Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybářský technik
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika vlastností hospodářsky významných druhů ryb, jejich tělesné stavby a požadavků na podmínky při rybničním chovu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vlastnosti, morfologické a anatomické znaky a požadavky zadaného druhu ryby na podmínky při rybničním chovu Ústní ověření
b Provést anatomickou pitvu ryby s uvedením funkce tělesných orgánů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování odborné manipulace s rybničními zařízeními a jejich údržba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést náležitosti žádosti o povolení k nakládání s vodami Ústní ověření
b Popsat význam a způsob provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) na rybnících Ústní ověření
c Provést terénní prohlídku technického stavu vodního díla Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést regulaci přítoku nebo odtoku z rybníka Praktické předvedení
e Provést údržbu rybničních zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování obsádek v chovu ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit přirozenou produkci rybníka odhadem a výpočtem Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě zadaných údajů vypočítat obsádku rybníka Praktické předvedení
c Uvést standardní ukazatele v tříletém a čtyřletém chovném cyklu kapra - výše obsádek jednotlivých kategorií, kusové přírůstky a úroveň ztrát v jednotlivých letech chovu Ústní ověření
d Popsat běžně používané výše obsádek doplňkových druhů ryb v polykulturních obsádkách Ústní ověření
e Stanovit vhodné obsádky s ohledem na optimalizaci obratu v chovu ryb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitorování stavu jakosti vody a potravní nabídky a zajišťování melioračních opatření k optimalizaci chovného prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést fyzikální a chemické vlastnosti vody důležité při chovu ryb a požadavky na jejich optimální hodnoty Ústní ověření
b Provést terénní rozbor vody a stanovit zadané parametry chovného prostředí Praktické předvedení
c Odebrat vzorek zooplanktonu nebo bentosu a posoudit jeho složení z pohledu potřeb výživy ryb Praktické předvedení a ústní ověření
d Realizovat zadané meliorační opatření - stokování, vysekávání porostů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování růstu ryb a stanovování krmných dávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní odlov ryb na zadaném rybníce Praktické předvedení
b Stanovit aktuální kusovou hmotnost a porovnat s předpokládanou hmotností k danému datu Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit aktuální krmnou dávku pro daný rybník a danou obsádku Praktické předvedení a ústní ověření
d Na základě konkrétních zjištění navrhnout opatření pro daný rybník - úpravu krmné dávky, úpravu obsádky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace práce, řízení a odborné vedení pracovníků výrobního úseku rybářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout organizaci výlovu rybníka Ústní ověření
b Plánovat potřebu rybářského nářadí, popsat druhy sítí a drobného (ostatního) nářadí a mechanizace používané při výlovu Ústní ověření
c Plánovat potřebu dopravních prostředků a uvést zásady přepravy ryb a manipulace s nimi a uvést směrná čísla pro nasazování přepravních beden a PE vaků Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně-právní oblasti Ústní ověření
e Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
f Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce a používání osobních ochranných prostředků v rybářské výrobě, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
i Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
j Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování zdravotního stavu ryb a provádění zoohygienických opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit zdravotní a výživný stav ryb při kontrolním odlovu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést běžná onemocnění dle původců chorob, včetně parazitárních, a používaná léčebná opatření Ústní ověření
c Navrhnout léčebnou koupel dle zadaného onemocnění Ústní ověření
d Provést dezinfekční vápnění na vodu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6141&kod_sm1=26).

Ověřování má za cíl posoudit komplexní přístup uchazeče k řešení daných úkolů v rybářské výrobě. Důraz je kladen na zvládnutí základních technogických postupů při chovu ryb v rybnících. Je posuzována samostatnost uchazeče, zejména při praktickém ověřování odborné způsobilosti.

Při zkoušce je třeba dbát na dodržování zásad šetrné manipulace s živými rybami ve smyslu ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž je při zkoušce třeba dbát na respektování a dodržování příslušných právních předpisů vztahujících se k chovu ryb, hospodaření v rybnících a nakládání s vodami.

 

U kompetence "Charakteristika vlastností hospodářsky významných druhů ryb, jejich tělesné stavby a požadavků na podmínky při rybničním chovu" v kritériu a) zadá zkoušející uchazeči alespoň dva druhy z těchto: kapr obecný, lín obecný, amur bílý, tolstolobik bílý, štika obecná, candát obecný, sumec velký.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod (Vodňany)

Ing. Richard Vachta, OSVČ v rybářství

Rybářství Nové Hrady, s. r. o.