Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik inteligentních elektroinstalací
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v projektech a výkresech technických rozvodů Praktické předvedení a ústní ověření
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit všechny potřebné pracovní prostředky, nářadí, typy použitých materiálů pro montáž Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat obecné postupy montáže systémů inteligentních instalací (v různých prostředích, jejich základní odlišnosti při montáži) Ústní ověření
c Popsat základní principy a zásady montáže sběrnicového systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Ústní ověření
d Popsat základní principy a zásady montáže radiofrekvenčního systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola zapojení sběrnicového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat zapojení prvků a přístrojů zadaného obvodu podle schématu zapojení, posoudit účelnost jejich rozmístění Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé komponenty zadaného sběrnicového systému (kabel sběrnice, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) a zkontrolovat jejich zapojení podle schématu zapojení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola zapojení radiofrekvenčního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat zapojení prvků a přístrojů zadaného obvodu podle schématu zapojení, posoudit účelnost jejich rozmístění Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé komponenty zadaného radiofrekvenčního systému (baterie, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) a zkontrolovat jejich zapojení podle schématu zapojení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit základní elektrické veličiny (napětí, proud, odpor, kontinuita žil v kabelu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat naměřené hodnoty a vyhodnotit je; Zpracovat protokol o měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Odzkoušení a nastavení uživatelských funkcí sběrnicového a radiofrekvenčního systému v interiéru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit řídicí jednotku na napětí 230 V, zkontrolovat indikaci přítomnosti napětí na řídicí jednotce - v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit parametry a ověřit funkce prvků sběrnicového systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Připojit notebook (interface a programovací software) k naprogramování sběrnicového systému Praktické předvedení a ústní ověření
d Nastavit uživatelské funkce sběrnicového systému jako celku Praktické předvedení a ústní ověření
e Nastavit parametry a ověřit funkce prvků radiofrekvenčního systému Praktické předvedení a ústní ověření
f Připojit notebook (interface a programovací software) k naprogramování radiofrekvenčního systému Praktické předvedení a ústní ověření
g Nastavit uživatelské funkce radiofrekvenčního systému jako celku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytvoření uživatelského manuálu systému, zaškolení koncového uživatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit písemný uživatelský manuál pro koncového uživatele s důrazem na činnosti a funkce jednotlivých ovládacích prvků spotřebičů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaškolit uživatele v ovládání konkrétního sběrnicového a radiofrekvenčního systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Protokolárně předat funkční systém koncovému uživateli Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace nových přístrojů do sběrnicového a radiofrekvenčního systému, znovunastavení systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Do stávajícího sběrnicového a radiofrekvenčního systému přidat ovládací prvek (stmívací aktor) se spotřebičem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaktualizovat původní písemný uživatelský manuál Praktické předvedení a ústní ověření
c Prověřit a nastavit parametry a funkce aktualizovaného systému Praktické předvedení a ústní ověření
d Předat funkční sběrnicový a radiofrekvenční systém uživateli Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace systému inteligentní instalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o průběhu práce na sběrnicovém systému do dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam o průběhu práce na radiofrekvenčním systému do dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na bezpečnost práce Ústní ověření
b Vysvětlit první pomoc při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Dodržet zásady ochrany před úrazem elektrickým proudema bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickémzařízení Praktické předvedení
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-inteligentnich-el#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Vedení dokumentace systému inteligentní instalace je prakticky ověřována ve vazbě na plnění kritérií kompetencí Měření základních elektrických veličin; Instalace nových přístrojů do sběrnicového a radiofrekvenčního systému, znovunastavení systému.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56

Elektrotechnický cech Plzeňského regionu

Elektroservis, Jan Sládek a spol.