Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik slaboproudých metalických sítí
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s metalickými telekomunikačními kabely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel předložené konkrétní technické dokumentace využívané při práci s telekomunikačními kabely (především kabelové knihy plánů, rozpárování, liniová schémata) Ústní ověření
b Použít technické normy při práci s kabelovými soubory Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v telekomunikačních kabelech a jejich použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vlastnosti kabelů a vodičů, jejich rozdíly a způsoby použití Ústní ověření
b Rozdělit předložené vzorky kabelů podle jejich konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výstavba a montáž nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení a kabelů a lokalizace jejich poruch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit postup a zásady výstavby, montáže a uzemnění telekomunikačních kabelů v souladu se způsoby spojkování nadzemních, podzemních a vnitřních kabelů podle předložené technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat technické zásady a postupy při pokládce kabelů, jejich zatahování do kabelovodů, výstavbě nadzemních kabelů, stavbě a vystrojování sloupů pro nadzemní kabely v souladu s předloženou technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit volbu metod a předvést postup závěrečných měření po ukončení výstavby nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení a kabelů, lokalizace závad na vedení a měření pro lokalizaci závad na těchto vedeních a kabelech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh a montáž kabelových souborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit základní typy kabelových souborů s kabely symetrickými (čtyřkovými, párovými, s kroucenými páry) a s kabely koaxiálními a vysvětlit jejich funkci v telekomunikační síti - podle předložených vzorků všech těchto kabelů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné typy kabelových souborů pro dané typy kabelů (kabelových spojek, kabelových závěrů a rozvaděčů) - podle předložených vzorků kabelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž kabelové spojky mechanické, teplem smrštitelné a aplikované za studena (Nitto) s propojením žil zátorkami, zářezovými konektory a zářezovými lištami Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž a ukončení kabelů na kabelových závěrech a v rozvaděčích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření elektrických veličin, parametrů a vyhodnocování u telekomunikačních kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit elektrické veličiny a parametry podle zadání: rozpárování a kontinuitu jednotlivých párů, smyčkový odpor a případnou nerovnováhu, izolační odpor a odpor uzemnění na daném telekomunikačním kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty, vyhotovit měřicí protokol včetně vyhodnocení parametrů pro nasazení příslušné služby elektronických komunikací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Instalace, diagnostika a lokalizace závad koncových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nainstalovat koncové zařízení digitálních služeb, xDSL, VoIP, IPTV, LAN Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakonfigurovat a uvést do provozu koncová zařízení digitálních služeb, xDSL, VoIP, IPTV, LAN Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat a lokalizovat závady na koncových zařízeních digitálních služeb, xDSL, VoIP, IPTV, LAN Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem Ústní ověření
b Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení pod napětím, definovat požadavek na kvalifikaci pro práci pod napětím Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence elektrického proudu a doby jeho působení Ústní ověření
f Poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem, popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské
pomoci)
Praktické předvedení
g Vyřešit simulovanou krizovou situaci úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
h Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením - https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-metalick.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Praktické předvedení

Pro přezkoušení jednotlivých kompetencí připraví autorizovaná osoba 7 zadání (zadávací dokumentace). Autorizovaná osoba musí zajistit, aby měl každý zkoušený individuální zadání.

Všechna kritéria hodnocení se přezkušují kontinuálně právě z jednoho přiděleného zadání.

Autorizovaná osoba připraví zadání v souladu s technickou dokumentací výrobce. Při zkoušce uchazeč prokáže znalosti a dovednosti instalovat vybranou spojku podle technologického postupu předepsaného výrobcem, předaným uchazeči společně s určenou spojkou.

U kompetence Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem hodnoticího kritéria f), kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit i pouze jednu z uvedených možností.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování pracovních postupů podle aktuálně platných norem EN a ČSN, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání zadaných úkolů uchazečem.

 

K ověření znalostí této kvalifikace je třeba se zaměřit především na následující normy: EN 50173 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy v platném znění, EN 50174-2, Informační technika - Kabelové rozvody - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách v platném znění, EN, 50174-31 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 3: Plánování instalace a postupy instalace vně budov v platném znění, EN 50310 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 4 (osoba poučená), optimálně dle §6 nebo § 7 (elektrotechnik/vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AŽD Praha, s. r. o.

HARICOM, spol. s r. o.

S com, s. r. o.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno