Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný projektant elektroenergetických sítí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajišťování údajů z katastru nemovitostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat zadané údaje týkající se vlastnictví parcel a staveb, evidovaných v katastru nemovitostí (aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz) Praktické předvedení
b Číst údaje z jednotlivých druhů katastrálních map (DKM, KMD …- jednotlivé třídy přesnosti). Vysvětlit pojem zjednodušená evidence Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Získat a charakterizovat pojmy a údaje, uvedené v Listu vlastnictví Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Vysvětlit pojem věcné břemeno Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v elektrotechnické dokumentaci, orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a technických podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obhájit technické řešení vlastního projektu, popsat vlastní vypracovanou dokumentaci a podrobně v ní komentovat výkresy (situace, schéma zapojení, schéma jištění, jednopólové schéma, liniové schéma), vysvětlit účel a obsah Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Obhájit vlastní zpracování výkresové části projektu a podrobně vysvětlit použité schematické značky, čáry a grafické (barva) značení sítí, elektrických zařízení, přístrojů, obvodů, obvodových prvků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420 ‒ měřítka, značky jednotlivých druhů sítí, výkres výkopů, základů apod.) Praktické předvedení
d Prezentovat a vysvětlit ve své projektové dokumentaci její části (situační výkres s jinými sítěmi, výkres betonového základu podpěrného bodu, výkres příčného řezu kabelové rýhy) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní legislativní východiska pro výstavbu, projektovou dokumentaci a silnoproudou elektrotechniku Ústní ověření s písemnou přípravou
b Obhájit a dokladovat vliv základní stavební legislativy na stavební část vlastní projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Charakterizovat základní elektroenergetické pojmy (distribuční/přenosová soustava, elektrická přípojka, přeložka, ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo) Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace legislativních dokumentů (existence Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, znalost publikace prostřednictvím Českého normalizačního institutu) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Charakterizovat rozdíl mezi zákonem, normou, prováděcím předpisem, vyhláškou, nařízením Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace technických předpisů, dokumentů a norem (znalost Sbírky zákonů a jejího oficiálního stejnopisu, dostupného on-line na internetu, znalost publikace prostřednictvím ČSN online, uvést rozdíly ČSN, ČSN EN, PNE) Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vysvětlit pojem třída technické normy, charakterizovat třídu 33 pro elektrotechniku – elektrotechnické předpisy a 34, 35, 36 pro ostatní elektrotechniku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obhájit využití a respektování základních norem při zpracování projektu Písemné ověření s ústní obhajobou
b Předložit vlastní vypracovanou dokumentaci a stručně v ní charakterizovat obsah, vysvětlit k jakému účelu slouží a co obsahují Praktické předvedení
c Navrhnout (variantně) způsoby uložení kabelového vedení a prostorového uspořádání jednotlivých inženýrských sítí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní členění prostor (normální, bezpečné, zvlášť nebezpečné) a jejich ochranu prostředky základní ochrany před úrazem elektrickým proudem Písemné ověření s ústní obhajobou
b Zdůvodnit využití prostředků základní ochrany před úrazem elektrickým proudem (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje, řízení potenciálu, jiné prostředky) v dokumentaci projektu Písemné ověření s ústní obhajobou
c Zdůvodnit využití prostředků pro ochranu při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích, samočinné (automatické) odpojení od zdroje) v dokumentaci projektu Písemné ověření s ústní obhajobou
d Charakterizovat a zdůvodnit využití ochranných opatření (ochrana samočinným (automatickým) odpojením od zdroje, ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací, ochrana pospojováním, ochrana elektrickým oddělením, ochrana nevodivým okolím (pro nízké napětí), ochrana SELV, ochrana PELV, ochrana omezením ustáleného dotykového proudu a náboje) v dokumentaci projektu Písemné ověření s ústní obhajobou
e Charakterizovat druhy elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S) Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dokumentovat, jak prezentovaná projektová dokumentace řeší ochranu životního prostředí (v části Zásady organizace výstavby jsou předepsány podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě) Ústní obhajoba
b Definovat z materiálů předložených autorizovanou osobou alespoň 5 nebezpečných vlastností jejich odpadů a dopad na životní prostředí (příloha č. 2 zák. 185/2000 Sb. o odpadech) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Navrhnout z autorizovanou osobou předloženého seznamu možného demontovaného materiálu způsob jeho likvidace s ohledem na další zhodnocení (kabely, měděná a AlFe lana, konzolovina, pojistky, transformátory, kondenzátory, sloupy, patky) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Navrhnout ze seznamu, předloženého autorizovanou osobou, likvidaci odpadů vzniklých na stavbě (např. výkopový materiál – zeminy, asfalty, betony, dřevo) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technické výpočty daného projektu (proudové dimenze kabelů a vodičů, jištění, impedance smyčky, uzemnění, dimenze opěrných bodů, výpočet základů, výpočet tahů ve vedení) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Prezentovat osvojený program pro technické výpočty Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Prezentovat ukázku výpočtu mechanického namáhání podpěrných bodů – na čem záleží (námrazová oblast, větrová oblast, typ vodiče, délka rozpětí…) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Zdůvodnit volbu podkladů a vlastní tvorbu výkazu výměr – rozpočtu prezentovaného projektu (délky kabelů a vodičů, soupis opěrných bodů s výzbrojí, soupis dodávek zařízení, rozsah výkopových prací, potřeba betonu, písku apod., potřeba dopravy, strojů a mechanismů, hodinové normy pro revize, normy pro geodetické práce) Ústní obhajoba
