Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nakládka a vykládka přepravovaných zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, v čem spočívá převzetí zboží od dodavatele, co je třeba kontrolovat, na co je potřeba dát si pozor Ústní ověření
b Vyjmenovat základní typy dokumentů, se kterými se lze běžně setkat při přejímce zboží Ústní ověření
c Předvést přejímku daného typu zboží, tzn. dle dodacího listu provést kvantitativní a kvalitativní kontrolu zboží, zkontrolovat cenu zboží, včetně případných slev a dalších náležitostí, správně potvrdit dodací list, případně na dodacím listu zvýraznit odchylky od skutečnosti Praktické předvedení
d Popsat, v čem spočívá vykládka zboží na místě určení, co je třeba pohlídat a co je třeba zajistit Ústní ověření
e Popsat jaké doklady jsou třeba při předání zboží na místě určení Ústní ověření
f Předvést, jak je třeba vyplňovat předispoziční protokol při přesunu zboží mezi jednotlivými prodejnami firmy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě pro zásobovače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní zásady PO a BOZP, které se k pozici "Pracovník interního zásobování prodejen" vztahují Ústní ověření
b Vysvětlit, jaké máme v ČR skupiny řidičských oprávnění a jaké dopravní prostředky daná skupina oprávnění umožňuje řídit Ústní ověření
c Uvést, jaká základní právní norma v ČR upravuje provoz na našich komunikacích Ústní ověření
d Popsat, jak je vhodné postupovat při fatální poruše vozidla v případě, že v nákladovém prostoru je uloženo zboží podléhající rychlé zkáze Ústní ověření
e Uvést, jak je třeba postupovat, pokud jste účastníkem dopravní nehody; Zvláště pak vysvětlit, kdy je naši povinností k dopravní nehodě volat PČR a kdy jsou účastníci nehody oprávněni situaci řešit sami Ústní ověření
f Vyplnit protokol o dopravní nehodě dle předložené vzorové situace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha kancelářských programů pro zásobovače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní HW a SW vybavení osobního PC a popsat jeho základní funkce a určení Ústní ověření
b Dle předloženého zadání na internetu nalézt 5 libovolných alternativních dodavatelů daného sortimentu/služeb (využít lze libovolný internetový prohlížeč); Důležité je, aby každý dodavatel byl spolehlivý plátce DPH (toto je třeba prověřit na internetu) Praktické předvedení
c Vypracovat hodnocení 5 alternativních dodavatelů podle základních metrik (např.: cena zboží, cena dopravy, splatnost faktur, minimální objem dodávky, frekvence dodávek) v libovolném textovém nebo tabulkovém editoru Praktické předvedení
d Přiložit cenové srovnání jednotlivých dodavatelů v textové podobě jako přílohu e-mailu a zaslat na stanovenou e-mailovou adresu (využít lze libovolného e-mailového klienta) Praktické předvedení
e Dle zadaných vzorových míst určení sestavit optimální závozovou trasu z ohledem na celkovou ujetou vzdálenost (co nejnižší) a na celkový čas jízdy (co nejkratší)
(využít lze libovolného mapového portálu na internetu)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení vozidla s ohledem na zásady bezpečné jízdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat bezpečný odstup Praktické předvedení
b Předvídat dopravní situaci Praktické předvedení
c Předvést defenzivní způsob jízdy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat „optimální otáčky motoru“ ve vztahu ke spotřebě PHM Ústní ověření
b Řadit rychlostní stupně s ohledem na ekonomiku jízdy (optimální otáčky motoru) Praktické předvedení
c Využít setrvačnosti vozidla ke snížení spotřeby PHM a optimálnímu opotřebení vozidla Praktické předvedení
d Vysvětlit vztah tlaku v pneumatikách ke spotřebě PHM Ústní ověření
e Vysvětlit vztah přetížení vozidla ke spotřebě PHM Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč je povinen předložit řidičské oprávnění skupiny B. Uchazeč má možnost při zkoušce použít své vozidlo skupiny N1, způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. V případě, že chce uchazeč při zkoušce použít své vozidlo, musí o tomto záměru informovat autorizovanou osobu při podání přihlášky ke zkoušce a zároveň musí doložit, že je vozidlo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Po posouzení předaných podkladů rozhodne autorizovaná osoba o použití (nepoužítí) vozidla uchazeče ke zkoušce a své rozhodnutí sdělí obratem uchazeči.

 

Na základě domluveného časového termínu ke stanovení zkoušky na pozici "Pracovník interního zásobování prodejen" se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory, které budou splňovat požadavky k možnosti ověření získaných znalostí a dovedností uchazeče.

Pro správné splnění kompetence Řízení vozidla s ohledem na zásady bezpečné jízdy, kritéria c) je třeba splnit obě následující podmínky:

- řídit minimálně po dobu 30 minut

- ujet alespoň 20 km.

 

Hlavní podstatou zkoušky je ověření praktických činností, které musí uchazeč na dané pracovní pozici splňovat a musí prokázat svou znalost k provádění a ke splnění zadaných úkolů. Během praktických činností je nutné dodržovat PO a BOZP na pracovišti, kde bude probíhat závěrečná zkouška. Cílem je ověřit schopnost a dovednost uchazeče zajišťovat logistické operace mezi jednotlivými prodejnami a jejich centrálou.

Pro úspěšnou realizaci zkoušky je nutné se orientovat v základním rozsahu v práci na PC, dopravních předpisech, základech problematiky PO a BOZP, a prokázat pokročilou dovednost bezpečné a úsporné jízdy a znalost přejímky a dopravy zboží, včetně znalosti související dokumentace. Ke zdárnému vykonání zkoušky je třeba vykonat zkušební jízdu v městském provozu s dodávkou, kterou lze řídit s řidičským oprávněním skupiny B.

Pro splnění některých úkolů uvedených v kritériích hodnocení je potřeba poskytnout uchazeči dodatečné podklady, které jsou uvedeny v materiálních a technických předpokladech pro provedení zkoušky.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat následující požadavek:

 

  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe na pracovní pozici "Pracovník interního zásobování prodejen" nebo na pracovní pozici "Operátor skladu".

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Výpočetní technika vybavená operačním systémem, internetovým prohlížečem, tabulkovým, editačním a prezentačním programem (kancelářský balíček programů). Musí být zajištěno připojení k internetu.

 

Pro možnost zdárného vykonání zkoušky je dále třeba, aby byla k dispozici zkušební paleta/paletka se zbožím + veškerá příslušná dokumentace; zadání k předispozici zboží, vč. předispozičního protokolu, vzorový popis dopravní nehody (v písemné podobě, případně doplněn o fotografie); písemné zadání pro výběr 5 různých dodavatelů libovolného typu zboží/služeb. Zadání musí být dostatečně specifické a musí být jasně stanoveno, jaké atributy má produkt/služba splňovat; v písemné podobě seznam úplných adres závozových míst vč. místa startu a cíle cesty; dále musí být k dispozici osobní automobil nebo užitkový vůz (do 3,5 t), způsobilý k provozu na pozemních komunikacích v ČR pro předvedení zkušební jízdy a jiných úkonů.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.