Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybářský technik
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika vlastností hospodářsky významných druhů ryb, jejich tělesné stavby a požadavků na podmínky při rybničním chovu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vlastnosti, morfologické a anatomické znaky a požadavky zadaného druhu ryby na podmínky při rybničním chovu Ústní ověření
b Provést anatomickou pitvu ryby s uvedením funkce tělesných orgánů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování odborné manipulace s rybničními zařízeními a jejich údržba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést náležitosti žádosti o povolení k nakládání s vodami Ústní ověření
b Popsat význam a způsob provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) na rybnících Ústní ověření
c Provést terénní prohlídku technického stavu vodního díla Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést regulaci přítoku nebo odtoku z rybníka Praktické předvedení
e Provést údržbu rybničních zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování obsádek v chovu ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit přirozenou produkci rybníka odhadem a výpočtem Praktické předvedení a ústní ověření
b Na základě zadaných údajů vypočítat obsádku rybníka Praktické předvedení
c Uvést standardní ukazatele v tříletém a čtyřletém chovném cyklu kapra - výše obsádek jednotlivých kategorií, kusové přírůstky a úroveň ztrát v jednotlivých letech chovu Ústní ověření
d Popsat běžně používané výše obsádek doplňkových druhů ryb v polykulturních obsádkách Ústní ověření
e Stanovit vhodné obsádky s ohledem na optimalizaci obratu v chovu ryb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitorování stavu jakosti vody a potravní nabídky a zajišťování melioračních opatření k optimalizaci chovného prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést fyzikální a chemické vlastnosti vody důležité při chovu ryb a požadavky na jejich optimální hodnoty Ústní ověření
b Provést terénní rozbor vody a stanovit zadané parametry chovného prostředí Praktické předvedení
c Odebrat vzorek zooplanktonu nebo bentosu a posoudit jeho složení z pohledu potřeb výživy ryb Praktické předvedení a ústní ověření
d Realizovat zadané meliorační opatření - stokování, vysekávání porostů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování růstu ryb a stanovování krmných dávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní odlov ryb na zadaném rybníce Praktické předvedení
b Stanovit aktuální kusovou hmotnost a porovnat s předpokládanou hmotností k danému datu Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit aktuální krmnou dávku pro daný rybník a danou obsádku Praktické předvedení a ústní ověření
d Na základě konkrétních zjištění navrhnout opatření pro daný rybník - úpravu krmné dávky, úpravu obsádky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace práce, řízení a odborné vedení pracovníků výrobního úseku rybářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout organizaci výlovu rybníka Ústní ověření
b Plánovat potřebu rybářského nářadí, popsat druhy sítí a drobného (ostatního) nářadí a mechanizace používané při výlovu Ústní ověření
c Plánovat potřebu dopravních prostředků a uvést zásady přepravy ryb a manipulace s nimi a uvést směrná čísla pro nasazování přepravních beden a PE vaků Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně-právní oblasti Ústní ověření
e Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
f Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce a používání osobních ochranných prostředků v rybářské výrobě, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
i Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
j Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování zdravotního stavu ryb a provádění zoohygienických opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit zdravotní a výživný stav ryb při kontrolním odlovu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést běžná onemocnění dle původců chorob, včetně parazitárních, a používaná léčebná opatření Ústní ověření
c Navrhnout léčebnou koupel dle zadaného onemocnění Ústní ověření
d Provést dezinfekční vápnění na vodu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6141&kod_sm1=26).

Ověřování má za cíl posoudit komplexní přístup uchazeče k řešení daných úkolů v rybářské výrobě. Důraz je kladen na zvládnutí základních technogických postupů při chovu ryb v rybnících. Je posuzována samostatnost uchazeče, zejména při praktickém ověřování odborné způsobilosti.

Při zkoušce je třeba dbát na dodržování zásad šetrné manipulace s živými rybami ve smyslu ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž je při zkoušce třeba dbát na respektování a dodržování příslušných právních předpisů vztahujících se k chovu ryb, hospodaření v rybnících a nakládání s vodami.

 

U kompetence "Charakteristika vlastností hospodářsky významných druhů ryb, jejich tělesné stavby a požadavků na podmínky při rybničním chovu" v kritériu a) zadá zkoušející uchazeči alespoň dva druhy z těchto: kapr obecný, lín obecný, amur bílý, tolstolobik bílý, štika obecná, candát obecný, sumec velký.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství a alespoň 5 let odborné praxe na úrovni technickohospodářského pracovníka na úseku rybářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na rybářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na rybářství a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti rybářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Rybniční hospodářství s různými typy rybníků (plůdkový výtažník, výtažník, hlavní rybník, komorový rybník, sádky) na úrovni rybářského střediska
 • Biologický materiál - živé ryby pro praktickou část (pitvu, posouzení zdravotního a výživného stavu, kontrolu růstu) - minimálně v řádu desítek kusů (u násad), u tržních minimálně 10 ks
 • Nádoby a nářadí pro manipulaci s rybami - vanička, kbelík, keser, sak
 • Terénní souprava pro analýzy vody
 • Přístroje na analýzy vody - pHmetr, oximetr, měření teploty sondou
 • Vybavení pro odběry bentosu a planktonu, mikroskop, lupa, pipeta, kádinka, sítko, miska
 • Vrhací síť, ohnoutka, váha
 • Pitevní souprava
 • Rybářské nářadí a sítě
 • Rybářská loď, vápno, záchranný kruh
 • Ruční nářadí na stokování a meliorační úpravy, kosa, křovinořez, lopata
 • Nářadí pro manipulaci s výpustním zařízením rybníka
 • Osobní ochranné pomůcky: ochranné brýle, respirátor, gumové rukavice, záchranný kruh nebo vesta (zajistí autorizovaná osoba), uchazeč si přinese pracovní oblečení, pracovní plášť (gumový), holínky

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do 2 dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod (Vodňany)

Ing. Richard Vachta, OSVČ v rybářství

Rybářství Nové Hrady, s. r. o.