Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Karosář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pravidel BOZP a PO souvisejících s opravami karoserií motorových vozidel Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost zásad práce s nebezpečnými látkami při opravách karoserií motorových vozidel Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost zásad ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací pro opravy karoserií motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (v elektronické nebo tištěné podobě) způsob opravy karoserie, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (v elektronické nebo tištěné podobě) díl karoserie určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kalkulace opravy vozidla po krupobití pomocí podkladů pojišťoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost postupu běžné kalkulace ceny opravy vozidla podle pojišťoven Písemné a ústní ověření
b Určit ekonomickou hranici opravy jednotlivých dílů a rozpoznat tzv. totální škodu na vozidle Ústní ověření
c Rozpoznat, které důlky jsou od krup, a které jsou způsobeny jiným poškozením, tzv. parkovací škody Praktické předvedení a ústní ověření
d Označit a spočítat důlky po krupobití na vozidle Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kritických promáčklin na karoserii vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit důlky, kde je již plech vytažený a je možnost vzniku tzv. „lupavky“ Ústní ověření
b Posoudit důlky, které vznikly již při výrobě (lisování a přilepením výztuhy) Ústní ověření
c Popsat způsob rozpoznání důlků s mikro-prasklinami v laku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení rozdílu postupu opravy metodou PDR mezi různým materiálem dílu (ocel, hliníková slitina)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby rozpoznání dílů karoserie z hliníkové slitiny Písemné a ústní ověření
b Určit rozdíl mezi opravou ocelového dílu a dílu z hliníkové slitiny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výběr správného nářadí dle jednotlivých dílů karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí používané na opravy kapoty, dveří a střechy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nářadí používané na opravy nedostupných míst Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v opravách karoserií lepící metodou bez poškození laku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost různých druhů lepidel, jejich tepelných vlastností, technologických postupů oprav a možností využití Ústní ověření
b Popsat způsob použití lepicí pistole a přizpůsobení teploty pistole a lepidla Ústní ověření
c Prokázat znalost možností použití různých vytahovacích adaptérů (oválný, kulatý, hranatý, atd.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití světelné trubice na osvětlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný způsob osvětlení u různých druhů důlků karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit správný způsob osvětlení u obnovení struktury dílů karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika rizik při opravách karoserie vozidla metodou PDR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat dvojité sklo (thermo sklo) a popsat rizika při opravách metodou PDR Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat, že vozidlo je přelakováno a popsat rizika při opravách metodou PDR Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Oprava promáčklin na dílech karoserie vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opravit promáčkliny o průměru 10-15 cm na dveřích vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit cca 20 menších důlků na kapotě karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zaklepání důlku pomocí „plastové tužky“ při přetažení materiálu karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
d Opravit 5 menších důlků na bočním rámu střechy vozidla pomocí „lepicí metody“ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/karosar#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

 • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

 • nakládání s nebezpečnými odpady

 • kvalitu odvedené práce

 • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

 • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

Písemné ověřování bude probíhat formou odpovědí na otevřené otázky. Pro kritéria se způsobem "písemné a ústní ověření" uchazeč písemně zodpoví zadané otázky a následně zodpoví upřesňující či doplňující otázky autorizované osoby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je potřeba přihlížet především k bezpečnému provádění a ke kvalitě montážních a servisních úkonů.

 

Specifikace okruhů ověřování některých odborných kompetencí:

U odborné kompetence Kalkulace opravy vozidla po krupobití pomocí podkladů pojišťoven:

 • kritérium a) označit důlky na celém vozidle, kalkuluje se na vozidle každý díl zvlášť, kalkulační podklady - používáno pojišťovnou, existují smluvní opravci pojišťoven, jak se řeší, pokud PDR technik není smluvní od pojišťoven, musí se používat ceník pojišťoven

 • kritérium b) co znamená ekonomická hranice opravy jednotlivých dílů, co používají pojišťovny k rychlé kontrole ekonomické hranice, co znamená totální škoda vozidla, jak se zjistí, jestli je či není vozidlo v totální škodě

 • kritérium c) kapota a boční rám

U odborné kompetence Posuzování kritických promáčklin na karoserii vozidla:

 • kritérium a) co znamená “lupavka”, za jakých podmínek často vzniká “lupavka”, jak se řeší oprava "lupavky"

 • kritérium b) kde se často ukážou důlky po lisování z výroby, kde se často ukážou důlky po přilepení výztuhy z výroby, jak se poznají takové vady

 • kritérium c) jak se nejlépe poznají mikro-praskliny, kde se často tvoří mikro-praskliny, jak se řeší oprava mikro-praskliny

U odborné kompetence Určení rozdílu postupu opravy metodou PDR mezi různým materiálem dílu (ocel, hliník):

 • kritérium b) jaké vlastnosti má hliník proti oceli u metody PDR (Paintless Dent Repair), je možné hliníkový díl opravit metodou PDR (Paintless Dent Repair), je možné hliníkový díl opravit lepením

U odborné kompetence Použití světelné trubice na osvětlení:

 • kritérium a) běžné používání světelné trubice u hlubokých důlků, běžné používání světelné trubice u menších důlků

 • kritérium b) běžné používání světelné trubice, pokud se doladí celková struktura dílu, používání světelné trubice na rovné plochy (kapota, střecha,..), aby se docílila 100% kvalita opravy metody PDR

U odborné kompetence Diagnostika rizik při opravách karoserie vozidla metodou PDR:

 • kritérium a) poznání dvojitého skla na vozidle, vedení postupu opravy, pokud se opravuje důlek na dveřích vozidla vybaveného dvojitým sklem

 • kritérium b) jak poznat, pokud je díl již přelakován (byl lakován), používání metody PDR pro lakování dílů, používání metody PDR “lepení” na lakovaný díl

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Renocar, a. s.

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Doktor Důlek, s. r. o.

Würth, spol. s r. o.

SAČR

ISŠA Brno