Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Traťový dělník - obchůzkář
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Opravy, montáže a demontáže kolejí a železničního svršku pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní návyky osamělého zaměstnance, organizaci a bezpečnost práce v provozované železniční dopravní cestě Ústní ověření
b Popsat způsob provádění drobných udržovacích prací Ústní ověření
c Provést výměnu drobných upevňovadel (jedné svěrkya jedné spojky) Praktické předvedení
d Popsat nutná opatření při zjištění závady ohrožující bezpečné provozování dráhy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola stavu železniční trati pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a provést měření rozchodu a převýšení ruční rozchodkou kolejí i výhybek a vysvětlit zjištěné údaje z hlediska nedovoleného překročení maximálních odchylek Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob ověřování stavu a opotřebení výhybek a kolejí Ústní ověření
c Ověřit stav návěstidel a traťových značek Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit vizuálně stav staveb železničního spodku Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit vizuálně rozhledové poměry Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vizuální zjišťování vad jako možného zdroje ohrožení dráhy Ústní ověření
g Popsat charakteristické znaky vybočení koleje a vysvětlit ohrožení bezpečnosti železniční dopravy způsobené vybočením koleje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace s materiálem, převážení a přenášení pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést manipulaci s drobným upevňovacím a spojovacím materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést manipulaci s pražci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob manipulace s herbicidy Ústní ověření
d Popsat manipulaci s kolejnicemi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v železničních stavebních materiálech a jejich vlastnostech pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit jednotlivé typy a tvary drobného kolejiva Praktické předvedení
b Vyjmenovat tvary kolejnic Ústní ověření
c Vyjmenovat součásti výhybky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v sestavách a konstrukcích pro železniční svršek pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci výhybky Ústní ověření
b Prokázat znalost charakteristických bodů koleje (přechodnice, vzestupnice, oblouk) Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy průjezdný průřez, volný schůdný prostor a ochranné pásmo dráhy Ústní ověření
d Prokázat znalost konstrukce železničních přejezdů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění drobných udržovacích prací na železničním svršku a spodku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat motorový utahovák Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést dělení a vrtání kolejnic motorovou pilou, rozbrušovačkou a vrtačkou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést ruční hubení plevelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění zemních prací s přípravou a úpravou terénu pro kolejové lože pro činnost traťový dělník - obchůzkář

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost nátěrů traťových značek, značení výhybek a bezpečnostních nátěrů Ústní ověření
b Popsat způsob úpravy kolejového lože zapuštěného i otevřeného Ústní ověření
c Popsat otevřená odvodňovací zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování vstupního školení bezpečnosti práce pro osoby vstupující na provozovanou železniční dopravní cestu, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101885).

 

U kritérií, která vyžaduji praktické ověření, je v případě technického nebo časového omezení možno vykonat pouze zahajovací práce a následně další činnost pouze ústně popsat.

 

Při ověřování plnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění úkolů, ke kvalitě práce a k časovému hledisku zvládání daných operací a samostatnosti.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v pozici mistr tratí nebo ve vyšší kvalifikaci, která zahrnuje požadavky na tento kvalifikační stupeň v oblasti železničního stavitelství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na dopravní stavitelství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti železničního stavitelství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti železničního stavitelství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na dopravní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let v oblasti železničního stavitelství nebo ve funkci učitele odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti železničního stavitelství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky je třeba mít k dispozici prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovujícím hygienickým standardům pro výukové prostory.

 

Pro vykonání zkoušky je třeba:

  • nářadí: ruční nářadí pro práci na železničním spodku a svršku (např. podbíjecí zařízení, krumpáč, křovinořez, motorový utahovák apod.)
  • materiál pro opravy a údržbu železničního spodku a svršku (betonové a dřevěné pražce, díly výhybky pro výměnu, drobné kolejivo, štěrk)
  • úsek se železničním svrškem a spodkem (část trati, vlečka apod.) - úsek trati musí být s výhybkou vhodnou pro montážní práce; úsek trati musí obsahovat kolejové lože vhodné pro výměnu pražců

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dopravní vzdělávací institut, a. s.