e Prezentovat osvojený program pro tvorbu výkazu výměr – rozpočtu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat a vysvětlit požadavky zadavatele v zadání stavby a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů při projednávání projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Prezentovat a vysvětlit vyhodnocení a sjednocení požadavků zadavatele a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů v projektové dokumentaci Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Stavební předprojektová příprava v elektroenergetice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat úkony předprojektové přípravy předloženého projektu Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vyjmenovat možné způsoby získání mapových podkladů v digitální formě Ústní ověření s písemnou přípravou
c Zdůvodnit, kdy je nutné zdokumentovat stávající stav (pro stanovení rozsahu demontáží a demolic) Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možné doklady územního řízení prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na cizí nemovitosti Ústní ověření s písemnou přípravou
b Charakterizovat možné doklady územního řízení prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na cizí nemovitosti v případě přenosové nebo distribuční soustavy Ústní ověření s písemnou přípravou
c Uvést práva a povinnosti provozovatele přenosové a distribuční soustavy ve vztahu k cizím nemovitostem Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vyjmenovat alespoň dvě správní řízení předcházející podle stavebního zákona projednání projektu stavby Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat formy rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Vyjmenovat přílohy žádostí o vydání územního rozhodnutí (§86 stavebního zákona) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Definovat, kdy je možné využít zjednodušeného územního řízení a kdy formu územního souhlasu (§95 a §96 stavebního zákona) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Charakterizovat alespoň 3 případy, kdy stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (§103 stavebního zákona) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
e Charakterizovat alespoň 2 případy ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (§104 stavebního zákona) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
f Charakterizovat alespoň 3 účastníky stavebního řízení (§109 stavebního zákona) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g Charakterizovat alespoň 3 rozdíly v dokumentaci pro územní řízení (vyhl. č. 503/2006 Sb., příloha č. 4) a dokumentaci pro stavební řízení (vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat účastníky, vždy přítomné územnímu řízení Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vyjmenovat alespoň tři možné orgány, jejichž závazná stanoviska nebo samostatná rozhodnutí se přikládají k žádosti o územní řízení Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vyjmenovat alespoň čtyři vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž stanoviska se přikládají k žádosti o územní řízení Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat a charakterizovat v předložené projektové dokumentaci hlavní součásti rozpočtu (souhrn nákladů, rekapitulace nákladů, soupis prací, soupis materiálu, soupis dodávek) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Prezentovat v předložené projektové dokumentaci kapitoly (hlavy) souhrnného rozpočtu a charakterizovat jejich obsahovou náplň Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vysvětlit pojmy HSV (hlavní stavební výroba), PSV (pomocná (přidružená) stavební výroba), HZS (hodinové zúčtovací sazby), VRN (vedlejší rozpočtové náklady), ZS (zařízení staveniště) Ústní ověření s písemnou přípravou
d Prezentovat v projektu použitý program pro tvorbu výkazu výměr – rozpočtu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v legislativních předpisech autorského dozoru Ústní ověření s písemnou přípravou
b Charakterizovat formy autorského dozoru a způsoby prokazování (účast při realizaci, zápis do stavebního deníku) Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Ovládání grafických programů pro projektování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody k přednostnímu používání programu MicroStation před CAD (návaznost na GIS technické infrastruktury) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit pojmy buňka, vrstva, referenční výkres, import, export Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vysvětlit pojmy AcuDraw, ohrada, zakládací výkres Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vysvětlit pojem souřadnice JTS-K Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat způsob získávání mapových a jiných podkladů (inž. sítí apod.) v reálných souřadnicích Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před vlastní zkouškou předloží uchazeč doklad o elektrotechnické způsobilosti podle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetence Orientace v elektrotechnické dokumentaci, orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a technických podkladech je východiskem znalost ČSN 01 3420 (měřítka, značky jednotlivých druhů sítí, výkres výkopů, základů apod.).

