Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér inteligentních elektroinstalací
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit potřebné pracovní prostředky, nářadí, typy použitých materiálů pro montáž inteligentní instalace sběrnicových a radiofrekvenčních systémů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Zvolit a vysvětlit obecné postupy montáže systémů inteligentních instalací v různých prostředích, jejich základní odlišnosti při montáži inteligentní instalace sběrnicových a radiofrekvenčních systémů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Popsat základní principy montáže sběrnicového systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Popsat základní principy montáže radiofrekvenčního systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kompletnosti dodávky jednotlivých přístrojů pro instalaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost dodaných komponentů a množství dodaného instalačního materiálu dle schématu zapojení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat jednotlivé komponenty sběrnicového systému (senzory, aktory, PC-link, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Charakterizovat jednotlivé komponenty radiofrekvenčního systému (senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr materiálů a přístrojů instalace – sběrnicová, radiofrekvenční

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat z nabídky předložené autorizovanou osobou materiál a přístroje pro sběrnicovou instalaci (kabel sběrnice, řídicí systém, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky, žaluziový aktor, teplotní senzory, měřicí přístroj pro měření základních elektrických veličin) Praktické předvedení
b Vybrat z nabídky předložené autorizovanou osobou materiál a přístroje pro radiofrekvenční instalaci (baterie, řídicí systém, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky, žaluziový aktor, teplotní senzory, měřicí přístroj pro měření základních elektrických veličin) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Instalace a zapojení systému, připojení na rozvodnou síť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí, vysvětlit pojmy „práce bez napětí“, „pod napětím“ a „v blízkosti živých částí pod napětím“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště Písemné a ústní ověření
b Připojit řídicí systém do sítě 230 V bez napětí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Instalovat a zapojit sběrnicový systém se senzory a aktory podle zadání, provést kontrolu zapojení bez napětí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Instalovat a zapojit radiofrekvenční systém se senzory a aktory podle zadání, provést kontrolu zapojení bez napětí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení funkcí jednotlivých prvků, případně spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat pomocí měřicího přístroje přítomnost napětí 230 V a indikaci přítomnosti napětí na řídící jednotce v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Nastavit parametry řídicích prvků sběrnicového systému v souladu s jejich funkcemi a dokumentací Praktické předvedení
c Nastavit parametry řídicích prvků radiofrekvenčního systému v souladu s jejich funkcemi a dokumentací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a kontrola inteligentních elektroinstalací, provádění servisní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést běžnou údržbu jednotlivých prvků a komponentů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést kontrolu a prohlídku systému (kontrola mechanických částí, vzhled prvků, uchycení komponentů) v systému sběrnicové instalace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést kontrolu a prohlídku systému (kontrola mechanických částí, vzhled prvků, uchycení komponentů) v systému radiofrekvenční instalace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Instruovat uživatele o základní obsluze a údržbě (popsat způsob použití čisticích prostředků) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit základní elektrické veličiny (napětí, proud, odpor, kontinuita žil v kabelu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zpracovat protokol o měření Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty. Výsledné parametry zaznamenat do schématu zapojení a zdůvodnit naměřené hodnoty Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace elektrických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o průběhu práce na sběrnicovém systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést záznam o průběhu práce na radiofrekvenčním systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Vstupní podmínkou pro připuštění uchazeče ke zkoušce je předložení platného oprávnění o elektrotechnické způsobilosti dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=125&kod_sm1=38).

Kompetence Vedení evidence o práci a provozní dokumentace zařízení je prakticky ověřována ve vazbě na plnění kritérií kompetencí Instalace a zapojení sytému, připojení na rozvodnou síť; Odzkoušení funkcí jednotlivých prvků, případně spotřebičů; Údržba a kontrola inteligentních elektroinstalací, provádění servisní činnosti; Měření základních elektrických veličin.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Elektrotechnický cech Plzeňského regionu

Elektroservis, Jan Sládek a spol.