Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Grafik 3D a 2D
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech výroby a profesích animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit technologické postupy při výrobě animovaného filmu (kresba, ploška, loutka, 2D/3D počítačová animace, pixilace) Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti aplikace vlastního výtvarného stylu pro alespoň tři různé technologie animovaného filmu Ústní ověření
c Specifikovat a popsat jaké profese se podílejí na vzniku animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava výtvarné koncepce animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a nastudovat podklady (námět, scénář, režijní explikaci, charakteristiky hlavních postav, producentský záměr), objasnit pochopení podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit výtvarnou koncepci díla - dvou postav a prostředí (jedna scéna) pro prvotní konzultaci s režisérem animovaného filmu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prezentovat navrženou výtvarnou koncepci díla, zapracovat případné připomínky režiséra a producenta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba výtvarných podkladů pro výrobu animovaného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrhy dvou postav (nakreslit skicy ve 2D) dle libovolně zvoleného výtvarného stylu Praktické předvedení
b Vytvořit výtvarné návrhy tří prostředí a návrhy pěti rekvizit (props) Praktické předvedení
c Vytvořit návrhy nejméně tří situací, v nichž jsou hlavní postavy v interakci s prostředím Praktické předvedení
d Prezentovat výtvarné návrhy postav Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před zahájením vlastního ověřování podle tohoto hodnoticího standardu:

  • profesní životopis,
  • ukázky minimálně 3 výtvarných realizací (komiks, ilustrovaná knížka, animované dílo - klip, reklama, film) na CD/DVD nosiči.

 

Při zahájení vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby námět, scénář, režijní explikaci, charakteristiky hlavních postav a producentský záměr. Formát výsledné práce bude barevná nebo kolorovaná kresba, nebo malba v elektronickém formátu .jpg, .tif v rozlišení 300 dpi velikosti A4, která bude následně vytištěna. Rozsah výsledné práce: 4 výkresy - charaktery, 3 výkresy - pozadí, 3 výkresy - situace, 1 výkres - rekvizity.

 

Na základě zadaných kritérií vypracujte následující kompetence.

Kompetence - Orientace v technologických postupech výroby a profesích animovaného filmu:

b) Uchazeč o zkoušku vysvětlí možnost aplikace vlastního výtvarného stylu a jeho využití pro alespoň tři různé technologie animovaného filmu. Technologie určí autorizovaná osoba.

 

Kompetence - Tvorba výtvarných podkladů pro výrobu animovaného filmu:

a) Uchazeč o zkoušku vytvoří návrhy dvou postav (nakreslit skicy ve 2D) dle libovolně zvoleného výtvarného stylu. Každá postava bude vytvořena (nakreslena) ze tří pohledů – zepředu, z boku, zezadu, a dále budou postavy naskicovány s jejich výrazy a emocemi (smutek, smích, strach, dojetí, údiv, pláč). Vše nakreslete ručně nebo pomocí grafického tabletu.

d) Uchazeč o zkoušku odprezentuje výtvarné návrhy postav (každá postava minimálně 2 výkresy: jeden výkres pohledy zepředu, z boku, zezadu, jeden emoce), prostředí (tři výkresy), situací (tři výkresy) a rekvizit (jeden výkres)

1. den zkoušky si uchazeč převezme zadání a zároveň bude ověřována kompetence č. 1. Orientace v technologických postupech výroby a profese animovaného filmu.

2. den budou ověřovány všechny zbývající kompetence.

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

  • dodržení režijního a producentského záměru
  • schopnost tvořivě rozvinout původní zadání
  • úroveň prezentace práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Mgr. A. Galina Miklínová (výtvarnice, režisérka animovaného filmu, ilustrátorka)

ak. mal. Luděk Bárta, BZP

MgA. Barbora Dlouhá, OSVČ