Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Samostatný elektrotechnik projektant
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách a jejich využití při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a klasifikovat normy z oblasti projektování a provozu osvětlení - pracovní prostory, pozemní komunikace, sportoviště, kancelářské a bytové prostory Ústní ověření
b Popsat a klasifikovat normy z oblasti měření a fotometrických údajů svítidel, vlastnosti odrazných povrchů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Konstrukce svítidel a světelné techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní světelně technické veličiny a pojmy Ústní ověření
b Změřit a vyhodnotit světelné parametry vybraného osvětlení Praktické předvedení
c Popsat základní světelné zdroje - žárovkové, halogenové, kompaktní zářivky, lineární zářivky, halogenidové výbojky, vysokotlaké sodíkové výbojky, nízkotlaké sodíkové výbojky, rtuťové výbojky, LED diodové Ústní ověření
d Popsat možnosti zvyšování učinnosti svítidel Ústní ověření
e Vytvořit technický popis vybraného svítidla pro marketingové účely Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Realizace technického návrhu a projektu osvětlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit technický návrh a dokumentaci osvětlovací soustavy dle zadání Praktické předvedení
b Navrhnout osvětlovací soustavu s využitím tokové nebo bodové metody, pro ověření návrhu využít specializovaný software Praktické předvedení
c Vybrat vhodný světelný zdroj, svítidla a ostatní komponenty pro realizaci zadaného
projektu z pohledu kvalitativních a kvantitativních parametrů
Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat investiční a provozní náklady projektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypočítat energetické požadavky projektu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat provoz a údržbu realizovaného projektu Ústní ověření
g Realizovat zapojení zadané osvětlovací soustavy Praktické předvedení
h Zkontrolovat a provést funkční zkoušku zapojení zadané osvětlovací soustavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska použitých materiálů v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat požadavky právních předpisů (zákony, nařízení vlády) na používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit důvody omezování olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních Ústní ověření
c Posoudit předložená svítidla či komponenty osvětlení a popsat možnost náhrady za svítidla a komponenty, ve kterých jsou použity méně nebezpečné či bezpečné látky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování bezpečnosti práce při realizaci projektu osvětlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na živý organizmus a charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Ústní ověření
b Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a podle třídy izolace výrobku, uvést hodnoty bezpečného napětí a proudu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Popsat a demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Popsat nepřiznivé účinky ultrafialového, viditelného a infračerveného záření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-silnop#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba zajistí pro plnění kompetence "Realizace technického návrhu a projektu osvětlení" přístup ke katalogům světelných zdrojů, svítidel a ostatních komponent v papírové nebo elektronické podobě.

Autorizovaná osoba připraví tři zadání pro projekt osvětlení, ze kterých si uchazeč vylosuje jedno zadání.

 

Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP v celém průběhu zkoušky.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu. 

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.“ Pro projektování vyhrazených elektrických zařízení je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská elektrotechnická asociace

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.