Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Dopravce dříví
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady BOZP při práci s hydraulickým jeřábem při manipulaci s dřívím v lese a na manipulační lince Ústní ověření
b Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
c Provést denní údržbu hydraulického jeřábu podle návodu výrobce a kontrolu bezpečnosti jeřábu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést nakládání a vykládání dlouhých kmenů Praktické předvedení
e Předvést nakládání a vykládání krátkých kmenů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odvoz dříví nákladními automobily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady BOZP při odvozu dříví nákladními automobily Ústní ověření
b Charakterizovat motorová vozidla v modifikacích určených pro lesní hospodářství, přípojná vozidla, vybavení vozidel a nakládací zařízení Ústní ověření
c Provést kontrolu a doplnění provozních kapalin nákladního automobilu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést obsluhu tachografu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést údržbu návěsu nebo přívěsu podle návodu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést přípravu odvozní soupravy před započetím nakládky a vykládky dříví Praktické předvedení
g Zajistit náklad a provést přepravu dříví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání surového dřeva či sortimentů na nákladní vagony

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady BOZP při nakládce vagónů a jejich zajištění Ústní ověření
b Předvést přeložení dříví z odvozní soupravy na nákladní vagon Praktické předvedení
c Provést zajištění dříví na vagonu Praktické předvedení
d Popsat postup nakládání a zajištění nákladu u ostatních druhů vagonů a úklid pracoviště Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit záznam o provozu vozidla a běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s dopravou dříví Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat oběh dodacích listů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/dopravce-drivi#zdravotni-zpusobilost).

 

Pro konání zkoušky je nutné zajistit dostatečné množství kmenů dříví pro ověření dovednosti práce s hydraulickým jeřábem. Zkouška se bude konat na lesním skladě se zásobou dlouhých i krácených kmenů a železniční vlečkou.

 

Uchazeč bude při předání návodu výrobce nákladního automobilu a návodu výrobce hydraulického jeřábu krátce proškolen k provozu uvedených prostředků.

Uchazeč se prokáže platným jeřábnickým průkazem (odborná způsobilost podle 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1) a řidičským průkazem skupin C + E.

 

U kompetence Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince se v kritériu d) dlouhým kmenem rozumí výřez o délce 8 až 12 m. V kritériu e) je krátkým kmenem výřez o délce 2 až 5 m. Při zkoušce předvede zkoušený nakládání a vykládání 2 m výřezů a výřezů

v délce 4 nebo 5 m.

 

U kompetence Odvoz dříví nákladními automobily se v kritériu b) přípojnými vozidly rozumí přívěsy, polopřívěsy a návěsy. Vybavením vozidel se rozumí opleny, klanice a poutací zařízení. Nakládacím zařízením se rozumí hydraulická ruka.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.