Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Karosář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pravidel BOZP a PO souvisejících s opravami karoserií motorových vozidel Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost zásad práce s nebezpečnými látkami při opravách karoserií motorových vozidel Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost zásad ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací při opravě karoserí osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (v elektronické nebo tištěné podobě), způsob opravy karoserie určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (v elektronické nebo tištěné podobě) díl karoserie určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech používaných při výrobě karoserií a popis jejich vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti ocelových materiálů používaných při konstrukci a výrobě karoserií Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti hliníkových slitin používaných při konstrukci a výrobě karoserií Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat plastové a kompozitové materiály používané při opravách karoserií Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zpracování kovových a nekovových materiálů používaných na karoseriích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika zpracování ocelových materiálů používaných při opravách karoserií; Určit rozsah poškození, které je možné opravit Písemné a ústní ověření
b Popsat specifika zpracování slitin hliníku používaných při opravách karoserií, jejich svařování a lepení; Určit rozsah poškození, které je možné opravit Písemné a ústní ověření
c Popsat specifika zpracování plastů používaných při opravách karoserií, jejich svařování a lepení; Určit rozsah poškození, které je možné opravit Písemné a ústní ověření
d Popsat specifika oprav kompozitních dílů; Určit rozsah poškození, které je možné opravit Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění strojního zpracování plechů při opravách karoserií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést tvarování dílu určeného autorizovanou osobou na ohýbacím stroji a popsat jeho využívání při opravách karoserií Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést použití stáčecího zařízení při opravách karoserií Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat použití vroubkovacího zařízení při opravách karoserií Ústní ověření
d Popsat použití pěchovacího stroje při opravách karoserií Ústní ověření
e Popsat použití pneumatického hladicího kladiva při opravách karoserií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž dílů při opravách karoserií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat a namontovat určené elektrotechnické díly, včetně zapojení (reflektor, blikač, ovládání dveří) Praktické předvedení a ústní ověření
b Demontovat a namontovat určené čalounické díly karoserie (strop, dveřní výplně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Demontovat a namontovat určené mechanické díly karoserie (vzpěry, zámky, omezovače) Praktické předvedení a ústní ověření
d Namontovat části sytémů jízdních asistentů (kamery, čidla, radary) Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést diagnostiku systémů jízdních asistentů a jejich kalibraci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna a slícování šroubovaných dílů karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat určený šroubovaný díl karoserie (blatník, dveře) Praktické předvedení
b Namontovat a seřídit určený šroubovaný díl karoserie (blatník, dveře) Praktické předvedení
c Demontovat, slícovat a zpětně namontovat určený plastový díl karoserie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava poškozených dílů karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opravit určený díl karoserie vyklepáváním, štaufováním (stahování plechu) Praktické předvedení
b Opravit určený díl karoserie vsazením záplaty Praktické předvedení
c Opravit poškození karoserie pomocí spotování Praktické předvedení
d Opravit určený díl karoserie z hliníku Praktické předvedení
e Opravit určený díl karoserie z plastu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna určeného svařovaného dílu karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž určeného pevně spojeného dílu karoserie (sloupek, práh, blatník, podběh, přední stěna) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést montáž a slícování určeného pevně spojeného dílu karoserie (sloupek, práh, blatník, podběh, přední stěna) svařováním nebo lepením Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění vnitřní a vnější povrchové úpravy opravované části karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést antikorozní nátěr po opravě části karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést antivibrační, tlumicí a izolační nátěr na opravené části karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a provést postup základní úpravy povrchu karoserie po opravě (vnější část) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/karosar#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem je svářečský průkaz Z-M 1, ZK 135 W 01. Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

  • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

 

Písemné ověřování bude probíhat formou odpovědí na otevřené otázky. Pro kritéria se způsobem "písemné a ústní ověření" uchazeč písemně zodpoví zadané otázky a následně zodpoví upřesňující či doplňující otázky autorizované osoby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je potřeba přihlížet především k bezpečnému provádění a ke kvalitě montážních a servisních úkonů.

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí:

U odborné kompetence Oprava poškozených dílů karoserie autorizovaná osoba určí díl s úměrnou časovou náročností.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Renocar, a. s.

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Doktor Důlek, s. r. o.

Würth, spol. s r. o.

SAČR

ISŠA Brno