Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Obkladač
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy - vysvětlit, proč je třeba mít k dispozici i další stavební výkresy (elektroinstalace, sanitární instalace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v technické zprávě a kladečském plánu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění obkladů stanovených normami, technickými listy nebo návody výrobců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech provádění obkladů stěn a podlah s přihlédnutím k ČSN EN 14411, ČSN 73 3451 a ČSN 74 4505 Praktické předvedení a ústní ověření
b Volit technologický postup pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochy obkladů stěn a podlah z rozměrů odečtených z výkresů Praktické předvedení s výpočtem
b Zaměřit plochy pro obklady stěn a podlah na stavbě, uvést jaké parametry sledujeme při zaměřování prostor (podle ČSN 73 0202, ČSN 73 3451, ČSN 74 4505) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat plochy obkladů stěn a podlah z rozměrů naměřených na stavbě Praktické předvedení s výpočtem
d Vypočítat spotřebu obkladových materiálů, lepicích a spárovacích hmot a doplňkových materiálů podle zadání Praktické předvedení s výpočtem
e Zpracovat jednoduchý kladečský plán pro obkládané plochy podle zadání, např. pravoúhlé podlahy čtvercového tvaru 3 x 3 m nebo obdélníkového tvaru 3 x 2 m dlaždicemi 300 x 600 mm Praktické předvedení s výkresem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů obkládání stěn a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na pravoúhlé podlaze včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na tvarově nepravidelné podlaze včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na podlahu kobercovým vzorem včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
d Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na podlahu z více formátů dlažeb včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
e Navrhnout pracovní postup obkladu stěny s listelami a zrcadlem nebo oknem včetně zpracování kladečského plánu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
f Navrhnout řešení pružné spáry mezi stěnou a podlahou Praktické předvedení s ústním odůvodněním
g Navrhnout pracovní postup instalace vany nebo sprchové vaničky pod obklad Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů používaných pro obkladačské práce (ČSN EN 14411, EN 12004-1, 2, ČSN EN 13888, ČSN EN 14891, technické listy výrobků a pravidla správné praxe) Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má uchazeč běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit požadovaný rozměr a tvar obkladového materiálu podle výkresu nebo kladečského plánu Praktické předvedení
b Dělit obkladový materiál ručním nářadím, mechanizovaným ručním nářadím a elektrickou řezací pilou Praktické předvedení
c Zhotovit otvor do obkladového materiálu a nepravidelný řez (např. výřez do pravého nebo jiného úhlu, Jolly řez – roh pod úhlem 45°) podle výkresu Praktické předvedení
d Nabrousit hrany ručně a pomocí mechanizovaného nářadí Praktické předvedení
e Dodržovat předpisy BOZ při práci s nářadím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v přípravě podkladu pod obklady a dlažby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podmínky, kdy lze zhotovovat obklady a dlažby – stav podkladu (vlhkost, pevnost, rovinnost), klimatické podmínky (teplota vzduchu) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit, proč měříme vlhkost podkladu a popsat nejběžnější metody (destruktivní a nedestruktivní) měření vlhkosti, jaké orientační metody pro zjištění vlhkosti používáme, uvést maximální vlhkost cementového a anhydritového podkladu Písemné a ústní ověření
c Popsat metody měření vlhkosti podkladu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit použití vysprávkových materiálů Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit použití vyrovnávacích hmot (samonivelační hmoty, cementové a anhydritové hmoty, úprava anhydritu před pokládkou) Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit použití penetrace Písemné a ústní ověření
g Popsat, kdy a kde používáme hydroizolace Písemné a ústní ověření
h Popsat úpravu podkladu při kladení keramických dlažeb na balkonu a terase, vysvětlit princip funkce hydroizolačních a drenážních systémů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat tenkovrstvé lepení, středně vrstvé lepení, pokládka do hlubokého lože, oboustranné lepení a popsat rozdíly, popsat pokládku velkoformátových obkladových prvků Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit rozdíly mezi pružnými výplňovými hmotami, popsat způsoby jejich použití Ústní a písemné ověření
c Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Zkontrolovat podklad na modelovém případě o ploše alespoň 3 x 5 m, měřit nerovnosti podkladu, uvést přípustné tolerance podle ČSN 744505 a ČSN 733451 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Upravit podklad o ploše max 2 m² s přihlédnutím k místní dispozici Praktické předvedení
f Číst předložený kladečský plán a zpracovat jednoduchý kladečský plán podle zadání Praktické předvedení
g Připravit lepicí a spárovací hmoty v rozsahu potřebném pro splnění kritéria i) Praktické předvedení
h Založit obklad podle místních dispozic v délce max. 2 m a odpovídajícím způsobem dlažbu Praktické předvedení
i Obložit omítnutou stěnu nebo stěnu zhotovenou z desek (sádrokarton, sádrovláknitých desek, konstrukčních desek apod.) v rozsahu 2 m² včetně provedení penetrace podkladu u desek, které toto vyžadují Praktické předvedení s ústním vysvětlením
j Řešit styk dlažby na podlaze a stěně na modelovém případě v délce max. 1 m Praktické předvedení
k Provést pokládku dlažby podle zadání o ploše max. 2 m² Praktické předvedení s ústním vysvětlením
l Osadit ukončovací lištu v délce 1500 mm a dilatační lištu v délce 1000 mm jako součást kritéria j) a k) Praktické předvedení
m Obložit 2 – 3 schody v interiéru a exteriéru obkladovými prvky podle zadání Praktické předvedení
n Obložit sokl v délce 2 m Praktické předvedení
o Osadit revizní dvířka na modelovém případě Praktické předvedení
p Spárovat dlažbu nebo obkladu v ploše do 2 m² Praktické předvedení
q Očistit obklad nebo dlažbu v ploše do 2 m² Praktické předvedení
r Ošetřit nářadí a pomůcky po skončení práce Praktické předvedení
s Zkontrolovat obklad při přejímce podle ČSN 73 3451 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
t Popsat přípravu a provádění pokládky topných rohoží a kabelů Ústní a písemné ověření
u Popsat pokládku LED osvětlení – zásady a jaké druhy napětí elektrického proudu se používají Ústní a písemné ověření
v Vysvětlit funkci dilatace u stěny u podlahového topení Ústní a písemné ověření
w Vysvětlit funkci dilatačních lišt, jaké jsou zásady použití a rozmístění dilatačních lišt Ústní a písemné ověření
x Popsat zásady instalace sanitárních předmětů Ústní ověření
y Dodržovat předpisy BOZ při obkladačských pracích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obkladac#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví. Může používat svoje osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice a rukavice latexové, nákolenky, ochranná helma, ochranné brýle) odpovídající prováděným pracím, případně svoje osobní ruční nářadí odpovídající předpisům a BOZP.

 

Kompetenci "Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic (g11.A.1018)" lze plnit v rámci kompetence Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb (g11.A.1266).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem:

ČSN EN 14411 Keramické dlažby - definice, klasifikace, charakteristiky a označování

ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice

ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi

ČSN EN 12004-1,2 Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování

ČSN EN 13888 Spárovací malty a lepidla pro keramické dlažby – Definice a specifikace

ČSN EN 12808 Spárovací hmoty a lepidla pro keramické dlažby

ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

ČSN EN 206-1 (732403)- Z3 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN EN 520 +A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování

ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí

ČSN EN 14891 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování.

 

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou v případě potřeby doplní o ústní vysvětlení.

Při způsobu ověření "písemné ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď.

Součástí hodnoticího standardu není samostaná písemná zkouška.

Při praktickém ověřování jednotlivých kritérií je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných prostředků, dodržování požární ochrany a hygieny práce.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník nebo v oboru 36-67-H/004 Obkladač nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání obkladač.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání 28-46-M/01 Technologie silikátů, 36-43-M/01 Stavební materiály nebo 36-47-M/01 Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v oblasti obkladačských prací.
  3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let praxe v oblasti obkladačských prací.
  4. Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání 36-67-H/01 Zedník nebo v oboru 36-67-H/004 Obkladač nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku.
  5. Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-164-H Obkladač, vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání obkladač.

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující provedení zkoušek, vybavené potřebnými materiály, nářadím, strojním zařízením a pracovními pomůckami pro obkladačské práceí a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienických předpisů.

Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

Praktické provedení bude probíhat v dílenském provozu (případně na konkrétním pracovišti) s plochou umožňující provedení obkladačských prací na stěnách a na podlaze. Pracoviště musí mít zajištěno osvětlení denním světlem nebo umělým s intezitou min. 300 lux. Osvětlení nesmí být pod nízkým úhlem.

Pro písemnou část zkoušky musí mít pracoviště odpovídající vybavení - stůl se židlí a papíry na psaní.

 

Vybavení pracoviště

 

Měřidla: dřevěný skládací metr délky 2 m, metr svinovací délky 3 m, laserový dálkoměr, vodováha délky 2 m, pravítko s měřítkem (délka do 1m), pravítko o délce cca 30cm, měřicí klínek, hadicová vodováha, laserová vodováha se stativem, úhloměr, rotační laserové nivelační a zaměřovací zařízení, posuvné měřítko. Měřidlo vlhkosti podkladu a teploměr.

Pracovní nářadí a strojní zařízení: pracovní stůl pro obkladače, profesionální ruční řezačka dlažby pro řezy až do délky 600 mm, resp. odpovídající konkrétní potřebě, elektrická stolní pila s příslušenstvím, úhlová bruska s regulací otáček a sada řezných kotoučů pro řezání a kotoučů pro opracování hran a leštění, přípravek pro úpravu hran (Jolly roh), zubové stěrky nerezové (ručka se zubem E4, E6, E8, E10, R16) 280 x 130 x 0,75 mm, hladítka (nerezové 250 x 130 mm, s hrubou hydropěnou - molitan 250 x 130 mm, s mikropryží 250 x 130 mm nebo jiný typ vhodný pro spárování s trdou gumovou), gumová palička, houba na mytí obkladů, aplikační pistole pro pružné tmely, přísavky na obklady (min. 2 ks), sada diamantových jádrových vrtáků o různých průměrech, elektrická ruční vrtačka s regulací otáček, míchadlo na lepidlo vhodné pro míchání lepidla a spárovací malty s regulací otáček, míchadlo pro použití v ruční elektrické vrtačce, vhodné pro míchání lepidla nebo spárovací malty, odpovídající počet nádob pro míchání hmot a mytí, hliníkové nebo dřevěné latě hoblované (min. 2 ks o délce 1500 a 2000 mm a upevňovací prvky pro tyto latě), kleště obkladačské, brus (karborundový a diamantový) pro ruční zabrušování, ocelová špachtle, štětec pro nátěr penetrace, zednická a další lžíce nerezové. Přípravek na tvarování pružného tmelu v rozích. Nádoba na rozprašování směsi čistícího prostředku (saponátu) a vody. Olovnice s provázkem, kladívko 200 g, Aku vrtačka, elektrický prodlužovací kabel délka 25 m – 230 V, rozbočovací zásuvky.

Pomůcky: tužka tesařská nebo jiná speciální, papírový blok, prostředky pro čistící a úklidové práce (chemické prostředky), utěrky, lopatka, koště, smeták, pytle a nádoby. Krycí pásky a zakrývací fólie.

Osobní ochranné pracovní prostředky: pracovní rukavice, rukavice latexové, nákolenky, ochranná přilba, reflexní vesta, ochranné brýle odpovídající prováděným pracím.

Uchazeč může používat svoje osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Materiál: odpovídají množství obkladových materiálů, lepicích a spárovacích hmot, penetrací, správkových hmot, ukončovacích a dilatačních lišt, dilatační křížky, klínky, nivelační systém pro dlažby (aspoň jeden typ), hřebíky, vruty.

Zdroj elektrické energie 230 V. Elektrické připojovací kabely a rozbočovače.

Zdroj pitné vody.

Prostor pro likvidaci odpadu

- nádoba pro odpady z papíru

- nádoba pro odpady z plastu

- nádoba pro odpady z obkladačských prací, zbytky lepidel, spárovacích malt, odřezky obkladových prvků a z dalších výrobků

Všechny odpady z provádění obkladačských prací jsou odpadem směsným.

 

Projektová, resp. dodavatelská dokumentace (kladečský plán, technická zpráva) a technická dokumentace (technické listy výrobků), příručky správné praxe) související s hodnocenými činnostmi.

 

Přístup (dálkový nebo materiály v tištěné podobě) k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám:

Technické normy:

ČSN EN 14411 Keramické dlažby - definice, klasifikace, charakteristiky a označování

ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice

ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi

ČSN EN 12004-1,2 Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování

ČSN EN 13888 Spárovací malty a lepidla pro keramické dlažby – Definice a specifikace

ČSN EN 12808 Spárovací hmoty a lepidla pro keramické dlažby

ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

ČSN EN 13914-1,2 Navhování, příprava a provádění vnitřních a vnějších omítek

ČSN EN 206-1 (732403)- Z3 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN EN 520 +A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování

ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí

ČSN EN 14891 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě.

Případně další normy a předpisy (např. vyhláška MMR č. 268/2006 Sb. a vyhláška MMR č. 398/2009 Sb.).

 

Vybavení pro realizaci písemné zkoušky

Sociální a hygienické zázemí

Pomocný personál.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 32 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Součástí hodnoticího standardu není samostatná písemná zkouška, není tedy stanovena doba pro vykonání písemné zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SŠ Horní Bříza

Josef Novotný – OSVČ

PhDr. Eduard Justa, OSVČ, znalec v oboru obkládání,Silikátový svaz, předseda a Cech obkladačů ČR, předseda technické komise