Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin
Platnost standardu: Od 17.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít suroviny, polotovary a přísady Praktické předvedení
b Zkontrolovat množství a kvalitu surovin, polotovarů a přísad – kontrola hmotnosti a počtu, vizuální a smyslové posouzení, kontrola na přístrojích s jednoduchou obsluhou (vlhkoměr) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit postup při nevyhovující dodávce surovin, polotovarů nebo přísad Ústní ověření
d Uskladnit (uchovávat) suroviny, polotovary a přísady ‒ zvolení typu skladu a vhodných podmínek pro uchování Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit nebezpečí křížové kontaminace (fyzikální, chemické a biologické) potravinářských surovin, polotovarů a přísad Ústní ověření
f Určit dva vzorky nebalených surovin v dané provozovně potravinářského podniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení pro manipulaci s potravinářskými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné technologické vybavení při skladování (uchovávání) potravinářských surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést obsluhu strojů a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
c Provést čištění a běžnou údržbu strojů a zařízení v potravinářské výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základní evidence při příjmu a skladování surovin pro výrobu potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést předepsanou operativně-technickou evidenci surovin, polotovarů, přísad a obalů Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sledovat významné parametry příslušných skladovacích podmínek (např. teplotu, vlhkost) a provést záznam hodnot, uvést postup při překročení kritických mezí těchto parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat sanitační řád určený pro skladování (uchovávání) surovin, polotovarů a přísad Praktické předvedení a ústní ověření
d Používat během práce pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
e Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/konzervar#zdravotni-zpusobilost).

Pracovní oděv si donese uchazeč vlastní.

 

Ověřování by mělo být zaměřeno na činnost související s příjmem a skladováním (uchováváním) surovin v dané oblasti potravinářské výroby s využitím technologických postupů a dodržováním hygienických zásad zacházení s potravinářskými surovinami, polotovary a potravinářskými výrobky.

Pro kompetenci „Příjem a uchování surovin, polotovarů a přísad pro výrobu potravin" si zkoušející připraví dva vzorky surovin, pro výrobu v dané provozovně potravinářského podniku.

Jedná se o mechanizované nebo automatizované potravinářské výroby, např.: výroba konzerv, nápojů, cukrovinek, mléka, sýrů a dalších mlékárenských výrobků, lihu, lihovin, sladu, piva, mlýnských výrobků.

Uchazeči bude zadán konkrétní úkol související s příjmem a skladováním (uchováváním) surovin v dané oblasti potravinářské výroby.

Při plnění úkolů založených zejména na formě praktického předvedení hodnotitel sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů, zásad bezpečnosti práce, časového harmonogramu a organizaci práce.

Při hodnocení se posoudí správnost provedení přejímky a skladování surovin, polotovarů nebo přísad a souvisejících činností.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

UNIMILLS, a. s.

Europasta SE

PENAM, a. s.

Svaz průmyslových mlýnů