Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace právních předpisů týkajících se společenství vlastníků bytových jednotek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ustanovení občanského zákoníku v platném znění týkajících se společenství vlastníků a bydlení Písemné ověření
b Charakterizovat základní principy organizace společenství vlastníků Písemné ověření
c Vysvětlit předložený dokument "Prohlášení vlastníka" a na konkrétním příkladu definovat společné části bytového domu Ústní ověření
d Vysvětlit obsah předložených stanov společenství vlastníků a způsoby rozhodování a na konkrétním příkladu popsat společenství vlastníků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat textový dokument podle zadání v běžně dostupném textovém editoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit na konkrétním příkladu tabulku v tabulkovém procesoru Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat v textovém editoru dopis členům družstva formou hromadné korespondence Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat informace prostřednictvím internetu Praktické předvedení a ústní ověření
e Komunikovat prostřednictvím elektronické pošty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování provozu bytového domu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat oblasti dodavatelských služeb na údržbu a provoz bytového domu (energie, úklid, odpad) Ústní ověření
b Orientovat se v základních pojmech pro uzavírání smluv dle platných právních norem Ústní ověření
c Charakterizovat způsoby dodávek tepla, dalších energií a služeb pro bytový dům, praktické porovnání návrhů dodavatelských smluv Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat obsah provozní dokumentace bytového domu Ústní ověření
e Vypracovat strukturu domovního řádu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava a kompletace podkladů a dokladů pro zaúčtování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
b Vysvětlit vazby mezi účetním a daňovým systémem Písemné ověření
c Popsat náležitosti daňového dokladu Písemné ověření
d Charakterizovat fond oprav, jak se tvoří a používá Písemné ověření
e Prakticky předvést evidenci vkladu finančních prostředků do fondu oprav a čerpání z fondu oprav Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zhotovení ročního vyúčtování provozu bytového domu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat služby a činnosti pro provoz domu z pohledu evidence pro vyúčtování Písemné ověření a ústní ověření
b Vysvětlit princip stanovení záloh na provoz Písemné ověření a ústní ověření
c Charakterizovat a na konkrétním příkladu vysvětlit rozpis záloh služeb Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat a na konkrétním príkladu vysvětlit roční vyúčtování služeb Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat a na konkrétním příkladu vysvětlit vyúčtování ročního hospodaření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základní legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) Písemné ověření
b Charakterizovat pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Stanovení cílů energetického managementu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat činnosti administrativního pracovníka při energetickém auditu Písemné ověření a ústní ověření
b Analyzovat a interpretovat údaje průkazu energetické náročnosti budovy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V průběhu zkoušky bude autorizovaná osoba sledovat komunikativní dovednosti uchazeče a správné používání odborné terminologie a výsledek sledování se promítne do výsledného hodnocení.

 

Praktické ověřování se děje formou případové studie, pro písemnou zkoušku lze využít i formu testu.

Písemný test může být použit pouze u kompetencí Aplikace souvisejících právních předpisů, kritéria a) a b), Příprava účetních a daňových dokladů, kritéria a), b), c) a d), Aplikace zásad bezpečnosti práce a požární ochrany, kritéria a) a b). U ostatních kritérií ověřovaných písemně i ústně musí být použita forma otevřených otázek.

 

Jestliže si autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování kompetencí formu testu, platí níže uvedená pravidla pro aplikaci písemných testů. Písemný test však nemůže být jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci profesní kvalifikace.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro tyto testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Přitom musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro uchazeče musí vycházet z dostatečně rozsáhlého souboru otázek, aby bylo umožněno připravit několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce je nezbytné ověřit všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence či kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit, alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění je považováno 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné. Rozsah testu je 40 otázek.

 

Zastoupení jednotlivých oblastí dle způsobilostí:

Orientovat se v ustanovení občanského zákoníku týkajících se společenství vlastníků a bydlení - 25% otázek

Charakterizovat základní principy společenství vlastníků - 25 % otázek

Vysvětlit základní pojmy zákona o účetnictví - 10 % otázek

Vysvětlit vazby mezi účetním a daňovým systémem - 10 % otázek

Popsat náležitosti daňového dokladu - 8 % otázek

Charakterizovat Fond oprav, jak se tvoří a používá - 10 % otázek

Prokázat znalost základní legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) - 6% otázek

Charakterizovat pravidla pro školení zaměstnanců - 6 % otázek

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor 6 případových studií, které je nutno použít pro ověření uvedených kompetencí: Aplikace souvisejících právních předpisů, kritéria c) a d), Vedení administrativy prostřednictvím výpočetní techniky, Zajišťování provozu bytového domu, kritéria c) a e), Příprava účetních a daňových podkladů, kritérium e), Zhotovení ročního vyúčtování provozu bytového domu, kritéria c), d), e), Stanovení cílů energetického managementu, kritérium b).

Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou zpracuje a vysvětlí. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 45 až 120 minut.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AZ-MAN, s. r. o.

Commco, s. r. o.

ACKL, a. s.

Byty-reality, s. r. o.

COM-SEC, s. r. o.

CZ-MAN, s. r. o.

SCT, s. r. o.

Toffin plus, s. r. o.