Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech, definujících posuzovaný výrobek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést relevantní právní předpisy k určené výrobkové komoditě Ústní ověření
b Popsat obecně účel norem Ústní ověření
c Vyjmenovat jednotlivé druhy norem v předmětné výrobkové komoditě Ústní ověření
d Vyhledat příslušné normy pro konkrétní výrobek odpovídající určené výrobkové komoditě Praktické předvedení
e Pracovat s elektronickým systémem distribuce norem (přihlášení do systému, vyhledávání příslušných norem podle zadaných kritérií, určení typu takto vyhledaných norem a jejich platnosti) Praktické předvedení
f Číst v předložené technické dokumentaci vztahující se k určené výrobkové komoditě (výkresová i textová část) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní části dokumentu „analýza rizik“ Ústní ověření
b Vypracovat koncept „analýzy rizik“ k zadanému typu výrobku Praktické předvedení
c Vysvětlit pojem „zbytková rizika“ a uvést způsoby jejich vhodné prezentace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba Prohlášení o shodě/vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat právně určené části „prohlášení o shodě / stálosti vlastností"
pro zadaný typ výrobku
Ústní ověření
b Vytvořit návrh „prohlášení o shodě / stálosti vlastností" pro určený typ výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Ověření správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit správnost a kompletnost předloženého „návodu k používání“ a jeho případné uvedení do souladu s platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity Praktické předvedení včetně ústní obhajoby
Je třeba splnit toto kritérium.
6

Umístění označení CE na stanovené výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech upravujících označení CE (uvést relevantní právní předpisy, shrnout stěžejní části právních předpisů potřebných pro správné umístění označení CE na stanovených výrobcích) Ústní ověření
b Popsat grafickou podobu označení CE Ústní ověření
c Určit vhodné umístění označení CE dle zadaného typu stanoveného výrobku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zkontrolovat správnosti a úplnosti údajů na předloženém štítku CE Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Použití dostupných metod v procesech ověřování a posuzování shody/ stálosti vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé metody používané v procesech posuzování a prohlašování shody / stálosti vlastností Ústní ověření
b Ověřit shodu vybrané části procesu posuzování a prohlašování shody / stálosti vlastností zadaného typu stanoveného výrobku Praktické předvedení
c Popsat používané postupy posuzování shody (moduly) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v ustanoveních právních předpisů upravujících uchovávání technických dokumentů pro oblast posuzování a prohlašování shody v platném znění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat příslušná ustanovení právních předpisů upravujících povinnosti výrobců pro řádné uchování technických dokumentů
ke stanoveným výrobkům (určit relevantní právní předpisy a shrnout stěžejní části předpisů)
Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba s vyhlášením zkoušky určí výrobkovou komoditu, na kterou bude zkouška zaměřena, na základě čehož dojde ke konkretizaci jednotlivých kompetencí, včetně kritérií hodnocení.

Na základě určení výrobkové komodity autorizovanou osobou je uchazeč zkoušky schopen vymezit právní předpisy vztahujících se k posuzování

a prohlašování shody dané výrobkové komodity a tím pak určit konkrétní dokumenty jednotlivých kritérií hodnocení.

 

Týká se kompetencí: 1) Orientace v právních předpisech, normách a technické dokumentaci, 2) Tvorba „analýzy rizik“, 3) Tvorba „prohlášení o shodě / vlastnostech“ odpovídající platnému právnímu předpisu podle příslušné výrobkové komodity, 4) Ověření správnosti a úplnosti obsahu „návodu k používání“ případně alternativních dokumentů vymezených platným právním předpisem, podle příslušné výrobkové komodity, 5) Umístění označení CE na stanovené výrobky, 6) Použití dostupných metod ověřování shody v procesech posuzování shody.

 

Termíny uvedené v kritériích hodnocení v uvozovkách („“) jsou popisné a jejich konkrétní (legislativně určený) název vyplývá z legislativních předpisů podle příslušné výrobkové komodity.

 

Poznámka k textu kritérií – Termíny „posuzování“ a/nebo „prohlašování shody“ se zároveň rozumí i „posuzování“ a/nebo „prohlašování stálosti vlastností výrobků“, pokud příslušný právní předpis, vztahující se ke konkrétní výrobkové komoditě, vyžaduje tyto typy posuzování a/nebo prohlašování.

 

Pro splnění kritérií hodnocení, která jsou složena z několika požadavků, je zapotřebí, aby uchazeč splnil veškeré požadavky tohoto kritéria.

 

Autorizovaná osoba během zkoušky předloží uchazeči obrázek stanoveného výrobku minimálně ve formátu A3, na jehož základě bude uchazeč schopen splnit kritérium hodnocení „Určení vhodného umístění označení CE podle typu stanoveného výrobku“ vztahující se ke kompetenci „Umístění označení CE na stanovené výrobky“.

 

Poznámka ke kritériu hodnocení „Práce s elektronickým systémem distribuce norem (přihlášení do systému, vyhledávání příslušných norem podle zadaných kritérií, určení typu takto vyhledaných norem a jejich platnosti“ vztahující se ke kompetenci „Orientace v právních předpisech, normách

a technické dokumentaci “: „typem“ normy se rozumí norma harmonizovaná, určená nebo národní.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Technický a zkušební ústav stavební, Praha - TZÚS Praha, s. p.

Český institut pro akreditaci

SELEX PROmotion GROUP, a. s.

Okresní hopodářská komora Most

KOMORA s. r. o.