Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Hodnocení nároků ovocných druhů ve vztahu k lokalitě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat lokality vhodné pro výsadbu konkrétního hlavního ovocného druhu z hlediska podmínek, a to zejména geografických, půdních, teplotních, srážkových a dalších Ústní ověření
b Zhodnotit konkrétní lokalitu z ovocnářského hlediska a navrhnout ovocné druhy, které je v ní možné pěstovat, a zdůvodnit proč Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat klimatické a půdní poměry s pomocí atlasu pro zadanou lokalitu a uvést ovocné druhy, jejichž pěstování by v dané lokalitě bylo vhodné Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování pěstitelských technologií ve vazbě k režimu pěstování ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdíl mezi intenzivním a extenzivním pěstováním ovocných kultur, včetně pěstování pod krytem Ústní ověření
b Charakterizovat pěstování ovoce v režimu integrované a ekologické produkce a zdůraznit specifika ochrany proti chorobám a škůdcům, důležitost při výběru odrůd, podnoží a pěstitelského tvaru Ústní ověření
c Zhodnotit význam, typy a provoz závlahových technologií v ovocných výsadbách a vypočíst spotřebu vody Praktické předvedení a ústní ověření
d U vybraného ovocného druhu popsat hlavní způsoby pěstování a vytvořit modelový projekt s přihlédnutím ke tvaru, sponu, podnoži a odrůdě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava pozemku před založením ovocného sadu a výběr konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup přípravy pozemku při zakládání nebo obnově ovocného sadu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebu základního hnojení před založením sadu na základě předloženého rozboru půdy Praktické předvedení
c Uvést zásady a postup při aplikaci fosforu, draslíku, hořčíku, vápníku, organických hnojiv do půdy a vysvětlit význam zeleného hnojení Ústní ověření
d Uvést principy při volbě orientace řad při zakládání ovocných výsadeb Ústní ověření
e Charakterizovat potřebu opěrných konstrukcí a navrhnout typ konstrukce ve vazbě na zadaný konkrétní ovocný druh, tvar a použitou podnož, způsob sklizně a oblast využití produkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr odrůd ovoce podle pomologických charakteristik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria výběru odrůd pro zakládání intenzivních ovocných výsadeb podle opylovacích poměrů, režimu konvenčního nebo ekologického pěstování, uplatnění produkce i dalších specifik důležitých pro výběr odrůd Ústní ověření
b Podle zadaných podmínek uvést příklady vhodných kombinací odrůd a podnoží u zvolených druhů a zhodnotit jejich vlastnosti ve vazbě k rozdílným půdním podmínkám a zamýšlené pěstitelské technologii Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat opylovací poměry u hlavních ovocných druhů a využití hmyzu k opylování Ústní ověření
d Vyjmenovat méně pěstované druhy ovoce a uvést příklady jejich využití Ústní ověření
e Vysvětlit pojmy: pomologie, odrůda, klon, vegetativní a generativní podnož, mezištěpování, afinita Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Množení a charakteristika výsadbového materiálu ovocných dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tvary školkařských výpěstků vhodných pro zakládání intenzivních i extenzivních výsadeb a specifikovat rozdíly mezi nimi ve vazbě na pěstitelské tvary: štíhlé vřeteno, dutá koruna, volně rostoucí zákrsek a ovocná stěna Ústní ověření
b Uvést parametry kvalitního výsadbového materiálu z hlediska vnitřní i vnější kvality Ústní ověření
c Charakterizovat všechny běžné způsoby množení ovocných druhů, včetně in vitro, a přiřadit jejich použití k druhu Ústní ověření
d Předvést druhy štěpování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výsadba ovocných rostlin včetně ošetření před i po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předvýsadbovou úpravu ovocného výpěstku, včetně zdůvodnění zásahu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysadit ovocný výpěstek s popisem a zdůvodněním jednotlivých kroků pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit vysazené rostliny po výsadbě a vysvětlit rozdíly mezi jarním a podzimním termínem výsadby včetně osvětlení rizik každého z termínů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řez, tvarování a další způsoby regulace růstu a plodnosti u ovocných dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady výchovného řezu jádrovin a peckovin Ústní ověření
