Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní technik mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technologických a organizačních procesech v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost systémů a standardů kvality v textilu Písemné ověření
c Popsat základní pravidla efektivního a bezpečného fungování odpadového hospodářství svěřeného úseku Ústní ověření
d Popsat základní pravidla v oblasti ekologie platná pro svěřenou oblast (prevence, vliv na životní prostředí, riziko ekologických havárií, jejich předcházení a řešení) Ústní ověření
e Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření
f Prokázat znalost textilních materiálů a produktů (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) Písemné ověření
g Prokázat základní znalosti textilních technologií, základních druhů strojů a zařízení, konstrukce textilních výrobků (předení, tkaní, pletení, výroba jiných plošných textilií), zušlechťování textilií (úprava textilií, barvení textilií, potiskování textilií) Písemné ověření
h Prokázat znalost textilních surovin rostlinného původu (bavlna, len), živočišného původu (vlna, hedvábí), syntetických materiálů (polyamidové, polyesterové) a anorganických materiálů (skleněné, minerální, keramické, kovové, uhlíkové) Písemné ověření
i Prokázat znalost druhů přízí, nití, vláken (mykaná a česaná, klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná; přírodní vlákna, chemická vlákna, vlákna z anorganických surovin, nanovlákna), označování jemnosti a parametrů přízí, nití a vláken včetně jejich ověřování a jejich nejčastějších vad, znalost základů technologie jejich výroby Písemné ověření
j Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání, kanetování, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemné ověření
k Prokázat znalost běžných druhů pletenin (charakteristika), parametrů pletenin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost konstrukce pletenin, přípravy pro pletení, principů výroby pletenin a vzorování pletenin Písemné ověření
l Prokázat znalost účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění, jako je savost, pevnost, bělost, lesk, afinitu k barvivům atd.) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení, krabování, dekatování, valchování, odkližování, zatěžování Písemné ověření
m Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužící, nehořlavé, bakteriální) Písemné ověření
n Určit druhy textilních surovin a produktů (příze, tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
o Rozpoznat vady textilních surovin a produktů (příze, tkaniny nebo pleteniny nebo netkané textilie) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pracovně-právní legislativě a personálním řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pracovněprávních normách (zákoník práce v platném znění, občanský zákoník v platném znění), vysvětlit principy plánování směn, vykazování pracovní doby a odměňování Ústní ověření
b Zpracovat podklady pro odměňování zaměstnanců Praktické předvedení
c Objasnit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti Ústní ověření
d Popsat povinnosti vedoucího pracovníka v oblasti BOZP a PO platných pro svěřenou oblast (školení, prevence a řešení pracovních úrazů) Ústní ověření
e Popsat povinnosti podřízených zaměstnanců z oblasti BOZP a PO Ústní ověření
f Popsat požadavky na vybavení a řízení pracoviště z hlediska BOZP a PO (ergonometrie, revize ochranné pomůcky, ruční hasicí přístroje, únikové cesty) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení nejnižší organizační jednotky v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady etiky podnikání a požadovaných normách pracovního chování Ústní ověření
b Popsat základní kompetence a znalosti pro činnosti vykonávané podřízenými pracovníky Ústní ověření
c Popsat hodnoticí kritéria pro ověření základních znalostí a kompetencí podřízených Ústní ověření
d Popsat různé způsoby motivace podřízených pracovníků Ústní ověření
e Převzít výrobní příkaz a seznámit se s operativním (denním, týdenním, měsíčním) plánem výroby a provést rozvahu jejich plnění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Určit průchod zakázky jednotlivými provozy (dílnami) s optimálním využitím strojových, provozních a pracovních kapacit na základě disponibilních kapacit a zakázky dané výrobním příkazem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout a připravit jednotlivá pracoviště a části řízeného technologického celku pracoviště ke splnění zadání pro danou směnu (zajistit materiál, polotovary, přípravky, provozuschopnost strojů) pro plynulý průchod zpracovávaného polotovaru nebo výrobku v požadované kvalitě bez časových ztrát způsobených čekáním (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout obsazení pracovních pozic ve směně pracovníky na základě konkrétních podmínek pro danou směnu a dané pracoviště (absence pracovníků, odstávka stroje) a zadat těmto podřízeným pracovníkům pracovní dispozice vedoucí ke splnění zadaného výrobního úkolu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést kontrolu dodržování technologických postupů podle pokynů (zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení) (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést kontrolu dodržování technologické kázně (zkontrolovat soulad pracovních postupů pracovníků s postupy stanovenými konkrétním výrobním předpisem) (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
k Navrhnout opatření k dosažení souladu výkonu práce na svěřeném úseku s předepsanými technologickými postupy a výrobním příkazem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
l Zkontrolovat průběžně plnění termínů výrobních příkazů a porovnat s předepsanými termíny pro jejich splnění včetně plnění výkonových a kvalitativních ukazatelů na svěřeném úseku (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
m Navrhnout opatření v případě ohrožení termínů pro splnění výrobních příkazů nebo podpodílového plnění plánu výroby na svěřeném úseku (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
n Vysvětlit pravidla preventivní péče o stroje a zařízení Ústní ověření
o Zorganizovat provedení preventivních prohlídek, údržby, mazání, čištění a oprav strojů a zařízení podle harmonogramů preventivní péče pro daný provoz (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
p Zaznamenat údaje k jednotlivým zakázkám o průběhu jejich plnění do příslušné provozní dokumentace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
q Zaevidovat spotřebu materiálu, strojní čas, produkci, výkony s využitím uživatelských programů pro tuto evidenci (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
r Vysvětlit, jak předcházet konfliktům na pracovišti Ústní ověření
s Popsat způsob řešení již vzniklého konfliktu na pracovišti Ústní ověření
t Popsat způsob řešení a postup v případě problémů s podřízeným pracovníkem (neplnění úkolů, nedostatečné pracovní výsledky, mezilidské vztahy) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit odchylky (technologické, kvalitativní) od plánovaného průběhu výroby zakázky a jejich příčiny operativními zásahy (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob řešení odchylek zaviněných předchozími, následnými nebo podpůrnými procesy ve spolupráci s příslušnými pracovníky těchto procesů (logistické problémy), např. zpoždění zakázky v předchozím procesu, chyba v zásobování Ústní ověření
c Podat informaci o případném odchylném průběhu plnění zakázky příslušnému pracovníkovi řízení zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob řešení a postup v případě náhlé technické havárie, živelné události nebo přerušení dodávek energií na pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování komunikace mezi podřízenými zaměstnanci a vedením společnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat podřízeným pracovníkům firemní cíle (modelová situace) Praktické předvedení
b Prezentovat podřízeným pracovníkům cíle a výsledky řízeného útvaru (modelová situace) Praktické předvedení
c Přenést informace získané od podřízených zaměstnanců směrem k vedení společnosti (modelová situace) Praktické předvedení
d Vysvětlit organizaci a průběh pracovních porad s podřízenými pracovníky Ústní ověření
e Předvést používání běžných prostředků elektronické komunikace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-mistr#zdravotni-zpusobilost).

