Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog výroby a zpracování kovů a jejich slitin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s CAD modelářskými a slévárenskými simulačními programy, práce s 3D datovými soubory

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit 3D data odlitku na základě předlohy výrobku (vstupních dat) pomocí zvoleného CAD systému Praktické předvedení na PC s ústní obhajobou
b V CAD systému 3D dat zkontrolovat úkosy k dělicí rovině a navrhnout vtokovou soustavu, nálitky, filtry, chladítka, dělicí rovinu a popřípadě umístění modelů v modelovém zařízení Praktické předvedení na PC s ústní obhajobou
c Zadat parametry simulací do zvoleného simulačního programu, spustit výpočet a vyhodnotit výstupy simulace Praktické předvedení na PC s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve slévárenské technologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit navrhování vtokových soustav odlitků odlévaných ze železných i neželezných kovů Ústní ověření
b Vysvětlit nálitkování odlitků odlévaných ze železných i neželezných kovů Ústní ověření
c Popsat technologie výroby a vlastností slévárenských formovacích a jádrových směsí, forem Ústní ověření
d Popsat základní vlastnosti slévárenských kovových materiálů používaných pro výrobu odlitků (typické chemické složení, mechanické vlastnosti, typické slévárenské vlastnosti) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné ve slévárenské výrobě vztahující se k technologii výroby odlitků, bezpečnostní listy Písemné ověření s ústní obhajobou
b Popsat a předvést metody kontroly dodržování technologických postupů ve slévárenské výrobě Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyjmenovat používanou technologickou dokumentaci, vysvětlit a předvést proces vzorkování a uvolňování odlitků do výroby Praktické předvedení na PC s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku slévárenské výroby a vazeb výrobní činnosti ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení používané pro výrobu odlitků (zařízení formovny, jaderny, tavírny, čistírny) Ústní ověření
b Stanovit technologický sled operací a technologické výrobní parametry pro výrobu konkrétního odlitku včetně návrhu kontrolních činností Praktické předvedení na PC s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení slévárenské technologické dokumentace, archivace, změnové řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a aplikovat metodiku vedení a archivace technologické dokumentace (technologických návodek a datových souborů) Praktické předvedení na PC s ústní obhajobou
b Popsat metodiku a dokumentovat výstupy změnového řízení Praktické předvedení na PC s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení kvality výroby odlitků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit základní vady odlitků a vysvětlit příčiny jejich vzniku Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat sled pracovních úkonů nutných pro zpracování návrhu k odstranění konkrétní vady u konkrétního odlitku Ústní ověření
c Vysvětlit a zpracovat plán zkoušek procesu a výrobku Praktické předvedení na PC s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení ekonomiky slévárenské výroby, technické dodací podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normě ČSN EN 10204 Kovové výrobky – druhy dokumentů Ústní a písemné ověření
b Orientovat se v normě ČSN EN 1559 Slévárenství - Technické dodací podmínky – Část 1 až 6 Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit vliv technologie výroby na ekonomiku výroby, provést kalkulaci výrobních nákladů a ceny pro měnící se základní výrobní parametry (vnitřní a povrchová jakost, technicko-dodací podmínky) Praktické předvedení na PC s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování teoretických znalostí (dokumentů, zákonů, předpisů, norem atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (internetové stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

Ověřování kritérií formou praktického předvedení je prováděno na PC připojeného do PC systému AOs, využívajícího datové soubory a SW, který umožní simulaci v ověření včech kompetencí. Při ověřování kritérií v provozu je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení a zdůvodnění.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jihomoravská armaturka, spol. s r. o.

KASI, spol. s r. o.

RGU CZ, s. r. o.

METOS, v. o. s.

Svaz sléváren ČR