b Vysvětlit zásady řezu ovocných keřů Ústní ověření
c Uvést zásady udržovacího řezu hlavních pěstitelských tvarů jádrovin, včetně modelového předvedení se zohledněním růstových charakteristik odrůd Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíly v udržovacím řezu hlavních druhů peckovin a předvést řez Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat oblast použití zmlazovacího řezu a jeho zásady Ústní ověření
f Vysvětlit důvody pro aplikaci letního řezu Ústní ověření
g Specifikovat oblasti použití mechanizovaného řezu Ústní ověření
h Navrhnout a popsat pomůcky pro tvarování korun včetně způsobů jejich použití a porovnat jejich výhody a nevýhody Praktické předvedení a ústní ověření
i Uvést možnosti regulace intenzity růstu a plodnosti, vysvětlit principy jejich účinku a zásady použití, popsat zejména použití rostlinných hormonů, význam probírky plodů, nařezávání kmene a řezu kořenů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Management údržby ovocných sadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat nároky ovocných druhů na půdní a listovou výživu Ústní ověření
b Vyjmenovat technologie pro přihnojování ovocných kultur a uvést jejich výhody a nevýhody a vyjmenovat ty živiny, pro které je vhodná pozemní aplikace, pro které fertigace a pro které a kdy aplikace listové výživy Ústní ověření
c Zhodnotit výživový stav sadu na základě předložených půdních rozborů, listových rozborů i rozboru plodů a navrhnout potřebná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zásady pro aplikaci dusíku do ovocných kultur Ústní ověření
e Vysvětlit význam vápníku při produkci jablek a stanovit zásady správné pěstitelské praxe v tomto ohledu Ústní ověření
f Vysvětlit význam mikroprvků pro ovocné kultury Ústní ověření
g Vyjmenovat klíčové choroby a škůdce u zadaného ovocného druhu a s využitím Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) navrhnout postup ochrany proti nim, včetně způsobu monitoringu, prevence a vyhodnocení možné škodlivosti patogenu Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést hlavní způsoby boje proti plevelům, možnosti údržby příkmenných pásů a managementu údržby meziřadí ovocných sadů Ústní ověření
i Uvést zásady správného používání přípravků na ochranu rostlin a související rizika pro životní prostředí, pracovníky provádějící ochranu rostlin i necílové organizmy s využitím Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ Ústní ověření
j Vysvětlit pojmy: ochranná lhůta, rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (MLR) ve vazbě na praktické provádění ochrany v ovocných kulturách Ústní ověření
k Uvést možné způsoby probírky plodů a zdůvodnit její potřebu Ústní ověření
l Charakterizovat mechanizační prostředky využívané pro údržbu a ochranu ovocných sadů a dále sklizeň ovoce a následnou manipulaci s ním mimo sad Ústní ověření
m Vypracovat plán roční údržby sadu, včetně určení vhodné mechanizace, a předvést jednu vybranou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizace sklizně, třídění a skladování ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy konzumní a sklizňová zralost včetně uvedení způsobů jejich zjišťování Ústní ověření
b Předvést určení zralosti ovoce škrobovým testem Praktické předvedení
c Uvést požadavky na třídění ovoce ve vazbě na platné normy EU a parametry konzumního ovoce a požadavky u ovoce na zpracování Ústní ověření
d Navrhnout možnosti třídění ovoce a použití obalů pro velko i malobalení u hlavních ovocných druhů Ústní ověření
e Vysvětlit zásady skladování ovoce, charakterizovat typy skladů na ovoce a vysvětlit možné příčiny vzniku skládkových chorob Ústní ověření
f Vypracovat podle zadaných kritérií plán organizace sklizně, navrhnout způsob sklizně, potřebu pracovních sil, obalů a přepravní techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace podnikové ekonomiky při pěstování ovoce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby využití jednotlivých druhů ovoce pro přímý konzum i zpracování a související způsoby jejich expedice Ústní ověření
b Vyjmenovat rizikové faktory při výrobě ovoce včetně uvedení možností jejich předcházení Ústní ověření
c Uvést hlavní nákladové položky při pěstování ovoce, charakterizovat hlavní investice uplatňované v pěstitelských technologiích a posklizňové úpravě a specifikovat základní faktory ovlivňující rentabilitu pěstování ovoce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-zahrad ).

