Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik specialista pro ochranu vod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování provozních řádů zařízení na ochranu vod a nakládání se závadnými látkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat modelový provozní dokument pro zařízení k zachycování, předčištění a měření odpadních vod jako podklad pro vodoprávní řízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat modelový provozní dokument k předcházení haváriím na zařízení k předčištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat modelový provozní havarijní plán pro případ úniku závadných látek Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat strukturu ročního vzorkovacího plánu k zajištění odběru a měření vzorků pitné a odpadní vody Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit náležitosti provozního řádu zařízení pro ochranu vod v organizaci, tj. okruhy problémů, které provozní řád řeší, a vazbu provozního řádu na právní předpisy a normy Ústní ověření
f Vysvětlit, proč se provádějí zkoušky těsnosti a čeho se týkají Ústní ověření
g Popsat požadavky na nakládání s odpadními vodami z provozů, kde se zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu a z provozů se zvláště nebezpečnými závadnými látkami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést společné prvky a rozdíly mezi systémem environmentálního managementu (EMS) a systémem managementu kvality (QMS) Ústní ověření
b Vysvětlit pojem „řízení provozu“ a uvést příklady realizace řízení provozu Ústní ověření
c Vysvětlit postup sestavování registru environmentálních aspektů a vztah mezi environmentálním aspektem a environmentálním dopadem Ústní ověření
d Navrhnout cíle a opatření ke snížení množství odpadních vod a znečištění vznikajících v organizaci pro jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů z předloženého registru environmentálních aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit předložený návrh dokumentu EMS v organizaci a jeho vazbu na další dokumenty EMS a provozní dokumenty Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout strukturu a obsah školení zaměstnanců se zaměřením na předcházení vzniku odpadních vod a znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit význam environmentálních indikátorů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit východiska bilančních modelů, Sankeyův diagram, indikátory materiálových toků, jejich účel a možnosti jejich využití v organizaci Ústní ověření
b Vysvětlit metodiku analýzy příčin vzniku odpadních vod, resp. znečištění vod s využitím schématu (metodika čistší produkce) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel studie posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) a uvést její dopady na životní prostředí Ústní ověření
d Uvést, proč vychází metodika ekodesignu z hodnocení celého životního cyklu výrobku a jak se tento přístup prakticky uplatňuje Ústní ověření
e Uvést možnosti využití bilancování materiálových toků k předcházení havarijním stavům a k snížení jejich dopadů na životní prostředí Ústní ověření
f Vysvětlit účel zákona o předcházení ekologické újmě a uvést možnosti prevence bezprostřední hrozby jejího vzniku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení činnosti technologického zařízení pro nakládání s vodami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody a principy úpravy kvality technologické vody, např. pro chlazení v uzavřeném okruhu, pro topné systémy, mořicí lázně Ústní ověření
b Vysvětlit volbu způsobu čištění odpadních vod podle druhu znečištění a uvést příklady použitých technologií čištění Ústní ověření
c Porovnat soubory ukazatelů sledovaných při mechanickém, chemickém, fyzikálně-chemickém a biologickém čištění odpadních vod a uvést jejich účel Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést vlastnosti úpravárenských a čistírenských kalů, které omezují jejich využití Ústní ověření
e Uvést, ke kterým činnostem při nakládání s odpadními vodami v organizaci je třeba mít odbornou způsobilost Ústní ověření
f Uvést příklady nejlepších dostupných technologií ke zneškodňování odpadních vod Ústní ověření
g Popsat požadavky na nakládání s odpadními vodami z provozů, kde se zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu a z provozů se zvláště nebezpečnými závadnými látkami Ústní ověření
h Popsat požadavky na nakládání se závadnými látkami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení dokumentace a databází pro nakládání s vodami a závadnými látkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat strukturu databáze průběžných měření ukazatelů a hodnot znečištění odpadních vod poskytující poklady pro roční hlášení vodoprávnímu úřadu, povodí, České inspekci životního prostředí (ČIŽP) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na příkladech účel a náležitosti povolení, souhlasu a vyjádření ve smyslu zákona o vodách a roli správního řádu v povolovacím řízení Ústní ověření
c Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést odběratelé podzemních a povrchových vod Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést producenti odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit seznam povolení a dokumentace, kterou musí vést organizace, jejichž činnosti zahrnují nakládání se závadnými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat klíčové indikátory, postupy jejich monitorování a vyhodnocování pro koncepce nakládání s odpadními vodami v organizaci Ústní ověření
g Uvést příklady metod výpočtů nahrazujících měření ukazatelů odpadních vod Ústní ověření
h Vysvětlit účel kanalizačního řádu Ústní ověření
i Vyjmenovat základní kritéria právních předpisů rozhodujících o zařazení organizace do integrovaného registru znečištění (IRZ) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Sledování, posuzování a vyhodnocování výsledků úpravy vody a čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat data z protokolu o rozboru odpadních vod, odvodit z nich příčiny vzniku znečištění a uvést návrhy opatření Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat ukazatele k výsledkům úpravy vody a navrhnout další krok úpravy, aby mohla být voda použita pro stanovený účel Praktické předvedení a ústní ověření
c Doplnit příklad SWOT analýzy ke koncepci nakládání s odpadními vodami ve fiktivní organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady způsobu měření spotřeby vody a kvalitativních parametrů vody omezujících jejich využití, vyjmenovat druhy vod podle kvality a jejich použití Ústní ověření
e Navrhnout základní opatření pro případ řešení havárie na zařízení pro čištění odpadních vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč při zkoušce prokáže, že má dovednosti požadované pro kvalifikační úroveň 7, to znamená, že umí organizovat a řídit činnosti, integrovat poznatky z různých oblastí a používá systémové myšlení při inovacích. Při zkoušce nemá být ověřována podrobná citace zákona, ale schopnost požadavky zákona aplikovat a dávat do souladu s požadavky jiných zákonných předpisů.

