Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technolog recyklace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy, zákony a vyhlášky upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu a využití Katalogu odpadů pro zatřiďování odpadů, použít Katalog odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat podklady k žádosti o souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dokumentech pro kritické suroviny a jejich zdroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní dokumenty upravující nakládání s kritickými surovinami a jejich zdroji Písemné a ústní ověření
b Popsat hlavní skupiny kritických surovin, jejich hlavní zdroje Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit vazby mezi oběhovým hospodářstvím a kritickými surovinami v surovinové politice ČR Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace zdrojů kritických surovin a navrhování technologických postupů jejich recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní primární i sekundární zdroje kritických surovin Písemné a ústní ověření
b Popsat základní typy technologií recyklace kritických surovin Písemné a ústní ověření
c Určit prioritní zdroje kritických surovin v ČR a recyklační omezení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní technologický postup výkupu, shromažďování a zpracování zdrojů kritických surovin Písemné a ústní ověření
e Popsat dokumentaci procesu výkupu, shromažďování a zpracování zdrojů kritických surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Třídění kritických surovin, jejich zdrojů a odpadů z jejich recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit předložené vzorky zdrojů kritických surovin podle vizuálního posouzení, navrhnout případné doplnění vizuálního posouzení jednoduchou zkouškou Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout zařazení zdrojů kritických surovin a vytříděných materiálů z recyklace zdrojů kritických surovin podle Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit v předloženém vzorku zbytkové, nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení výstupních parametrů recyklátu kritických surovin a jeho vhodnosti pro další zpracování a využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout systém vyhodnocování parametrů výstupů z recyklace předložených zdrojů kritických surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat vzniklé odchylky při recyklačním procesu a navrhnout jejich eliminaci v souladu s technickými možnostmi daného recyklačního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit rozdíly mezi parametry plánovaných a získaných výstupů recyklace určených zdrojů kritických surovin, navrhnout změnu technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadavky na dokumentaci shody u výstupů z recyklace zdrojů kritických surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování technického stavu technologických zařízení pro recyklaci kritických surovin a jejich zdrojů, spolupráce při plánování jeho oprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné zásady péče o určené zařízení k materiálové recyklaci zdrojů kritických surovin, vazba na obsah provozního řádu Písemné a ústní ověření
b Označit kritická místa určeného zařízení pro recyklaci kritických surovin s ohledem na minimalizaci rizika vzniku provozních poruch Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat příkaz na provádění plánované údržby daného recyklačního zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu kritických surovin, jejich zdrojů a odpadů z recyklačních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit místa pro skladování zdrojů kritických surovin a výstupů z jejich recyklace podle předpisů surovinového a odpadového hospodářství Praktické předvedení
b Posoudit označování a skladování kritických surovin a jejich zdrojů tak, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší, vody a půdy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout opatření zamezující smíchání nebo znečištění výstupů z recyklace zdrojů kritických surovin, kontrola v průběhu skladování a přepravy kritických surovin a jejich zdrojů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat přípravu výstupu z procesu recyklace zdrojů kritických surovin k přepravě podle požadavků evropských nebo mezinárodních předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit práci simulovanému pracovnímu kolektivu podle specializace jeho členů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly plnění přidělených úkolů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit členům pracovního kolektivu specifické ochranné pomůcky pro BOZP při recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci kritických surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zařízeních pro recyklaci Písemné a ústní ověření
b Určit z katalogu předepsané ochranné pomůcky při práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
d Popsat specifické požadavky bezpečnosti práce a hygieny práce v recyklačním zařízení pro kritické suroviny Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Při ověřování teoretických znalostí (dokumentů, zákonů, předpisů, norem atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (webové stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Pro písemné ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím nejméně dvě úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria. Zkoušející také podle zaměření uchazeče zpřesní komoditní obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy kritických surovin. Výběr nejméně dvou komoditně odlišných vzorků stanoví autorizovaná osoba podle odborného zaměření uchazeče o zkoušku.

 

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat návody a předpisy v reálných podmínkách, a to z hlediska bezpečnosti práce, kvality získaných surovin a nakládání s nebezpečnými odpady.

Při vizuálním hodnocení druhů zdrojů kritických surovin a jejich znečištění bude uchazeč vycházet z informace zkoušejícího, jak je vzorek deklarován, jaké zdroje kritických surovin obsahuje; jeho úkolem je podle jejich charakteristik rozlišit druhy podle původu a odhadnout, o zdroj jakých kritických surovin se jedná. Uchazeč bude také hodnotit, jaký materiál je v konkrétním zdroji kritických surovin považován za znečištění. Důležitý je i proces hodnocení vzorku uchazečem.

Při ručním třídění bude uchazeč postupovat podle návodu nebo předpisu a svůj postup zdůvodní. Pro tuto činnost si uchazeč sám vybere vhodné ochranné osobní pomůcky, případně nářadí.

Vhodné manipulační prostředky a skladové nádoby nebo kontejnery bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů nebo poskytnutých prostředků.

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, postupy pro manipulaci s vytěženými zdroji kritických surovin a zbytkovými odpady, označování skladových kontejnerů, sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpadů, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) dostane uchazeč dle rozhodnutí autorizované osoby k dispozici v době přípravy na zkoušku. Uchazeč musí znát obecné povinnosti zaměstnance vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení a zdůvodnění.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce 2 až 3 modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SVDS - Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s., Praha

Český faktoring, a. s., Praha

SUNEX, spol. s r. o., Praha