Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Dělník v textilní výrobě
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vykonávání ručních a strojně ručních prací v textilních provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést jednoduché ruční nebo strojně ruční práce v textilním provozu (v přádelně nebo v tkalcovně nebo v pletárně nebo v zušlechťovně textilií nebo v barevně textilií nebo v tiskárně textilií nebo v jiném textilním provozu), např. uříznout utkaný díl na stavu, nebo založit osnovu do stavu, nebo odvézt potáče a cívky od dopřádacího nebo snovacího stroje na místo určení, nebo provést návlek do cívečnice snovacího stroje, nebo vytřídit vratný odpad podle druhů nebo barev nebo jemnosti nebo délky vlákna Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro práci v konkrétním textilním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha dílčích částí poloautomatických zpracovatelských strojů nebo zařízení v textilních provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zadané podpůrné pracovní operace na dílčích částech strojů nebo zařízení v textilním provozu (v přádelně nebo v tkalcovně nebo v pletárně nebo v zušlechťovně textilií nebo v barevně textilií nebo v tiskárně textilií nebo v jiném textilním provozu), např. provést obsluhu části strojního zařízení kontinuálního kombinovaného stroje nebo aparaturního zařízení, nebo provést nástrk cívek do cívečnice, nebo vybrat prašné komory nebo cyklony a kanály, nebo napařit přízi v pařicí komoře, nebo sušit volný materiál nebo přízi Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu strojů a práci v konkrétním textilním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat základní znalosti o dílčích částech a funkcích poloautomatických zpracovatelských strojů nebo zařízení v textilním provozu a o účelu a principu pracovních operací na strojích v textilním provozu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spolupráce při obsluze strojů a aparaturních zařízení v textilních provozech podle příkazů předáka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést určené pracovní operace ve spolupráci s předním dělníkem během obsluhy konkrétních strojů a zařízení v textilním provozu (v přádelně nebo v tkalcovně nebo v pletárně nebo v zušlechťovně textilií nebo v barevně textilií nebo v tiskárně textilií nebo v jiném textilním provozu), např. sledovat průběh výroby šlichtovaných válů včetně odstraňování závad, nebo založit ošlichtovaný vál do stavu, nebo vychystat balíky se surovinou při rozvolňování a čištění v přádelně, nebo vykonat pomocné práce na sušicích a fixačních linkách, nebo vykonat pomocné práce na bělicí lince Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu strojů a práci v konkrétním textilním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat základní znalosti o dílčích částech strojů a aparaturních zařízení a jejich funkcí v textilním provozu a o účelu a principu pracovních operací na strojích v textilním provozu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha jednoduchých textilních strojů a zařízení v textilních provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zadané pracovní operace na jednoduchých strojích a zařízeních v textilním provozu (v přádelně nebo v tkalcovně nebo v pletárně nebo v zušlechťovně textilií nebo v barevně textilií nebo v tiskárně textilií nebo v jiném textilním provozu), např. zdvojit tkaninu nebo pleteninu včetně změření, nebo strojně řezat nebo sekat materiál před rozvolněním, nebo slisovat textilní materiál, nebo smekat potáče se zapředením, nebo smekat cívky bez zapředení, nebo navinout (převinout) tkaninu nebo pleteninu nebo netkanou textilii Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu strojů a práci v konkrétním textilním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat základní znalosti vstupních, funkčních a výstupních částí
jednoduchých textilních strojů a zařízení, účel a princip pracovních operací na těchto strojích
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přejímání, vážení, měření a evidování produkce v textilních provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat technické údaje u textilních surovin, polotovarů a výrobků v souladu s dokumentací (například s dodacím listem), převzít, zvážit, změřit a zaevidovat produkci v textilní výrobě, nebo zkontrolovat technické údaje u textilních surovin nebo textilních polotovarů nebo textilních výrobků a porovnat je s normou Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit míry nebo váhu textilních polotovarů nebo produktů, např. zvážit přádelnické polotovary a přízi při zjišťování výsledného texu, nebo zvážit tkaninu na zbožovém válu Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro práci v konkrétním textilním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrolování definovaných parametrů surovin, polotovarů a výrobků v textilních provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prohlédnout textilní polotovar nebo hotový textilní výrobek, např. posoudit vzhled příze na planiskopu, nebo zkontrolovat kvalitu utkaného zboží na prohlížecím stolu, nebo zkontrolovat kvalitu upraveného zboží na prohlížecím stolu Praktické předvedení
b Označit vady v textilním polotovaru nebo hotovém textilním výrobku podle příslušného pracovního postupu, etalonu nebo klasifikačního řádu Praktické předvedení
c Odstranit vady v textilním polotovaru nebo hotovém textilním výrobku, např. provést nopování nebo oduzličkování hotové tkaniny, nebo pleteniny, nebo vyčistit nebo zaprat tkaninu, nebo pleteninu, včetně vyznačení chyb Praktické předvedení
d Zaevidovat výsledky kontroly textilního polotovaru nebo hotového textilního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
e Podat informaci k opatřením na odstranění nekvalitní produkce (operátorům, mistrovi) a zkontrolovat splnění přijatých opatření v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro práci v konkrétním textilním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat základní znalosti o textilních vláknech, přízích, tkaninách,
pleteninách a netkaných textiliích (základní druhy, vlastnosti, parametry)
Písemné ověření
h Určit druhy textilních surovin (vláken), přízí nebo nití, textilií (tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
i Rozpoznat vady textilních surovin (vláken), přízí nebo nití, textilií (tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění manipulačních prací v textilních provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést konkrétní manipulační práci v textilním provozu (v přádelně nebo v tkalcovně nebo v pletárně nebo v zušlechťovně textilií nebo v barevně textilií nebo v tiskárně textilií nebo v jiném textilním provozu), např. vychystat balíky se surovinou, nebo provést manipulaci s potáči a cívkami u dopřádacích nebo soukacích strojů v přádelně, nebo provést manipulaci s osnovním nebo zbožovým válem v tkalcovně, nebo provést manipulaci s válem upraveného zboží v úpravně, nebo slisovat použité dutinky a odpadový papír a provést manipulaci s balíky slisovaných dutinek a papíru, nebo vybalit přízi z beden a palet včetně vychystání materiálu, nebo zabalit cívky nebo přadena nebo kusové výrobky, nebo vyrovnat cívky nebo potáče do beden nebo palet Praktické předvedení
b Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro práci v konkrétním textilním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-textilni-vyrobe#zdravotni-zpusobilost).

Výroba textilií v jednotlivých jejich typech je velmi diverzifikovaná a specializovaná podle firem a použitých technologií (tj. tkaní nebo pletení nebo výroba netkaných textilií nebo úprava textilií nebo barvení textilií nebo potiskování textilií), pro výrobu textilií se používají různé stroje, linky a zařízení. Pro účely tohoto standardu se textilními stroji rozumí stroje, linky a zařízení na výrobu textilií ve všech jejich stupních zpracování a formách.

 

Uchazeči bude zadáno vykonat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilním provozu podle výrobního programu firmy a podle hodnoticího standardu (odborných kompetencí), jako je manipulace s materiálem a polotovarem na vstupu do stroje, linky a zařízení, kontrola průběhu zpracování textilie na stroji, lince a zařízení, manipulace s textilním polotovarem a hotovým textilním výrobkem na výstupu ze stroje, linky a zařízení, kontrola přístrojů zobrazujících stav činnosti stroje, linky a zařízení, značení a balení hotových textilních výrobků.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat za běžného provozu v textilní výrobě, kdy s ohledem na charakter výroby může jít o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a strojů a o kvalitu vyrobeného textilního produktu. Ve snaze zamezit finančním ztrátám je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné kompetence vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, viz kritéria hodnocení, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem autorizované osoby, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím, a ostatní operace popíše nebo vysvětlí, nebo vybrané úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu textilní výroby.

 

Odborná kompetence Vykonávání ručních a strojně ručních prací v textilních provozech: Operace uvedené pod kritériem hodnocení a) bude uchazeč provádět pod dohledem autorizované osoby. V této odborné kompetenci se jedná o výkon dílčích operací spjatých s manipulací se zpracovávaným textilním materiálem a textilními polotovary před strojem, linkou a zařízením, na stroji, lince a zařízení, s manipulací s polotovary a výrobky na výstupu ze stroje, linky a zařízení, o značení a balení hotových textilních výrobků.

Odborná kompetence Kontrolování definovaných parametrů surovin, polotovarů a výrobků v textilních provozech: Operace uvedené pod kritérii hodnocení a) až c) bude uchazeč provádět pod dohledem autorizované osoby, údaje o operaci uvedené pod kritériem hodnocení d) bude uchazeč zaznamenávat do formulářů připravených pro vykonání zkoušky.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení. Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam konkrétního strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči seznámit se s ním minimálně 2 týdny před zkouškou; o formě seznámení uchazeče se seznamem strojů rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Znalost běžných druhů textilních surovin (vláken), přízí nebo nití a textilií (tkanina nebo pletenina nebo netkaná textilie) a rozpoznání vad v textilních surovinách (vláknech), přízích nebo nitích a textiliích (tkanina nebo pletenina nebo netkaná textilie) bude prokázána prakticky na anonymních vzorcích.

Uchazeč určí minimálně 6 vzorků , tj. 2 vzorky textilních vláken, 2 vzorky přízí nebo nití a 2 vzorky textilií (tkaninu nebo pleteninu nebo netkanou textilii). Dále uchazeč rozpozná vady na minimálně 6 vzorcích: na 2 vzorcích textilních vláken, 2 vzorcích přízí nebo nití a 2 vzorcích plošných textilií (v tkanině nebo v pletenině nebo v netkané textilii).

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Obsah otázek testu vychází z konkrétního aktuálního výrobního programu firmy, na jejímž pracovišti zkouška probíhá, a z alternativy konkrétní textilní výroby, tj. výroby v přádelně, nebo v tkalcovně, nebo v pletárně, nebo v zušlechťovně textilií, nebo v barevně textilií, nebo v tiskárně textilií, nebo v jiném textilním provozu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

HYBLER TEXTIL, s. r. o., Semily

INTERES 21, s. r. o., Broumov

GRUND, a. s., Mladé Buky

VEBA, a. s., Broumov