Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér optických kabelů
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost schematických značek užívaných v projektové dokumentaci pro sítě elektronických komunikací Písemné ověření
b Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu. Objasnit a popsat z hlediska správného umístění montáž kabelové trasy a příslušenství dle předložené projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní nástroje pro všechny základní druhy prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích včetně protlaků (do 2 m) pod komunikací nebo jinou stavební konstrukcí, včetně volby použití optimálních utěsňovacích a spojovacích materiálů Písemné ověření
b Vysvětlit postup vytvoření konkrétního prostupu (např. obvodové zdivo, podlaží, příčky) včetně určení zásad bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví a majetku Ústní ověření
c Připravit a vytvořit prostup základními stavebními konstrukcemi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat všechny základní techniky montáže optických kabelů do kabelové trasy (zafukování, zatahování, zavěšování, ovíjení, přímé uložení do kabelovodu) s jejich výhodami a nevýhodami Písemné ověření
b Uložit kabel do připravené kabelové trasy včetně zakončení kabelu přes průchodku - zakončení trasy včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál a nástroje pro vystrojení optického rozvaděče Praktické předvedení a ústní ověření
b Namontovat rozvaděče včetně zakončení optického kabelu v optickém rozvaděči (bez optické montáže), připravit pro optickou montáž, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického rozvaděče s ohledem na ochranu zdraví a majetku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit účel a postup kontroly a funkčních testů nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací pro vyloučení vzniku mechanických závad na optických kabelech (vizuální a mechanická kontrola), včetně vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku Ústní ověření
b Vyčistit a zapojit optický konektor Praktické předvedení a ústní ověření
c Lokalizovat poruchu na optické trase pomocí základních servisních pomůcek (inspekční videomikroskop,vizuální zaměřovač poruch-červený laser, měřidlo optického výkonu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vstupní požadavky na uchazeče vycházejí ze splnění minimálních požadavků platného znění Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice (min. splnění dle §5 Pracovníci znalí), splnění uvedených podmínek je třeba doložit platným osvědčením.

Úroveň získaných znalostí a dovedností montéra optických kabelů (potřebných pro montáž, instalaci a opravy optických kabelů) bude ověřována kompetencemi uvedenými v tomto hodnoticím standardu, a to v pořadí, ve kterém jsou vyjmenovány.

 

Uchazeč prokáže znalosti písemným testem (rozsah cca 1h – 50 otázek).

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových úloh, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí, popsaných kritérii hodnocení, u kterých je uveden písemný způsob ověření, následovně:

  • Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace – 50 otázek;
  • Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací – 100 otázek;
  • Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací – 100 otázek.

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná.

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 50 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí dle způsobilostí:

  • Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace – 20 % otázek;
  • Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací – 40 % otázek;
  • Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací – 40 % otázek.

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast reprezentovanou hodnoticím kritériem příslušné způsobilosti a zároveň alespoň 75% úspěšnosti v testu jako celku.

 

Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč praktickým předvedením a ústním ověřením (rozsah cca 4–5h).

U hodnoticích kritérií, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit pouze jednu z uvedených možností.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek, které zahrnují veškerou problematiku hodnoticích kritérii s uvedeným způsobem ověření „ústní ověření“, stanovuje autorizovaná osoba.

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

Uchazeč si u každého kritéria vylosuje jednu otázku a na tu ústně odpoví.

 

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování pracovních postupů dle platných norem EN a ČSN, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání zadaných úkolů uchazečem.

Zejména normy: EN 50173 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy, EN 50174-2 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách, EN 50174-31 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 3: Plánování instalace a postupy instalace vně budov, EN 50310 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky, ISO/IEC 14763-1 Informační technika - Realizace a provoz v budovách uživatelů - Část 1: Zpráva, ČSN

ISO/IEC 11801 Information Technology – Generic Cabling For Customer Premises

ČSN EN 60794 Optické kabely

Mezinárodní normy ITU-T: G.650 Definice a měřicí metody pro relevantní parametry jednovidových vláken, G.651 Charakteristiky optických kabelů s mnohovidovým gradientním

vláknem 50/125 mm, G.652 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem, G.653 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem s posunutou disperzní charakteristikou, G.654 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem s minimálním útlumem pro 1550 nm, G.655,656 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem s posunutou nenulovou chromatickou disperzí, G.657 Charakteristiky optických kabelů s jednovidovým vláknem odolným na ohyby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CATR, s. r. o.

PROFIBER NETWORKING CZ, s. r. o.