Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Kontrolor vozby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kontrola dodržování technologických postupů a předpisů v železničním depu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady technologické a předpisové kázně v železničním depu Ústní ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější předpisy pro železniční depo Písemné ověření
c Předvést postup při kontrole technologických postupů a předpisů na železnici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kontrola stavu železničních vagonů a jejich výběr pro vlakové soupravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady a pravidla sestavování vlakových souprav Ústní ověření
b Předvést a vysvětlit zásady kontroly stavu železničních vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zajištění činnosti pri mimořádnostech v železniční dopravě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění zkoušek vlakových brzd

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých druhů brzd a jejich použití Ústní ověření
b Předvést postup při zkoušce průběžné brzdy Praktické předvedení
c Předvést postup k obsluze ruční brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postup při poruše brzd Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější normy a technickou dokumentaci železničních
vozidel
Písemné ověření
b Prokázat znalost obsahu nejdůležitějších norem a technické dokumentace
železničních vozidel
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zaškolování provozních zaměstnanců železničního dopravce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady odborné způsobilosti zaměstnanců železničních dopravců Ústní ověření
b Popsat postupy zaškolování zaměstnanců Ústní ověření
c Vypracovat plán zaškolení zaměstnance Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení dokumentace technických prohlídek železničních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci technických prohlídek hnacích vozidel Ústní ověření
b Popsat druhy a obsah technických prohlídek Písemné a ústní ověření
c Vyplnit dokumentaci technických prohlídek hnacích vozidel Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=7519&kod_sm1=14 ).

 

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů, zejména v oblasti technických prohlídek a obsluhy brzd železničních vozů. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Ověřování kritérií, u kterých je předepsáno praktické předvedení, může být prováděno pomocí simulace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.