodářských zvířat včetně navazujících činností. U každého druhu stroje či technologie došlo již v současnosti vzhledem k technologické složitosti i k poměrně úzké specializaci servisní činnosti. Podrobná školení a kurzy k tomu provádí přímo jednotliví výrobci a dodavatelé strojů. Vzhledem k široké škále používané zemědělské techniky by měl mít uchazeč možnost v průběhu celé zkoušky používat servisní dokumentaci.

Ověřování je třeba spojit do navazujících činností vedoucích k ucelenému zajištění správného chodu jednotlivých technologií a strojů. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provedené práce a případně i k časovému hledisku zvládání zadaných úkolů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrima Žatec, s. r. o.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Zemědělský svaz České republiky, Územní organizace Mělník

Mlékařské družstvo Česká Lípa