Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh vhodného wellness programu pro klienty s přihlédnutím k jejich věku, tělesné zdatnosti, zdravotnímu oslabení případně handicapu Ústní obhajoba přinesené práce
b Respektovat kulturní, etnické a sociální zvláštnosti klientů při celkové koncepci tvorby wellness aktivit Ústní obhajoba přinesené práce
c Charakterizovat wellness aktivity jako prostředek prevence, popsat benefity wellness aktivit (z hlediska pohybu, wellness procedur) charakterizovat základní pojmy spojené s kvalitou života, popsat rozdíl mezi wellness a fitness Ústní ověření
d Charakterizovat specifika wellness programů pro skupiny klientů (firemní akce, rodinná dovolená, věková specifika) Ústní ověření
e Charakterizovat etické zásady při přípravě a realizaci wellness programů Ústní ověření
f Zhodnotit výživový stav klienta ve wellness, edukovat a motivovat klienta wellness k dodržování správné výživy, prokázat základní znalosti o výživě ve vztahu k prevenci civilizačních onemocnění s konkrétním určením rizikových faktorů výživy Praktické předvedení
g Charakterizovat význam mentální rovnováhy a zdraví, představit a doporučit programy respektující současný vývoj společnosti a aktuální trendy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zhodnocení vlivu jednotlivých wellness programů na jedince i skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a vysvětlit přínos jednotlivých wellness aktivit pro člověka Ústní ověření
b Vysvětlit účinky kombinovaných wellness programů (balíčků služeb) z hlediska nabídky pro různé cílové skupiny, popsat nevhodné kombinace wellness procedur Ústní ověření
c Popsat možnosti regenerace ve wellness a způsoby začlenění regenerace do komplexu wellness služeb Ústní obhajoba přinesené práce
d Charakterizovat možná zdravotní rizika jednotlivých wellness aktivit a popsat způsoby prevence těchto rizik včetně zajištění první pomoci Ústní obhajoba přinesené práce
e Prokázat základní znalosti o složení produktů, se kterými se nejčastěji ve wellness pracuje, poukázat na rozdíly mezi jednotlivými produkty a motivaci k jejich použití/nákupu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Hodnocení kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup provedení celkové vstupní diagnostiky klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit vhodnost návrhu wellness aktivit a zdravého životního stylu pro příslušného klienta Ústní obhajoba přinesené práce
c Vysvětlit vhodnost realizace wellness programu Ústní obhajoba přinesené práce
d Definovat a popsat zdravotní benefity wellness aktivit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Výběr vhodných animací pro wellness programy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti konkrétní lokality pro realizaci specificky zaměřených wellness programů Ústní obhajoba přinesené práce
b Popsat respektování zásad ochrany životního prostředí při celkové koncepci wellness aktivit Ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat druhy indoorových wellness aktivit Ústní ověření
d Popsat druhy outdoorových wellness aktivit Ústní ověření
e Popsat způsoby začlenění vhodných outdoorových aktivit do koncepce wellness daného zařízení s ohledem na regionální a demografické podmínky Ústní obhajoba přinesené práce
f Charakterizovat specifika animací pro různé věkové kategorie Ústní ověření
g Charakterizovat fitness programy v rámci wellness aktivit Ústní ověření
h Vysvětlit možnosti zapojení dalších aktivit (např. uměleckých) do nabídky wellness programů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Komunikace s klienty ve wellness zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci s klientem wellness zařízení s cílem představení nabídky služeb a získání podkladů pro tvorbu plánu aktivit během pobytu a motivací ke zdravému životnímu stylu Praktické předvedení
b Definovat specifika při práci s handicapovanými klienty (mentální, fyzický, smyslový handicap) Ústní ověření
c Předvést komunikaci s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) a zdůvodnit výběr komunikačních strategií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikace moderních trendů ve wellness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní filozofická východiska wellness Ústní ověření
b Posoudit možnosti aplikace moderních trendů ve wellness v podmínkách konkrétního wellness zařízení (skutečné nebo plánované zařízení) Ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat způsoby vyhledávání aktuálních trendů ve wellness pro jejich využití v daném zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posouzení významu jednotlivých wellness programů z hlediska možnosti zapojení do celkové koncepce wellness zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat koncepci nabízených wellness aktivit a wellness procedur v konkrétním zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
b Vysvětlit význam jednotlivých wellness programů (beauty wellness, aqaua wellness, naturwellness apod.) pro celkovou koncepci wellness zařízení Ústní ověření
c Popsat možnosti spolupráce s lázeňskými zařízeními Ústní obhajoba přinesené práce
d Popsat možnosti využití dalších sportovních a jiných zařízení v daném regionu a posoudit výhodnost spolupráce a konkrétní rizika Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování, realizace a monitoring koncepce propagace wellness zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces přípravy a realizace kampaně zaměřené na propagaci wellness aktivit nebo wellness zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
b Připravit a zpracovat prezentaci wellness nabídky (wellness aktivity) Ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat způsoby zajišťování součinnosti s dalšími institucemi v regionu Ústní obhajoba přinesené práce
d Popsat postupy zpracování podkladů pro vytvoření konceptu podporujícího vytváření značky kvality Ústní obhajoba přinesené práce
e Připravit a zpracovat prezentaci k propagaci wellnes aktivit nebo wellnes zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
f Popsat způsoby získání a možnosti využití získaných sociodemografických dat příslušného regionu, v němž se provozuje wellness centrum Ústní obhajoba přinesené práce
g Orientovat se v nabídkách programů s možností podání žádostí o grantovou podporu v konkrétním regionu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Organizace a kontrola provozu celého wellness zařízení v rámci poskytování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit provozní řád wellness zařízení podle aktuální legislativy Ústní obhajoba přinesené práce
b Popsat zajištění a kontrolu dodržování pracovně-právních předpisů a předpisů souvisejících se zákonným provozem centra Ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat způsob kontrol dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů pro poskytování wellness služeb Ústní obhajoba přinesené práce
d Popsat nástroje k organizování a kontrole provozu wellness zařízení v rámci poskytování jeho služeb Ústní obhajoba přinesené práce
e Uvést možná rizika bezpečnosti provozu konkrétního wellness zařízení a navrhnout opatření ke snížení nebo odstranění rizika (např. bezpečnost práce zaměstnanců, technické zabezpečení) Ústní obhajoba přinesené práce
f Popsat průběh výběru zaměstnanců pro wellness team Ústní ověření
g Definovat požadavky na odbornou a osobnostní způsobilost zaměstnanců ve wellness v kontextu nabízených služeb a plánu rozvoje wellness zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
h Popsat principy vytvoření konceptu dalšího vzdělávání zaměstnanců Ústní obhajoba přinesené práce
i Prokázat základní orientaci v marketingu (SWAT analýza aj.) při přípravě a vypracování či zavádění novinek, procedur/programů/balíčků Ústní ověření
j Popsat výpočet nákladů na jedno ošetření nebo jedné služby v rámci provozu Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Plánování vybavení wellness centra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit odborný návrh na vybavení wellness zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
b Orientovat se v nabídce wellness vybavení a jeho využití pro konkrétní wellness centrum s ohledem na rozvoj nabízených služeb Ústní ověření
c Popsat principy trvale udržitelného rozvoje a enviromentální problematiky ve vztahu k wellness centrům Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška se skládá z prezentace a obhajoby projektu (přinesené písemné práce), dále praktického předvedení a ústního ověření kompetencí tohoto standardu.