 

Textilní technik mistr pracuje v provozu textilní výroby a při své práci je zodpovědný za řízení výroby textilií, ve které jsou skryty velké finanční hodnoty ve zpracovávaných materiálech, používaných strojích a linkách, a je zodpovědný za plnění zakázek i za kvalitu vyrobeného produktu.

Uchazeči bude zadáno řídit textilní výrobu nebo provoz podle operativních plánů, v rámci dílčí organizační jednotky podle pokynů nadřízených pracovníků.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat v prostředí běžného provozu v textilní výrobě a v odborné učebně. V odborné učebně se uskuteční písemný test zaměřený na znalosti odborné problematiky a BOZP; v testu prokazuje uchazeč znalosti, které využije při prokazování všech odborných kompetencí tohoto hodnoticího standardu. V odborné učebně se také uskuteční komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situací u odborných kompetencí Vedení nejnižší organizační jednotky v textilní výrobě, Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě a Zajišťování komunikace mezi podřízenými zaměstnanci a vedením společnosti; autorizovaná osoba připraví celkem minimálně 17 modelových situací. Součástí zkoušky bude i činnost v reálném provozu, kde uchazeč na konkrétních příkladech činností (viz kritéria hodnocení k jednotlivým odborným kompetencím) navrhne řešení konkrétních problémů za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka.

 

Praktická předvedení tedy spočívají zejména v ústní komunikaci, která bude mít podobu rozhovoru se spolupracovníky, přímo i metodicky nadřízenými, hrané scénky určité modelové situace. Jde o simulaci určité reálné ústní komunikace, např. jednání s pracovníkem zakázkové kanceláře, vedoucím provozu. Součástí praktického předvedení bude písemná a ústní reálná profesní činnost, např. písemné zaznamenání údajů, čtení konkrétní výrobní dokumentace apod. Autorizovaná osoba připraví před vlastní zkouškou komplexní úkoly (zadání pro řešení modelových situací), které obsahově pokryjí co nejvíce odborných kompetencí a kritérií hodnocení uvedených v tomto hodnoticím standardu, a které na modelových situacích umožňují simulovat činnosti textilního technika mistra.

 

Pokud se týká dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě, zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu, tj. jak si vede při pracovních činnostech v odborné učebně i v reálném provozu textilní výroby.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů, linek a zařízení) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

Uchazeč si zajistí a přinese na zkoušku pracovní oděv a obuv.

 

Znalost běžných druhů textilních surovin a produktů (přízí, textilii) a rozpoznání vad v textilních surovinách a textilních produktech bude prokázána vedle písemného způsobu i prakticky na anonymních vzorcích.

 

Uchazeč určí minimálně 9 vzorků surovin a produktů, tj. 3 vzorky surovin, 3 vzorky příze a 3 vzorky textilií (tkaninu nebo pleteninu nebo netkanou textilii). Dále uchazeč rozpozná vady na minimálně 9 vzorcích surovin a produktů: Na 3 vzorcích suroviny, 3 vzorcích příze, 3 vzorcích textilií (v tkanině nebo pletenině nebo netkané textilii).

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu

To znamená, že v případě, kdy s některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérum (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B2. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, a. s., Broumov

SPŠT Liberec

OTAVAN, a. s., Třeboň