Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení osádky akcidenčního ofsetového kotoučového stroje a koordinace její činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout na příkladu konkrétní zakázky modelové řešení organizace a rozdělení práce v týmu tiskařů a integrované dokončující výroby při přípravě a produkci akcidenčního ofsetového kotoučového stroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést rozdělení osádky na jednotlivé tiskové jednotky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Orientovat se v normách ČSN ISO 12647/1, 2, 7 a v normách bezpečnosti práce Ústní ověření
d Imprimovat kvalitní výtisk při zahájení produkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání polygrafického integrovaného informačního systému při přípravě a řízení produkce ofsetového akcidenčního kotoučového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat centrální řízení všech pracovních postupů v tiskovém sále a při správě k tomu nezbytných výrobních dat tiskové zakázky ve formě digitálního zakázkového sáčku (job ticket - JDF formát) v integrovaném polygrafickém informačním systému Písemné a ústní ověření
b Popsat přednastavení zón barevníků prostřednictvím výrobních dat integrovaného polygrafického informačního systému Ústní ověření
c Popsat automatizaci ofsetového akcidenčního kotoučového stroje na základě zakázkových dat z integrovaného polygrafického informačního systému Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit význam a organizaci zpětných produkčních hlášení z tiskového sálu, které jsou v reálném čase vyhodnocovány Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup tisku časopisecké složky na čtyřbarvovém ofsetovém akcidenčním kotoučovém stroji (heatset), tisková jednotka guma/guma včetně šití drátem, lepení ve hřbetě a kontinuálním ořezem podle zadání Písemné a ústní ověření
b Navrhnout správný pracovní postup přípravy a tisku časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout druh tiskových barev pro tisk procesního čtyřbarvotisku na heatsetovém kotoučovém stroji (stroj se sušením potištěného pásu po tisku) podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu časopisecké složky pro přípravu řezání, skládání vytištěného základního archu, tisk a případné dokončovací zpracování časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Převzít imprimované barevné nátisky či barevné předlohy pro tisk procesního čtyřbarvotisku časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Jednat se zákazníkem během imprimatur k tisku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Převzít tiskové desky a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození desek a úplnost pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Převzít tiskové barvy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení akcidenčních ofsetových kotoučových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit postavení formátu pásu papíru pro tisk při průchodu tiskovými jednotkami a funkčními celky stroje s ohledem na řezání a skládání časopisecké složky a pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit podle formátu řezací a skládací mechanizmy podélných řezů a lomů na skládacím trojhranu, příčných lomů, řezů, popřípadě šití hotové časopisecké složky drátem nebo lepení složky ve hřbetě ve skládacím agregátu podle zadání Praktické předvedení
d Založit příslušné heatsetové barvy v žádaném pořadí do barevnic jednotlivých tiskových jednotek pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Založit tiskové desky v žádaném pořadí na deskové válce tiskových jednotek, provést nastavení soutisku tiskových barev procesního čtyřbarvotisku a stránkový rejstřík oboustranného tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Seřídit na řídicím pultu zónové a celkové odběry jednotlivých tiskových barev z barevnic s využitím denzitometrického spektrofotometrického měření na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Nastavit sušicí zařízení podle parametrů ovládacího manuálu tiskového stroje a podle potřeb vyráběné tiskoviny a jednotku silikonování podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků tiskového stroje pro bezchybnou tiskovou produkci časopisecké složky na pomalý běh podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým a spektrofotometrickým měřením na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev na lícní a rubové straně tiskového archu při tisku časopisecké složky, provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku časopisecké složky na lícní a rubové straně, provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést průběžnou kontrolu správného provedení lomů a řezů, popřípadě šití drátem na vytištěných složkách a provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést průběžnou kontrolu správného seřízení lepení lepidlem ve hřbetě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Archivovat z vytištěného nákladu postupně 10 signálních bezchybně vytištěných časopiseckých složek podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dokončení tisku, předání zakázky na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných časopiseckých složek včetně přídavků pro dokončovací zpracování podle údajů výrobního příkazu a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zabezpečit vykládání vytištěných složek pro výrobu vazby na linkách kontinuálně postavených za kotoučovým strojem, kontrolovat jejich ořezání a správné snášení do bloků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zabezpečit průběh automatického stohování a balení za rotačkou na systémech automatického stohování, ořezávání, paletizování a balení periodických produktů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola, údržba a čištění akcidenčního ofsetového kotoučového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zabezpečit s osádkou stroje kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zabezpečit s osádkou stroje údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zabezpečit s osádkou stroje vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí barevníků, tlakových a ofsetových válců v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – shodně jako u PK Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102019). Dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-7 Procesy zhotovování nátisku

OHSAS 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu

Všechny uvedené normy jsou v aktuálním platném znění.

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

U kritérií hodnocení, kde je požadováno praktické předvedení, lze z provozních důvodů při ověřování kritéria připustit simulaci dané činnosti přímo u tiskového stroje.

 

Zadání pro ověřování jednotlivých kompetencí: časopisecká složka formátu A4, barevnost 4/4 (procesní čtyřbarvotisk), rozsah min. 16 stran, tisk rub a líc, formát šíře pásu min. 620 mm, gramáž 52 g/m² SC.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MR MEDIA, s. r. o.

SPŠ a VOŠ Grafická Praha

Svoboda Press, s. r. o.

PB TISK, s. r. o.