Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér střešních hydroizolací
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit různé druhy stavební dokumentace, vyhledat a určit druh použitých vodotěsných izolací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst projektovou dokumentaci – technickou zprávu a stavební výkresy (půdorysy, řezy a detaily), výpočty (výkaz výměr, výpis prvků atd.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst technickou dokumentaci, technologické předpisy provádění izolací, hydrogeologické průzkumy, předpisy bezpečnosti práce atd. Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáží a oprav hydroizolací plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadanému úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit technologický postup a odůvodnit výběr navržené technologie Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prokazování znalostí základních technologických postupů pro provádění hydroizolací plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologii vzájemného spojování hydroizolačních materiálů (asfaltových, fóliových, stěrkových, stříkaných, bentonitových) Ústní ověření
b Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu navařováním Ústní ověření
c Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu lepením lepidly (včetně samolepicích úprav) Ústní ověření
d Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu mechanickým kotvením (na svislých konstrukcích) Ústní ověření
e Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu volným položením Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení
b Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení
c Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení
d Navrhnout opracování konstrukčního detailu a návrh odůvodnit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet ploch plochých střech a potřeby materiálů pro hydroizolace střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu určenou k izolování z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresů Praktické předvedení s výpočtem
b Vypočítat potřebu materiálů a prvků pro plochu určenou k izolování Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu a použitelnost hydroizolace a tepelné izolace Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Posoudit kvalitu a použitelnost pomocných materiálů (mechanického kotvení, profilovaných pasů, dilatačních uzávěrů atd.) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování podkladů pro hydroizolace plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu podkladu včetně osazení konstrukčních prvků podle zadání před prováděním navržené izolace a upozornit na jejich možnou nevhodnost Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Navrhnout provedení úprav podkladu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava izolačních materiálů pro provádění hydroizolací plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit izolační materiály dle zadání (asfaltové nebo fóliové) před jejich zabudováním vzhledem k jejich vlastnostem a klimatickým podmínkám Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Připravit pomocné materiály k použití Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat plynové jednotky k natavování a spojování živičných izolačních pásů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Obsluhovat horkovzdušné jednotky ke spojování živičných a umělohmotných izolačních pásů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Obsluhovat svařovací přístroje pro tavné spoje (spojovaní pomocí horkého klínu a extruzních spojů) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat další nástroje a přístroje používané při provádění hydroizolací Ústní ověření
e Popsat a provést údržbu a opravy pracovních nástrojů a nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Dodržovat opatření BOZP s ohledem na použité technologie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky pro dopravu izolačních materiálů a jejich použití Ústní ověření
b Popsat způsoby dopravy a ukládání materiálů na střeše Ústní ověření
c Dopravit materiály na plochou střechu, obsluhovat dopravní prostředky dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hydroizolací plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést hydroizolaci z asfaltových pasů na nosnou konstrukci (beton, bednění), na tepelnou izolaci (pěnový polystyrén, minerální vlákna, příp. další podle zadání) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Provést hydroizolaci ze syntetických fólií na nosnou konstrukci (beton, bednění), na tepelnou izolaci (pěnový polystyrén, minerální vlákna, příp. další podle zadání) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Provést hydroizolaci ze syntetických stěrek na betonový podklad (nosnou konstrukci nebo spádovou vrstvu) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opracování konstrukčních detailů plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vytažení izolace na svislé konstrukce, opracování koutů a rohů, zesílení koutů a hran v izolaci z asfaltových pásů, syntetických fólií a stěrkových materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Opracovat kruhový prostup v izolaci z asfaltových pásů, syntetických fólií a stěrkových materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Ukončit izolaci na vpusti v izolaci z asfaltových pásů, syntetických fólií a stěrkových materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
d Provést dilatační závěr v izolaci z asfaltových pásů, syntetických fólií a stěrkových materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí provádění tepelných izolací a parozábran plochých střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip konstrukce plochých jednoplášťových střech s klasickým pořadím vrstev Ústní ověření
b Vysvětlit princip konstrukce jednoplášťových střech s obráceným pořadím vrstev (s kombinovaným pořadím vrstev, typu „DUO“) Ústní ověření
c Vysvětlit princip konstrukce plochých dvouplášťových střech Ústní ověření
d Vysvětlit používání tepelných izolací ve střešních pláštích plochých střech Ústní ověření
e Vysvětlit používání parotěsných zábran ve střešních pláštích plochých střech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolu vodotěsnosti provedených hydroizolací Ústní ověření
b Popsat pracovní postup provedení ochrany, údržby a předávání provedených izolací plochých střech, balkónů a teras Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění hydroizolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Ústní a písemné ověření
c Popsat hlavní zásady při likvidaci odpadů, zvláště chemických, hořlavin, žíravin Ústní a písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s odpadem Ústní a písemné ověření
e Dodržovat podmínky BOZP a PO při provádění hydroizolací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím. Po dohodě s autorizovanou osobou může použít vlastní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Metodické pokyny k provedení zkoušky

Venkovní práce mohou probíhat pouze za technologicky příznivých klimatickým podmínek. Pod pojmem ploché střechy se ve standardu rozumí střechy ploché, střechy s provozními úpravami (inženýrské, pochozí – terasy, pojízdné, zelené, kombinované) a balkóny.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k:

  • prokázání praktického spojování živičných pásů v hydroizolační soustavě (lepením, svářením),
  • prokázání praktického spojování umělohmotných pásů,
  • provedení minimálně 50 m2 kompletního hydroizolačního střešního pláště z volitelné technologie s opracováním minimálně jednoho prostupu.

 

Je třeba posuzovat hospodárné využívání materiálů, dodržování technologických postupů a hledisek bezpečnosti práce, také časové zvládnutí jednotlivých úkolů. Předmětem hodnocení je i přístup k zadanému úkolu a manuální zručnost uchazeče.

Vzhledem k charakteru některých činností je nutno při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

A.W.A.L., s. r. o.

Eduard Justa Ceramic Consulting Services