Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Průmyslový modelář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech při výrobě obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a v technických podkladech (technický popis a technologický postup) pro výrobu obuvnických kopyt Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nejčastěji používané velikostní systémy číslování obuvi a obuvnických kopyt, uvést jaké jsou mezi nimi rozdíly (délkové a šířkové) Ústní ověření
c Uvést rozdíly hodnot jednotlivých rozměrů kopyta pro jedno velikostní číslo různých obvodových skupin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení technické dokumentace, názvosloví a značení obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, co udává šestimístné názvosloví obuvnických kopyt Ústní ověření
b Popsat a předvést v jaké části kopyta a jakým způsobem se provádí značení kopyt (velikost, obvodová skupina, datum výroby, výrobce, označení vzoru) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení technické normalizace při výrobě obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat standard patní části stélky obuvnického kopyta, patní části spodního profilu kopyta a patní povrchové části kopyta na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat typy patní křivky obuvnického kopyta Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování obuvnických kopyt a materiálů pro jejich výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na předložených vzorcích konstrukci a funkci jednotlivých typů obuvnických kopyt podle výrobního způsobu obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat materiály používané pro sériovou výrobu obuvnických kopyt, popsat jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Standardizace obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést výhody zavedení standardizace obuvnických kopyt (standardů patní části kopyta a 2/3 standardu obuvnického kopyta) Ústní ověření
b Popsat na předložené dokumentaci a vzorcích kopyt standardy patní části stélky obuvnického kopyta, patní části spodního profilu kopyta a patní povrchové části kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat na předložené dokumentaci a vzorcích kopyt 2/3 standard stélky obuvnického kopyta a spodního profilu kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat na předložených vzorcích kopyt typy patní křivky obuvnického kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stupňování obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nejčastěji používané stupňovací systémy číslování obuvi a obuvnických kopyt, uvést jaké jsou mezi nimi rozdíly (délkové a šířkové) Ústní ověření
b Vyhledat v technických normách hodnoty a uvést rozdíly hodnot jednotlivých rozměrů kopyta mezi sousedními půlčísly jedné obvodové a velikostní skupiny Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v technických normách hodnoty a uvést rozdíly hodnot jednotlivých rozměrů kopyta pro jedno velikostní číslo různých obvodových skupin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy tvaru obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést možnosti úprav horní části a půdy obuvnického kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést, jaké materiály se používají pro úpravy tvarů obuvnických kopyt Ústní ověření
c Popsat, z jakých podkladů vycházíme při úpravách tvarů obuvnických kopyt Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba základního tvaru obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti a varianty výroby obuvnických kopyt Ústní ověření
b Popsat princip a možnosti výroby obuvnických kopyt na kopírovacích frézkách Ústní ověření v reálném provozu
c Popsat princip stupňování obuvnických kopyt na kopírovacích frézkách Ústní ověření v reálném provozu
d Popsat princip a možnosti získání dat pro výrobu obuvnických kopyt na CNC frézkách Ústní ověření v reálném provozu
e Popsat princip stupňování a výrobu obuvnických kopyt na CNC frézkách Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení výroby obuvnických kopyt a montáž vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit varianty dokončení obuvnických kopyt podle druhu vnitřního vybavení, kování, technologického způsobu výroby Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit materiály vnitřního vybavení, kování a dalších prvků obuvnických kopyt Ústní ověření
c Uvést technologické operace dokončení výroby obuvnických kopyt a předvést vybranou dokončovací operaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/drevomodelar-4997#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku výroby obuvnických kopyt.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu výroby obuvnických kopyt.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Úpravy tvaru obuvnických kopyt konkrétní pracovní operace na strojích a zařízení pro výrobu obuvnických kopyt, ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly.

 

Z důvodu zamezení finančních ztrát, je žádoucí, aby uchazeč v odborné kompetenci Výroba základního tvaru obuvnických kopyt při ověřování kritérií hodnocení vykonával prakticky pouze ty operace nebo pracovní úkony, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, nebo některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím, a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení.

Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Columna centrum, s. r. o., Brno