Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pracovník relaxačního centra
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zjištění a vyhodnocení zdravotního stavu klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit zdravotní stav klienta pohovorem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit pohovor s klientem a rozhodnout o způsobu a četnosti aplikace a koncentraci zvolených éterických olejů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat dokumentaci individuálního ošetření klienta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozlišování aromaterapeutických surovin a postupů ošetření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi přírodními oleji a přírodně identickými oleji včetně rozdílu účinků při ošetření Písemné ověření
b Orientovat se v botanických názvech éterických olejů Písemné ověření
c Popsat, jakými způsoby jsou éterické oleje získávány Písemné ověření
d Vysvětlit způsoby přípravy konkrétní masážní směsi ve vztahu k množství a koncentraci Písemné ověření
e Zdůvodnit použití více druhů éterických olejů při jednom ošetření včetně množství/koncentrací při aplikaci Písemné ověření
f Vysvětlit rozdíl mezi přírodními rostlinnými oleji a oleji syntetickými (minerálními) Písemné ověření
g Orientovat se v názvech a účincích rostlinných olejů Písemné ověření
h Popsat, jakými způsoby jsou rostlinné oleje získávány Písemné ověření
i Vyjmenovat aplikační formy aromaterapie a zdůvodnit jejich volbu podle potřeby klienta Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytváření kompozic éterických olejů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést míchání masážního oleje a gelu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit kompozici éterických olejů pro úlevu při lehkém onemocnění dýchacích cest Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit kompozici éterických olejů pro úlevu při obtížích pohybového aparátu (klouby, páteř) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit kompozici éterických olejů pro úlevu při zánětlivé pokožce Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit kompozici éterických olejů pro úlevu pro psychické uvolnění, radost Praktické předvedení a ústní ověření
f Vytvořit kompozici éterických olejů pro povzbuzení při psychické skleslosti Praktické předvedení a ústní ověření
g Vytvořit kompozici éterických olejů pro emocionální stabilitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba éterických olejů v souladu s aktuálním stavem klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit povolené koncentrace éterických olejů v masážních olejích pro těhotné Písemné ověření
b Vysvětlit použití éterických olejů pro děti do 1 roku Písemné ověření
c Vysvětlit použití éterických olejů pro ošetření těhotných - 1., 2., 3. trimestr Písemné ověření
d Vysvětlit používané koncentrace éterických olejů v masážních olejích při běžné praxi dospělých Písemné ověření
e Zdůvodnit použití éterických olejů na pokožku ve vyšší koncentraci než 5 % Písemné ověření
f Vysvětlit způsob použití éterických olejů při kojení Písemné ověření
g Vysvětlit, co znamená celostní přístup v působení éterických olejů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba éterických olejů s ohledem na jejich rizikové faktory

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, na které éterické oleje se nejčastěji vyskytují alergické reakce Písemné ověření
b Uvést bezpečné a rizikové éterické oleje. U rizikových uvést hlavní rizikové působení Písemné ověření
c Vysvětlit, jak se provádí testování na alergii Písemné ověření
d Uvést, které éterické oleje se nedoporučují při vysokém tlaku a při nízkém tlaku Písemné ověření
e Zdůvodnit rizikové faktory éterických olejů u dětí do 3 let Písemné ověření
f Zdůvodnit rizikové faktory éterických olejů v těhotenství Písemné ověření
g Popsat první pomoc v případě alergické reakce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání ručních masáží celého těla - aromaterapeutická masáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit klienta do správné pozice na masáž Praktické předvedení
b Zajistit optimální podmínky masáže (vhodná teplota místnosti, vhodná hudba, …) Praktické předvedení a ústní ověření
c Informovat klienta o možných reakcích na masáž Praktické předvedení
d Provést masáž zad Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést masáž šíje Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést masáž hrudníku Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést masáž břicha Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést masáž horních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést masáž dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
j Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) Praktické předvedení a ústní ověření
k Doporučit klientovi interval masáží a režim masáží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání surovin do provozovny a skladování aromaterapeutických přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) kvalitní éterické oleje a zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit náležitosti objednávky aromaterapeutických přípravků Ústní ověření
c Popsat podmínky, v jakých se nejlépe uchovávají éterické oleje Písemné ověření
d Popsat podmínky, v jakých se nejlépe uchovávají rostlinné oleje Písemné ověření
e Vysvětlit, u kterých éterických olejů a proč je třeba obzvláště důležité dodržet expirační lhůtu Písemné ověření
f Vysvětlit správný způsob likvidace prošlých éterických a rostlinných olejů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní hygienické předpisy a zásady osobní hygieny v průběhu pracovní činnosti Písemné ověření
b Orientovat se v provozním řádu Písemné ověření
c Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka
(funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů)
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/aromaterapeut#zdravotni-zpusobilost) a doložení platným zdravotním průkazem.

 

Předmětem zkoušky je kromě teoretických znalostí praktické předvedení, během kterého uchazeč prokáže schopnost samostatně pracovat s jednotlivými éterickými oleji a rostlinnými oleji a vytvářet z nich kompozice podle potřeb klienta.

 

Zkouška probíhá písemně, ústně a praktickým předvedením. Praktické činnosti (pohovor s klientem, aromaterapeutická masáž) budou předvedeny na figurantovi.

Písemné ověřování probíhá formou testu.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Test se týká následujících kompetencí:

Rozlišování aromaterapeutických surovin a postupů ošetření

Volba éterických olejů v souladu s aktuálním stavem klienta

Volba éterických olejů s ohledem na jejich rizikové faktory

Objednávání surovin do provozovny a skladování aromaterapeutických přípravků

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie kosmetiček

Asociace českých aromaterapeutů