Při ověřování kompetence Orientace v technické dokumentaci a normách uplatňovaných v energetice, dostane uchazeč k využití zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhl. č. 499/2006 Sb., Dokumentace staveb; vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zák. č. 458/2000 Sb. energetický zákon, vyhl. č. 499/2006 Sb. Dokumentaci staveb, přílohy č. 1, 2, 3; vyhl. 503/2006 S b., příloha č. 4; uvést vliv Technických podmínek pro zpracování PD liniových staveb distributorů.

Ověření kompetence Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení předpokládá obhajobu vlastní práce podle

ČSN 33 0010 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy,

ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice, ČSN EN 50423. Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně ČSN 33 3301, ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky, ČSN EN61936. Elektrické instalace nad AC 1 kV, ČSN 33 3201, Ochrana před bleskem, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost, ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních., Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situace stavby, Dokladová část, Zásady organizace výstavby, ČSN 73 6005.

Ověření kompetence Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků předpokládá znalost a uplatnění legislativních majetkoprávních norem (zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon – smlouva o věcném břemenu, nájemní smlouva, smlouva o právu provést stavbu, § 24a25 zák. č. 458/2000 Sb. energetický zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, povolení ke zvláštnímu užívání komunikace nebo povolení provedení stavby v silničním ochranném pásmu podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, Odnětí lesních pozemků a omezení jejich využívání podle zák. č. 289/1995 Sb. O lesích, Umístění stavby v chráněném ložiskovém území podle zák. č. 44/1998 Sb. Horní zákon, Rozhodnutí – souhlas vodoprávního úřadu podle zák. č. 254/2001 O vodách).

Ověřování kompetence Vypracování rozpočtů staveb, předpokládá prezentaci předložené vlastní projektové dokumentace v obvyklém členění (I. Projektové a průzkumné práce, II. Provozní soubory, III. Stavební objekty, IV. Stroje a zařízení, V. Umělecká díla, VI. Vedlejší náklady, VII. Práce nestavebních organizací, VIII. Rezerva, IX. Ostatní náklady, X. Vyvolané investice, XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby).

Při ověřování kompetence Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl je ověřována znalost zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Při ověřování kompetencí, kde je odvolání na příslušné zákony a vyhlášky, bude mít zkoušející k dispozici tyto dokumenty v elektronické nebo tištěné formě v platném znění.

K vlastní zkoušce uchazeč povinně předloží:

jednu jím vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokladová část, zásady organizace výstavby na venkovní vedení NN nebo VN) a pro realizaci (situace, schéma zapojení, schéma jištění, jednopólové schéma, liniové schéma, výkres betonového základu podpěrného bodu, výkres příčného řezu kabelové rýhy):

na venkovní vedení NN nebo VN

na kabelové vedení NN nebo VN

zadání stavby od objednatele nebo zadavatele na výše uvedené projekty

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RGV, a. s.

ČSZE

E.ON ČR, s. r. o.

Kučaba Energomontáže Hodonín, s. r. o.