Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Taneční mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby tanečních mistrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní svaly a svalové skupiny z hlediska umístění a funkce Písemné a ústní ověření
b Předvést a popsat správné držení těla Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat zásady správného držení těla v prostředí společenského tance Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat nejčastější odchylky od správného držení těla a stereotypů tance Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést a předvést korekce špatných pohybových stereotypů při technice tanců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení programu kurzu společenského tance

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit pedagogicko-didaktické zásady a vhodné metody výuky kurzu společenského tance Písemné a ústní ověření
b Sestavit program základního, pokračovacího a medailového kurzu společenského tance Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat jednotlivé lekce kurzu tance a vysvětlit jejich hlavní cíle Písemné a ústní ověření
d Popsat jednotlivé fáze skupinové a individuální lekce tance a vysvětlit jejich význam Písemné a ústní ověření
e Popsat, vysvětlit a předvést metody rozvoje pohybových dovedností ve společenském tanci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení výuky společenského tance v kurzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést figurace a vhodné vazby standardních tanců pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a uvést metodiku výuky figurací a vhodných vazeb standardních tanců pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat historii vývoje, charakter a hudbu standardních tanců Písemné a ústní ověření
d Předvést figurace a vhodné vazby latinsko-amerických tanců pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést metodiku výuky figurací a vhodných vazeb latinsko-amerických tanců pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat historii vývoje, charakter a hudbu latinsko-amerických tanců Písemné a ústní ověření
g Předvést figurace a vhodné vazby tanců běžných v prostředí společenského života pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit metodiku a předvést výuku figurací a vhodných vazeb tanců běžných v prostředí společenského života pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat historii vývoje, charakter a hudbu tanců běžných v prostředí společenského života Písemné a ústní ověření
j Předvést a vysvětlit techniky standardních tanců dle standardizovaných popisů v rozsahu „Licentiate“ Praktické předvedení a ústní ověření
k Vysvětlit a předvést techniky latinsko-amerických tanců dle standardizovaných popisů v rozsahu „Licentiate“ Praktické předvedení a ústní ověření
l Předvést a popsat alespoň 5 příkladů tanečních her vhodných pro taneční kurzy nebo taneční akce a určit vhodnost jejich užití (pro děti, mládež, dospělé, seniory, pohybově postižené a firemní klientelu) Praktické předvedení a ústní ověření
m Uvést, vysvětlit a předvést využití podpůrných prostředků (netradiční pomůcky, netradiční hudba) pro vedení skupinových a individuálních lekcí tanečního kurzu Praktické předvedení a ústní ověření
n Vést část lekce tanečního kurzu Praktické předvedení
o Předvést ovládání mikrofonu a zvukové aparatury Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Modifikace výuky pro specifické taneční skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika tanečních kurzů aplikovaných do prostředí cílové skupiny (začátečník, středně pokročilý, pokročilý, specialista; pohybově, sluchově a zrakově postižení) Písemné a ústní ověření
b Popsat specifika tanečních kurzů aplikovaných do prostředí specifické skupiny klientů (děti, junioři, senioři, firemní kurzy) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Organizační zajištění kurzu společenského tance

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby náboru do tanečního kurzu a průběh zápisu Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby spolupráce s asistenty, hudbou a pořadateli Ústní ověření
c Popsat organizaci a náplň doplňkových akcí kurzů společenského tance Písemné a ústní ověření
d Uvést základní zásady při pořádání společenských akcí s tanečními aktivitami v závislosti na klientele Písemné a ústní ověření
e Popsat základní úkony při zahájení podnikání Písemné a ústní ověření
f Orientovat se v legislativě v oblasti poskytování osobních služeb a souvisejících předpisů Písemné a ústní ověření
g Prokázat obecnou orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů Písemné a ústní ověření
h Prokázat obecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v oblasti etikety pro potřeby tanečních mistrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit kategorie významnosti a chování v běžných situacích představování, zdravení a oslovování, uvést příklady na modelových situacích Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a předvést etiketu všedního dne v běžných situacích Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést a vysvětlit zásady a pojmy v oblékání muže a ženy do společnosti pro různé příležitosti Písemné a ústní ověření
d Uvést a vysvětlit zásady společenského stolování Písemné a ústní ověření
e Uvést a vysvětlit zásady etikety při běžných společenských příležitostech (v soukromí, na návštěvě, v kanceláři) Písemné a ústní ověření
f Uvést a vysvětlit zásady etikety při slavnostních rodinných událostech (svatba, různé oslavy, pohřeb) Písemné a ústní ověření
g Uvést a vysvětlit zásady etikety při pracovních společenských událostech Písemné a ústní ověření
h Uvést a vysvětlit zásady etikety při slavnostních rodinných událostech (recepce, banket, raut a další akce) Písemné a ústní ověření
i Uvést a vysvětlit zásady etikety na různých tanečních akcích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti společenského tance a etikety

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem společenský tanec a vyjmenovat jeho využití ve společenském životě Písemné a ústní ověření
b Uvést základní zásady etikety v obecné rovině společenského života i v návaznosti na taneční aktivity Písemné a ústní ověření
c Uvést základní hygienické návyky a základní hygienické normy při tanečních aktivitách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výkonu soutěžících při tanečních soutěžích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit kritéria hodnocení jednotlivců a párů při tanečních soutěžích Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit kritéria hodnocení formací při tanečních soutěžích Písemné a ústní ověření
c Zhodnotit výkon tanečních párů při simulované soutěži Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při tanečních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví klientů na skupinových nebo individuálních lekcích tance Písemné a ústní ověření
b Popsat správný a funkční oděv a obuv pro společenský tanec Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování první pomoci pro potřeby tanečních mistrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat, zástava dechu a srdce, krvácení), určit druh a rozsah poranění či poškození, navrhnout a předvést způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Simulovat rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, kolene, krvácení prstů na noze, svalové zranění, poranění hlavy, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést specifika poskytování první pomoci v prostředí sálu při lekcích tanečního kurzu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese adekvátní taneční oděv a taneční obuv. Přivede si s sebou asistenta nebo asistentku, s kterým/kterou bude předvádět jednotlivé tance, případně může využít partnera nebo partnerku z modelového páru.

V průběhu celé zkoušky autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátního názvosloví na požadované úrovni.

U kritérií s písemným a ústním ověřením budou uchazeči zadány otevřené otázky pro písemné zpracování odpovědí s možností doplňujících otázek ústně v případě potřeby.

 

Ad kompetence Sestavení programu kurzu společenského tance, kritérium b/

 • uchazeč sestaví program základního, pokračovacího a medailového kurzu společenského tance v minimálním rozsahu 2-3 normostrany A4 pro každý kurz (celkem 6-9 normostran A4)
 • specifikaci (např. počet lekcí, délka lekce, věk a pokročilost klientů) kurzu upřesní autorizovaná osoba minimálně 1 měsíc před zkouškou a uchazeč zpracovanou práci zašle v elektronické podobě 7 kalendářních dnů před termínem zkoušky autorizované osobě
 • uchazeč přinese s sebou program kurzu společenského tance v písemné podobě ke zkoušce a u zkoušky ho obhájí

 

Ad kompetence Vedení výuky společenského tance v kurzu, kritéria a, b/

 • standardní tance v rámci tohoto standardu: waltz, valčík, tango, slowfox, quickstep

Ad kompetence Vedení výuky společenského tance v kurzu, kritéria d, e/

 • latinsko-americké tance v rámci tohoto standardu: ča ča, samba, rumba, jive, paso doble

Ad kompetence Vedení výuky společenského tance v kurzu, kritéria g, h/

 • tance běžné v prostředí společenského života v rámci tohoto standardu: polka, blues, mazurka, swing, módní tance, rock´n´roll, country, slowrock, čardáš

Ad kompetence Vedení výuky společenského tance v kurzu, kritérium n/

 • uchazeč povede výuku části lekce tanečního kurzu simulovanou minimálně dvěma tanečními páry v délce nejméně 45 minut

 • fáze výuky lekce určí autorizovaná osoba

 • autorizovaná osoba se při hodnocení zaměří také na přístup uchazeče k tanečním párům, jeho přehled o dění na tanečním parketu, způsoby vysvětlování a spolupráci uchazeče s asistentem/kou

Ad kompetence Orientace v oblasti etikety pro potřeby tanečních mistrů, kritérium b/

 • běžnými situacemi se rozumí: pozdrav, podání ruky, představení, představování, obdarování dárky nebo květinou, chůze po ulici, pohyb v budově, cestování, telefonování

Ad kompetence Orientace v oblasti etikety pro potřeby tanečních mistrů, kritérium d/

 • oblasti společenského stolování jsou: zasedací pořádek, prostírání stolu, servírování a obsluha, správné stolování v soukromí i v restauraci

Ad kompetence Hodnocení výkonu soutěžících při tanečních soutěžích, kritérium c/

 • simulovaná soutěž se dvěma tanečními páry

 • uchazeč zhodnotí jeden standardní tanec, jeden latinsko-americký tanec a polku

 • autorizovaná osoba se při hodnocení zaměří také na přehled uchazeče o dění na tanečním parketu a jeho pohyb po tanečním parketu

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifkace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz učitelů tance ČR

Český svaz tanečního sportu

Czech Dance Organization

Česká komora fitness