Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Těžař dříví těžebně-dopravními stroji
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP při pohybu strojů na pracovišti a při výkonu jejich činností s ohledem na terénní a klimatické podmínky Ústní ověření
b Popsat hlavní zásady organizace práce na pracovišti a BOZP (označení pracoviště, nebezpečný prostor, skládky) Ústní ověření
c Popsat úkony nutné při transportu strojů na pracoviště, jejich zajištění a zásady převozu těchto strojů Ústní ověření
d Popsat a předvést provozní kontrolu strojů před zahájením činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha víceoperačních těžebních strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy lesních dřevin Praktické předvedení
b Popsat funkci víceoperačního těžebního stroje, popsat ovládací prvky a jednotlivé části jeho hydraulické ruky a kácecí hlavice Ústní ověření
c Popsat ovládání hydraulické ruky těžebního stroje Ústní ověření
d Předvést funkci hydraulické ruky a kácecí hlavice těžebního stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat základní sortimenty dříví vyráběné těžebním strojem a předvést jejich výrobu a zatřídění Praktické předvedení a ústní ověření
f Zadat data sortimentace dříví do počítačového programu řídicí jednotky těžebního stroje Praktické předvedení
g Předvést kácení a zpracování kácených stromů Praktické předvedení
h Popsat nasazování kolopásů a kolových řetězů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a obsluha vyvážecích souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci vyvážecí soupravy, popsat ovládací prvky a jednotlivé části její hydraulické ruky Ústní ověření
b Předvést práci vyvážecí soupravy při nakládání a vykládání sortimentů dříví Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést provádění vyvážení dříví z porostu a jeho uložení do skládek podle sortimentů dříví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba těžebního stroje, hydraulické ruky a kácecí hlavice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit řezací lištu, řetěz a hydraulickou hadici Praktické předvedení
b Popsat úkony údržby těžebních strojů a provést základní údržbu stroje podle návodu k obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést práci s návodem k obsluze a servisním katalogem Praktické předvedení
d Provést kalibraci měřicího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit záznamy o provozu stroje, včetně záznamů o provedených opravách a kontrolách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen i se strojním vybavením, jehož prostřednictvím bude zkoušku vykonávat.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tezar-drivi-tezebne-dopra#zdravotni-zpusobilost).

 

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského průkazu skupiny T.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Pro účely posouzení vad dříví při sortimentaci použít Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR v aktuálním znění.

 

Předmětem poznávání budou následující dřeviny, a to podle asimilačních orgánů a letorostů:

Jehličnaté: smrk, jedle, douglaska, borovice, vejmutovka, modřín,

Listnaté: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, lípa, olše, topol, vrba

Uchazeč určuje všechny výše uvedené lesnicky důležité dřeviny a musí správně určit minimálně 80 % taxonů.

 

Zkoušku je nutné absolvovat v lesním porostu, kde lze ověřit dovednosti v ovládání těžebních strojů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Hanušovická lesní, a. s.

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.