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zahradnictví. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací. Zkouška musí být rozdělena do dvou nebo třech termínů v rozdílných ročních dobách. Některé praktické činnosti budou provedeny na rostlinném materiálu upraveném pro potřeby zkoušky, aby bylo možné ve dvou nebo třech zvolených termínech zkoušku kompletně uskutečnit.

V kompetenci Hodnocení nároků ovocných druhů ve vztahu k lokalitě v kritériu hodnocení c) postačí běžný školní atlas ČR, pokud není k dispozici podrobný Atlas krajiny ČR vydaný v roce 2009 VÚKOZ v Průhonicích a MŽP ČR.

V kompetenci Navrhování pěstitelských technologií ve vazbě k režimu pěstování ovoce v kritériu hodnocení d) vybraným ovocným druhem se rozumí jeden z těchto hlavních: jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, slivoň, meruňka, broskvoň, rybíz, angrešt, maliník, jahodník, ořešák. Zadání modelového projektu specifikuje podnože, odrůdy a jejich poměrné zastoupení a rozložení v sadu, pěstitelský tvar, spon a orientaci řad, management údržby meziřadí a příkmenných pásů, popř. opěrný systém a závlahu (hnojivou závlahu).

V kompetencích Příprava pozemku před založením ovocného sadu a výběr konstrukcí a Management údržby ovocných sadů se využívají rozbory půd eventuálně rozbory listů a plodů v souvislosti s výživou rostlin a potřebou hnojení. K těmto kritériím se doporučuje modelově využít jakýchkoliv starších výsledků zpracovaných specializovanou laboratoří, které bývají v praxi běžně využívány. Zkoušející dodá tabulky stanovující optima živin pro dané druhy půd a plodin, zkoušený podle obsahu živin ve vybraném hnojivu vypočte celkovou potřebu hnojiva pro zadanou plochu

V kompetenci Management údržby ovocných sadů uchazeč prokáže schopnost nalézt na internetu aktuální informace k prostředkům na ochranu sadů (např. informace z Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ nebo ověření aktuálního stavu povolených přípravků na ochranu rostlin (POR) – elektronický Registr POR, registr hnojiv). Týká se kritérií hodnocení g) a i).

V kompetenci Množení a charakteristika výsadbového materiálu ovocných dřevin u kritéria hodnocení b) se rozumí v souvislosti s hledisky vnější a vnitřní kvality výsadbového materiálu popsání kategorií C – (včetně vysvětlení rozdílů mezi školkařským výpěstkem certifikovaným se zdravotní třídou VF (virus free) a materiálem CAC (Conformitas Agraria Communitatis) a dalších podle zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby a vyhlášky MZe č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

V kompetenci Výsadba ovocných dřevin včetně ošetření před i po výsadbě se ovocnou rostlinou rozumí zejména dřeviny. Jahodník může být zahrnut, pokud nebude jediným příkladem a jediným ovocným druhem, o kterém se bude při ověřování uvažovat. U všech kritérií bude tedy v souvislosti s ovocnou rostlinou primárně vždy uvažováno o dřevinách se zaměřením na nejčastější druhy pěstované v ČR.

V kompetenci Řez, tvarování a další způsoby regulace růstu a plodnosti u ovocných dřevin v kritériu hodnocení d) budou vysvětleny rozdíly v řezu třešní, višní, slivoní, meruněk a broskvoní, v kritériu hodnocení h) bude v souvislosti s tvarováním korun vysvětleno používání závaží, drátu, kolíčků, rozporek, vyvazování ke konstrukci apod.

V kompetenci Organizace sklizně, třídění a skladování ovoce v kritériu hodnocení b) je širší oblast testování zralosti ovoce zúžena na dnes nejvyužívanější škrobový test, k němuž je zapotřebí jodid draselný, ten kápneme na příčně rozřízlé jablko a po několika minutách vyhodnotíme podle barevného zabarvení (míra přechodu škrobu na jednoduché cukry) stupeň zralosti. V kritériích hodnocení c) a d) se platnými normami EU dnes rozumí nařízení EK 543/2011, pokud dojde k jeho novelizaci nebo úpravám, rozumí se, že bude využit předpis, který toto nařízení nahradí. V kritériu hodnocení f) jsou zadanými kritérii při zpracování plánu organizace sklizně myšleny zejména: specifikace ovoce, výnos, velikost a kvalita plodů, dopravní vzdálenost, počet pracovníků, sklizňová mechanizace v závislosti na výkonu a počtu obsluhujících osob, koeficient vlivu počasí, způsob sklizně jako například 1. probírka a podobně.

V kompetenci Aplikace podnikové ekonomiky při pěstování ovoce v kritériu hodnocení b) se jedná o protikrizový management v případech krup, mrazu, sucha, karantény a podobně.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace,

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Ovocnářská unie České republiky