Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik slaboproudých metalických sítí
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s metalickými telekomunikačními kabely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel předložené konkrétní technické dokumentace využívané při práci s telekomunikačními kabely (především kabelové knihy plánů, rozpárování, liniová schémata) Ústní ověření
b Použít technické normy při práci s kabelovými soubory Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v telekomunikačních kabelech a jejich použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vlastnosti kabelů a vodičů, jejich rozdíly a způsoby použití Ústní ověření
b Rozdělit předložené vzorky kabelů podle jejich konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výstavba a montáž nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení a kabelů a lokalizace jejich poruch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit postup a zásady výstavby, montáže a uzemnění telekomunikačních kabelů v souladu se způsoby spojkování nadzemních, podzemních a vnitřních kabelů podle předložené technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat technické zásady a postupy při pokládce kabelů, jejich zatahování do kabelovodů, výstavbě nadzemních kabelů, stavbě a vystrojování sloupů pro nadzemní kabely v souladu s předloženou technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit volbu metod a předvést postup závěrečných měření po ukončení výstavby nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení a kabelů, lokalizace závad na vedení a měření pro lokalizaci závad na těchto vedeních a kabelech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh a montáž kabelových souborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit základní typy kabelových souborů s kabely symetrickými (čtyřkovými, párovými, s kroucenými páry) a s kabely koaxiálními a vysvětlit jejich funkci v telekomunikační síti - podle předložených vzorků všech těchto kabelů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné typy kabelových souborů pro dané typy kabelů (kabelových spojek, kabelových závěrů a rozvaděčů) - podle předložených vzorků kabelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž kabelové spojky mechanické, teplem smrštitelné a aplikované za studena (Nitto) s propojením žil zátorkami, zářezovými konektory a zářezovými lištami Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž a ukončení kabelů na kabelových závěrech a v rozvaděčích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření elektrických veličin, parametrů a vyhodnocování u telekomunikačních kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit elektrické veličiny a parametry podle zadání: rozpárování a kontinuitu jednotlivých párů, smyčkový odpor a případnou nerovnováhu, izolační odpor a odpor uzemnění na daném telekomunikačním kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty, vyhotovit měřicí protokol včetně vyhodnocení parametrů pro nasazení příslušné služby elektronických komunikací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Instalace, diagnostika a lokalizace závad koncových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nainstalovat koncové zařízení digitálních služeb, xDSL, VoIP, IPTV, LAN Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakonfigurovat a uvést do provozu koncová zařízení digitálních služeb, xDSL, VoIP, IPTV, LAN Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat a lokalizovat závady na koncových zařízeních digitálních služeb, xDSL, VoIP, IPTV, LAN Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem Ústní ověření
b Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení pod napětím, definovat požadavek na kvalifikaci pro práci pod napětím Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence elektrického proudu a doby jeho působení Ústní ověření
f Poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem, popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské
pomoci)
Praktické předvedení
g Vyřešit simulovanou krizovou situaci úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
h Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením - https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-metalick.

Pro připuštění ke zkoušce z profesní kvalifikace musí uchazeč splňovat minimálně § 5 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Proškolení na § 5 dle platného znění vyhlášky č. 50/1978 Sb. zajistí dle potřeby autorizovaná osoba. Doba trvání školení se nezapočítává do doby zkoušky a musí proběhnout před její realizací.

 

Praktické předvedení

Pro přezkoušení jednotlivých kompetencí připraví autorizovaná osoba 7 zadání (zadávací dokumentace). Autorizovaná osoba musí zajistit, aby měl každý zkoušený individuální zadání.

Všechna kritéria hodnocení se přezkušují kontinuálně právě z jednoho přiděleného zadání.

Autorizovaná osoba připraví zadání v souladu s technickou dokumentací výrobce. Při zkoušce uchazeč prokáže znalosti a dovednosti instalovat vybranou spojku podle technologického postupu předepsaného výrobcem, předaným uchazeči společně s určenou spojkou.

U kompetence Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem hodnoticího kritéria f), kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit i pouze jednu z uvedených možností.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování pracovních postupů podle aktuálně platných norem EN a ČSN, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání zadaných úkolů uchazečem.

 

K ověření znalostí této kvalifikace je třeba se zaměřit především na následující normy: EN 50173 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy v platném znění, EN 50174-2, Informační technika - Kabelové rozvody - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách v platném znění, EN, 50174-31 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 3: Plánování instalace a postupy instalace vně budov v platném znění, EN 50310 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace nebo elektrotechnika a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oboru elektronických komunikací v oblasti metalických sítí a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. (minimálně paragraf 7 "Pracovníci pro řízení činnosti").

 2. Vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na telekomunikace nebo elektrotechniku a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oboru elektronických komunikací v oblasti metalických sítí a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. (minimálně paragraf 7 "Pracovníci pro řízení činnosti").

 3. Profesní kvalifikace 26-056-M Servisní technik/technička metalických sítí a alespoň 5 let prokázané odborné praxe v oboru elektronických komunikací v oblasti metalických sítí a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. (minimálně paragraf 7 „Pracovníci pro řízení činnosti“).

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zkoušky je nutno zajistit vhodné dílenské prostory vybavené běžnými dílenskými stoly, rozvody elektřiny a dílenskými stroji, jako je vrtačka, bruska, svěráky. Montáž kabelových spojek (mechanických, teplem smrštitelných a aplikovaných za studena) je možno provádět i ve venkovních přilehlých prostorách, pokud jsou k dispozici.

 

Požadavky na materiálně-technické zázemí:

 

Nářadí:

  • Kabelářský nůž

  • Štípací kleště

  • Kombinované kleště

  • Zdrhovací kleště

  • Kladivo

  • Sada nástrčkových klíčů (popř. jiných klíčů v závislosti na technologii a určení autorizované osoby)

  • Spojkovací kleště

  • Ruční nebo hydraulická souprava na konektorovací moduly

  • Izolační páska

  • Bandážovací páska

  • Pilka na železo

 

Ostatní

  • Klasické závěry ZAU – VZU, PZVR

  • Zářezové boxy + zářezové nástroje

  • Zapojovací pásky + zářezový nástroj

  • Mechanické kabelové spojky

  • Teplem smrštitelné kabelové spojky

  • Spojky aplikované za studena - samopojitelné (Nitto)

  • Propan – butanová bomba + hořák

  • Různé typy spojkovacích konektorů

  • Technický benzín

  • Prostředek na odstranění plnění kabelů

  • Hovorová souprava

  • Různé typy telekomunikačních kabelů

  • Kaliko + hadry na čištění

 

Měřicí přístroje

  • pro měření izolačního odporu

  • pro měření odporu smyčky (kontinuity)

  • pro měření odporu uzemění

 

Koncová zařízení pro digitální služby

  • xDSL: xDSL modem, xDSL Router

  • VoIP: GSM brána, VoIP brána, VoIP telefon, virtuální nebo mechanická ústředna

  • IPTV: SET-TOP-BOX, CA modul

  • LAN: HUB, Switch, Router

  Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AŽD Praha, s. r. o.

HARICOM, spol. s r. o.

S com, s. r. o.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno