Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 27.3.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v drogové problematice a vlastnostech jednotlivých omamných a psychotropních látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „droga“ Ústní ověření
b Vysvětlit pojem „závislost“ (ve spojení s psychotropní látkou) Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat tři hlavní skupiny rizik užívání drog Ústní ověření
d Vyjmenovat tři hlavní skupiny drog podle jejich původu Ústní ověření
e Uvést v každé skupině drog podle původu dva konkrétní příklady Ústní ověření
f Vysvětlit význam uvedených názvů pro skupiny drog podle účinku, uvést určený počet příkladů v každé skupině a u každého příkladu určit riziko vzniku závislosti (stupnice – nízká, střední, vysoká): stimulanty (tři příklady), opiáty (dva příklady), halucinogeny (jeden příklad), tlumící látky (jeden příklad), těkavé látky (jeden příklad), cannabis (dva příklady) Ústní ověření
g Vysvětlit, proč se pes učí rozeznávat jen několik vybraných druhů drog Ústní ověření
h Vyjmenovat sedm základních druhů drog, které se pes učí rozeznávat, zařadit je do správné skupiny podle původu a účinku a popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
i Vyjmenovat tři zařízení poskytující ambulantní program a poradenství osobám užívajícím omamné a psychotropní látky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v teorii nácviku vyhledání a detekce drog

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat potřebné fyzické a psychické vlastnosti pracovního psa vhodného pro výcvik k vyhledávání drog Ústní ověření
b Vysvětlit, jaký povahový typ psa nelze použít k speciálním pachovým pracím a které povahové vlastnosti ztěžují či přímo znemožňují výcvik Ústní ověření
c Vysvětlit nutnost správné socializace mladého psa a důležitost jeho sebejistoty při práci mezi lidmi a v různorodém prostředí Ústní ověření
d Uvést dvě hlavní formy motivování psa – specialisty – k výkonu, jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
e Uvést, co je účelem každého praktického nácviku Ústní ověření
f Vysvětlit pojem „vtiskávání“ Ústní ověření
g Uvést způsob, jak vybudovat zájem psa o cílový pach Ústní ověření
h Vysvětlit pojem „značení“ a uvést dva hlavní druhy, které se používají při výcviku Ústní ověření
i Vysvětlit výhody „pasivního“ značení a popsat i možné obtíže spojené s jeho nácvikem Ústní ověření
j Vysvětlit postup učení psa diferenciaci pachů a přidávání dalších cílových látek Ústní ověření
k Popsat podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné přejít k vyhledávání cílových látek psem „na volno“ (bez vodítka) Ústní ověření
l Uvést postup nácviku vyhledávání ukrytého zdroje Ústní ověření
m Vysvětlit pojem „změna citlivosti“ z hlediska času, prostředí a množství Ústní ověření
n Uvést dva hlavní důvody, které mohou být příčinou problémů při výcviku psa Ústní ověření
o Vysvětlit správný postup psovoda, pokud pes při vyhledávání drogy chybuje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve fyziologii a anatomii čichového ústrojí psa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat části čichového ústrojí psa Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou čichovou pamětí psa a uvést jeden příklad využití každé z nich Ústní ověření
c Uvést tři funkce čichového ústrojí psa Ústní ověření
d Vyjmenovat tři příčiny, jejichž následkem může být ztráta čichu u psa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v zákonech a předpisech souvisejících se zneužíváním drog

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vlastními slovy obsah § 274 (Ohrožení pod vlivem návykové látky) zákona č. 40/2009 sb. (Trestního zákoníku) v platném znění Ústní ověření
b Popsat vlastními slovy obsah § 283 (Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy) zákona č. 40/2009 sb. (Trestního zákoníku) v platném znění Ústní ověření
c Popsat vlastními slovy obsah § 284 (Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu) zákona č. 40/2009 sb. (Trestního zákoníku) v platném znění Ústní ověření
d Popsat vlastními slovy obsah § 285 (Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku) zákona č. 40/2009 sb. (Trestního zákoníku) v platném znění Ústní ověření
e Popsat vlastními slovy obsah § 286 (Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu) zákona č. 40/2009 sb. (Trestního zákoníku) v platném znění Ústní ověření
f Popsat vlastními slovy obsah § 287 (Šíření toxikomanie) zákona č. 40/2009 sb. (Trestního zákoníku) v platném znění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhledání omamných a psychotropních látek s pomocí vycvičeného psa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat omamnou a psychotropní látku v jednom objektu (budovy různého charakteru ‒ ubytovny, sklady, dílny, kanceláře, školy apod.) Praktické předvedení
b Vyhledat omamnou a psychotropní látku v jednom dopravním prostředku (osobním automobilu, nákladním automobilu, prostředku hromadné dopravy) Praktické předvedení
c Vyhledat omamnou a psychotropní látku v zavazadlech (kufry, tašky, krabice apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč musí předložit osvědčení o získání PK Psovod bezpečnostní služby.

 

Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

 

Kritérium i) kompetence „Orientace v drogové problematice a vlastnostech jednotlivých omamných a psychotropních látek“ uchazeč vztahuje na region, ve kterém působí.

 

Při ústním zkoušení uchazeč nepoužívá žádné pomůcky.

Při praktickém přezkoušení může psovod pracovat se psem „na volno“, tj. s neupoutaným na vodítku, nebo psovod používá délku a typ vodítka i způsob upoutání psa podle svých zvyklostí. Pes může mít nasazen také postroj pro pachové práce. Pes má po celou dobu přezkoušení na krku pevný jednořadový řetízkový obojek vhodné velikosti. Pes musí být po celou dobu průběhu zkoušky pod vlivem psovoda. Pokud pes pracuje volně, psovod musí být schopen psa kdykoli v průběhu zkoušky, na pokyn zkušebního komisaře, přivolat k sobě a upoutat na vodítko. Toto je nutné v případě, že se pes samovolně vzdálí z místa práce a je ohrožena jeho bezpečnost nebo bezpečnost dalších osob či psů. Pokud pes agresivně napadne člověka nebo jiného psa, je z dalšího posuzování vyloučen. Pokud psovod není schopen psa přivolat k sobě, je ze zkoušky vyloučen. Psovod je odpovědný za případné škody způsobené psem.

Praktické ověření se děje v kompetenci „Vyhledání omamných a psychotropních látek s pomocí vycvičeného psa“.

–Pokyny ke kritériu a): psovod metodicky správně provede prohlídku místnosti sám, poté se psem. Pes určeným způsobem přesně označí místo úkrytu vzorku omamné a psychotropní látky v určeném časovém limitu 10 minut.

–Pokyny ke kritériu b): psovod správně metodicky provede vizuální prohlídku a připraví podmínky pro práci psa. Poté prohlédne dopravní prostředek se psem. Pes určeným způsobem přesně označí místo úkrytu vzorku omamné a psychotropní látky v určeném časovém limitu 10 minut.

–Pokyny ke kritériu c): zavazadla jsou rozložena na zemi. Tvar rozložení prověřovaných zavazadel (kruh, řada, čtverec) určí zkušební komisař. V úkolu psovod se psem prověřuje pět zavazadel. Psovod metodicky správně provede vizuální prohlídku a připraví podmínky pro práci psa. Poté prohlédne zavazadla se psem. Pes určeným způsobem přesně označí konkrétní zavazadlo – místo úkrytu vzorku omamných a psychotropních látek v limitu třech pokusů. Jeden pokus se počítá projití řady tam a zpět.

Uchazeč k praktické části zkoušky nastupuje s vlastním psem, kterého cílenou prací připravil pro vyhledání požadovaných látek. Není důležité plemeno psa, ani věk. V praktické části jsou posuzovány schopnosti psovoda psa vycvičit, i to, zda dosáhl požadované úrovně výcviku a spolehlivosti psa při práci.

Uchazeč o zkoušku si může před zahájením zkoušky požádat o hodnocení psa, se kterým vykonává zkoušku. Hodnocení psa probíhá zároveň při praktickém přezkoušení uchazeče. Uchazeči je v případě splnění cviků psem při praktickém přezkoušení uchazeče vystaven certifikát hodnocení psa s výsledkem splnil.

Psovod musí prokázat dostatečné teoretické znalosti a v praktické části předvést, že je schopen se psem vyhledat a označit místo nálezu omamné a psychotropní látky.

Podmínkou použití psa při zkoušce je jeho dobrý zdravotní stav a prokázané (očkovacím průkazem) povinné očkování. Pokud má pořadatel zkoušek vážné pochybnosti o zdravotním stavu psa, je v jeho pravomoci odmítnout jeho účast na zkoušce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu majetku a osob a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká komora služeb ochrany majetku a osob

Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Česká komora detektivních služeb

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Asociace Grémium Alarm

Český klub bezpečnostních služeb

Komora BOZP a PO ČR

Policejní prezidium ČR, odbor kynologie a hipologie

ICyA – International Cynological Association