Při zkoušce nelze zkoušet více uchazečů najednou.

Zadání projektu:

Žadatel zpracuje projekt realizace a rozvoje wellness zařízení podle zadání, a to buď konkrétního nebo plánovaného zařízení. Projekt v rozsahu 30 – 40 stran je zpracován v českém jazyce (podrobné požadavky na zpracování projektu předá žadateli předseda zkušební komise).

Autorizovaná osoba po obdržení přihlášky odešle uchazeči do 21 dnů pozvánku ke zkoušce a zadání projektu. Zkouška se koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. Žadatel zašle projekt nejpozději 20 dnů před konáním zkoušky předsedovi zkušební komise v elektronické podobě.

Zkouška je zahájena prezentací projektu zpracovaného v programu PowerPoint, případně v programu, který si žadatel domluví s předsedou zkušební komise. Na prezentaci navazuje obhajoba projektu.

U kritérií hodnocení, která vyžadují praktické předvedení (komunikace s klientem a komunikace se zaměstnancem atd.), se do předvedení aktivně zapojí jeden člen zkušební komise.

Projekt musí ověřovat kritéria hodnocení, a to především:

 1. Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky - kritérium a), b);

 2. Zhodnocení vlivu jednotlivých wellness programů na jedince i skupiny klientů - kritérium c), d);

 3. Hodnocení kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty - kritérium b), c);

 4. Výběr vhodných animací pro wellness programy - kritérium a), b), e);

 5. Aplikace moderních trendů ve wellness - kritérium b), c);

 6. Posouzení významu jednotlivých wellness programů z hlediska možnosti zapojení do celkové koncepce wellness zařízení - kritérium a), c), d);

 7. Zpracování, uskutečnění a monitoring koncepce propagace wellness zařízení - kritérium a), b), c), d), e), f);

 8. Organizace a kontrola provozu celého wellness zařízení v rámci poskytování služeb - kritérium a), b), c), d), e), g), h), j);

 9. Plánování vybavení wellness centra s ohledem na základní stavební charakteristiky - kritérium a), c).

V následujících kompetencích ověřovaných prakticky se termínem klient rozumí fiktivní (modelová) osoba s určenými parametry, které stanovuje zkoušející. Fiktivní (modelová) osoba je zkoušejícím přesně popsána a v parametrech, které tato fiktivní (modelová) osoba má, se nesmí objevit zdravotní hendikep, který by ze své podstaty neumožnil práci wellness specialisty.

Jedná se o kompetence:

 • Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky, kritérium f),

 • Hodnocení kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty, kritérium a),

 • Komunikace s klienty ve wellness zařízení, kritérium a).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR doplnit název SR, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Petra Clinic health s. r. o.