 

Při ověřování teoretických znalostí uchazeč může používat potřebné zdroje informací (např. texty zákonů a vyhlášek, databáze látek, odpadů, www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty), jako je tomu v reálné praxi.

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování těchto kompetencí:

Kompetence Zpracování provozních řádů zařízení na ochranu vod a nakládání se závadnými látkami,

 • kritérium a) - autorizovaná osoba připraví zadání pro vypracování struktury provozního dokumentu k zachycování, předúpravě a měření odpadních vod jako podkladu pro vodoprávní řízení pro fiktivní organizace v pěti průmyslových oborech. Uchazeč při přihlášení ke zkoušce obdrží zadání pro jednu z organizací, dva týdny před zkouškou zašle práci autorizované osobě v rozsahu 5--8 stran (včetně komentování požadavků správního zákona). Autorizovaná osoba zpracuje připomínky a sdělí je týden před zkouškou uchazeči, aby se mohl připravit na obhájení práce.
 • kritérium b) - autorizovaná osoba připraví modelový provozní dokument k předcházení haváriím na zařízení k předčištění odpadních vod obsahující 10 chyb; nejméně šest z nich musí uchazeč najít. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text, než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, pokud uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní.
 • kritérium c) - autorizovaná osoba připraví modelový provozní havarijní plán pro případ úniku závadných látek obsahující 10 chyb; nejméně šest z nich musí uchazeč najít. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text, než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, pokud uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní.

Kompetence Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu,

 • kritérium d) - autorizovaná osoba připraví modelový registr environmentálních aspektů; alespoň jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů by měl mít dopad na vody; uchazeč popíše obecný postup identifikace aspektů, posoudí stanovení vztahu mezi environmentálním aspektem a dopadem v modelovém registru a navrhne cíle a opatření ke snížení znečištění vody, vznikajícího v organizaci;
 • kritérium e) - autorizovaná osoba připraví modelový dokument (směrnice EMS k nakládání s vodami v organizaci) v rozsahu 5-8 stran, dokument bude obsahovat 10 chyb; nejméně šest z nich musí uchazeč najít. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text, než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, pokud uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní.

Kompetence Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků,

 • kritérium b) - autorizovaná osoba připraví schémata materiálových toků ve třech výrobních procesech, např. podle metodiky čistší produkce; uchazeč popíše důvody vzniku odpadních vod v jednotlivých uzlech toku v jednom z procesů a možnosti snížení množství odpadních vod.

Kompetence Řízení činnosti technologického zařízení pro nakládání s vodami,

 • kritérium c) - autorizovaná osoba připraví soubory ukazatelů pro uvedené postupy čištění odpadních vod; uchazeč vysvětlí jejich význam a účel.

Kompetence Řízení dokumentace a databází pro nakládání s vodami a závadnými látkami,

 • kritérium a) - autorizovaná osoba připraví dokumenty k databázi průběžných měření ukazatelů a hodnot znečištění odpadních vod; uchazeč vysvětlí význam a účel ukazatelů a posoudí vhodné doplnění databáze.

Kompetence Sledování, posuzování a vyhodnocování výsledků úpravy vody a čištění odpadních vod,

 • kritérium a) - autorizovaná osoba připraví pro fiktivní organizaci popis výrobních procesů a materiálových toků a protokol o rozboru odpadních vod; uchazeč data z protokolu použije na posouzení příčin vzniku znečištění;
 • kritérium b) - autorizovaná osoba připraví pro fiktivní organizaci soupis požadovaných hodnot ukazatelů kvality vody a soupis hodnot dosažených; uchazeč navrhne další kroky k dosažení požadovaných hodnot;
 • kritérium c) - autorizovaná osoba připraví tabulku SWOT analýzy k nakládání s odpadními vodami jen s jedním nebo dvěma výroky v každém poli tabulky; uchazeč tabulku doplní dalšími výroky a zdůvodní je;
 • kritérium e) - autorizovaná osoba připraví pět příkladů havárie na zařízení pro čištění odpadních vod; uchazeč navrhne a zdůvodní opatření k jednomu z těchto příkladů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram, nástupnická, a. s.