Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotografický poradce při prodeji fotografické techniky a materiálů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poskytování poradenství při výběru fotografických přístrojů, zařízení a příslušenství dle potřeb zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdílnosti v možnostech a praktickém využití základních typů fotografických přístrojů: jednoduché kompaktní přístroje, kompaktní přístroje s výměnným objektivem, zrcadlovky, velkoformátové přístroje, systém polaroid, fotopasti, videokamery Písemné ověření
b Popsat rozdíly ve funkci digitálních a analogových přístrojů Písemné ověření
c Vysvětlit základní funkce těchto přístrojů: jednoduché kompaktní přístroje, kompaktní přístroje s vyměnným objektivem, zrcadlovky, velkoformátové přístroje, systém polaroid, fotopasti, videokamery Písemné ověření
d Vysvětlit rozdíly mezi druhy a použitím blesků: studiové, reportážní a kruhové Písemné ověření
e Popsat využití příslušenství: stativy, filtry, sluneční clony, kompendia, výbava pro fotografování pod vodou, vybavení ateliéru, pozadí, dálkové spouště, tiskárny inkoustové i laserové Písemné ověření
f Předvést zákazníkovi manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Demonstrace obsluhy a ovládání fotografických přístrojů, zařízení a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní nastavení u pěti náhodně vybraných fotografických přístrojů Praktické předvedení
b Předvést použití zábleskových zařízení u předložených pěti náhodně vybraných fotografických přístrojů a vysvětlit jejich funkce Praktické předvedení
c Uvést možnosti použití různých druhů fotografických objektivů a filtrů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Porovnání záznamových médií pro analogovou a digitální fotografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porovnat vlastnosti záznamových médií pro analogovou a digitální fotografii podle těchto vlastností: záznamová kapacita, záznamová rychlost, trvanlivost záznamu, použití v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Výběr a použití grafických programů při úpravách digitálního obrazu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přenést digitální obraz z fotografického přístroje nebo jiného média do počítače, přenést digitální záznam z počítače na vhodné záznamové médium Praktické předvedení
b Naskenovat obraz z fotografie či filmu do počítače Praktické předvedení
c Uvést základní grafické programy použitelné pro úpravu digitálních obrazů a vysvětlit jejich možnosti využití Ústní ověření
d Provést úpravy digitálního obrazu pomocí vhodného grafického programu v počítači (retuš, červené oči, kontrast, změna jasu, výřez, změna systosti barev) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Porovnání fotografických materiálů a technologií pro jejich zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porovnat fotografické materiály a jejich vlastnosti a vysvětlit použitelnost pro různé účely Písemné ověření
b Vyjmenovat zpracovatelské roztoky a jejich vlastnosti a vysvětlit použitelnost pro různé účely Ústní ověření
c Objasnit principy obsluhy přístrojů pro zpracování fotografických materiálů Ústní ověření
d Porovnat digitální záznam se záznamem na halogenstříbrném materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitoring vývojových trendů a vyhledávání informací o fotografických přístrojích, zařízeních a materiálech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat informace o fotografických přístrojích a fotografickém příslušenství na stránkách různých výrobců a dodavatelů Praktické předvedení
b Vyhledat informace o různých fotografických materiálech a záznamových médiích na stránkách různých výrobců a distributorů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Objednávání zboží od různých výrobců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat informace na internetových stránkách významných výrobců a distributorů o různých fotopřístrojích, fotopříslušenství a záznamových médiích Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat informace na internetových stránkách významných výrobců a distributorů o nových technologiích a fotografických materiálech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup při objednávání fotopřístrojů, fotopříslušenství a fotografických materiálů a zpracovat objednávku vyhledaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava zboží k prodeji a prodej fotografické techniky, materiálů, zařízení a příslušenství (fotografického vybavení)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obchodně evidenčního systému a povinné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit zboží k prodeji, vystavit záruční list Praktické předvedení
c Uplatňovat správné zásady verbální a neverbální komunikace při prodeji fotografických výrobků a vybavení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování problémů při vyřizování reklamací a vedení reklamačního řízení v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav předloženého přístroje a oprávněnost reklamace, doporučit postup při reklamaci Praktické předvedení
b Orientovat se v povinné dokumentaci pro reklamaci a správně formulovat zápis závady Praktické předvedení
c Sepsat reklamační protokol Praktické předvedení
d Vyřídit reklamační řízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Písemné ověření v průběhu zkoušky probíhá formou písemné práce, která obsahuje okruhy ze všech odborných kompetencí obsažených v této profesní kvalifikaci. Při ústním ověření a praktickém předvedení zkoušející zadává otázky podle uvedených kritérií.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání fotograf a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie (fotografické služby a prodej fotopřístrojů a fotopříslušenství) nebo ve funkci učitele praktického vyučování.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání fotograf a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie (fotografické služby a prodej fotopřístrojů a fotopříslušenství) nebo ve funkci učitele praktického vyučování.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti fotografie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografie nebo ve funkci učitele praktického vyučování.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor fotografie, nebo zaměřené na technický obor, např. optika, fyzikální chemie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti fotografických služeb nebo ve funkci učitele odborných předmětů.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces, včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici:

- 5 různých typů kompaktních přístrojů

- 1 kompaktní přístroj s výměnným objektivem

- 2 různé typy zrcadlovek

- 1 osobní počítač

- 1 inkoustovou tiskárnu

- 1 laserovou tiskárnu

- zpracovatelskou chemii

- negativní i pozitivní materiály pro halogenstříbrný způsob fotografování

- zpracovatelský materiál včetně testovacích sad a pomůcek.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SOU služeb, Praha 9

Slezská univerzita Opava

Komora fotografických živností, o. s.