Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník v ostatních důlních činnostech
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kontrola zařízení nárazišť svislé dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení nárazišť v dole, vysvětlit účel a funkci jednotlivých zařízení Ústní ověření
b Ověřit provozuschopnost zařízení nárazišť v dole Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vydávání návěští pro provoz těžního zařízení svislé dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé návěštní zařízení v dole a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
b Vysvětlit význam návěstí ve svislé dopravě v dole Ústní ověření
c Popsat zařízení a zásady pro komunikaci se strojníkem těžního stroje Ústní ověření
d Předvést používání návěštních zařízení v dole Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dopravních a strojních zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti při obsluze zařízení náraziště v dole Ústní ověření
b Obsluhovat zařízení nárazišť v dole při provozu (dvířka dopravních nádob, aretační zařízení v dopravní nádobě a nárazištích, zátyňová dvířka, sklápěcí můstky, zatažení materiálu do prostoru náraziště, vzduchové vrátky) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Doprava osob jámou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti při provádění dopravy osob v dole dle Řádu o jízdě na laně v dole Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Doprava břemen nadměrné hmotnosti a rozměrů jámou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat břemena nadměrné hmotnosti a rozměrů dle platné legislativy Ústní ověření
b Popsat možné způsoby dopravy břemen nadměrné hmotnosti a rozměrů v dole a zásady bezpečného provádění dopravy břemen nadměrné hmotnosti a rozměrů v dole Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit výkaz o provedené práci narážeče Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Další podmínky stanoví Vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a.s.

DIAMO,s.p.

Těžební unie