Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik motocyklů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami motocyklů (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) Ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách motocyklů Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek, provozních kapalin a částí motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se používání příruček pro opravy motocyklů v elektronické nebo tištěné podobě, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ motocyklu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických součástí motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Ústní ověření
c Číst elektrická schémata motocyklů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v elektrických systémech motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat díly soustavy osvětlení motocyklu a vysvětlit zapojení Ústní ověření
b Popsat díly dobíjecí soustavy motocyklu a vysvětlit zapojení Ústní ověření
c Popsat díly startovacího okruhu motocyklu a vysvětlit zapojení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech řízení motorů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v principu činnosti karburátorů Ústní ověření
b Orientovat se v systémech vstřikování a palivových soustavách motocyklů Ústní ověření
c Orientovat se v konstrukci sací a výfukové soustavy spalovacího motoru motocyklů Ústní ověření
d Popsat činnost zapalovacích soustav používaných na motocyklech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a principu činnosti chladicí a mazací soustavy motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v konstrukci a principu činnosti chladicí soustavy motocyklů Ústní ověření
b Popsat konstrukci a princip činnosti mazací soustavy motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v komfortních a bezpečnostních systémech motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v systémech pasivní bezpečnosti motocyklů Ústní ověření
b Popsat jednotlivé systémy aktivní bezpečnosti motocyklů Ústní ověření
c Orientovat se v komfortních systémech motocyklů Ústní ověření
d Orientovat se v elektronických zabezpečovacích systémech motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava elektrických systémů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a opravu závady na osvětlení motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu měřením jednotlivých součástí dobíjecího okruhu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu a opravu závady ve startovacím okruhu motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dvě kritéria.
3

Kontrola, oprava, nastavení a seřízení karburátorů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu, nastavení a seřízení všech okruhů karburátorů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést synchronizaci škrticích klapek karburátoru na čtyřválcovém motoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava systémů řízení motorů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu tlaku paliva v systému vstřikování Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a nastavení klapek v sacím a výfukovém potrubí Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat a opravit závady zapalovací soustavy na motocyklech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, údržba a oprava chladicí a mazací soustavy motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu chladicí soustavy motocyklů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu tlaku oleje a jeho výměnu včetně filtru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-motocyklu#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „A“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

- plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

 

Diagnostika a oprava elektrických systémů motocyklů

b) - provést testy funkčnosti všech dílů dobíjecí soustavy podle servisního manuálu

 

Kontrola, oprava, nastavení a seřízení karburátorů motocyklů

a) - seřízení hladiny paliva na demontovaném karburátoru, zbytek na karburátoru v motocyklu

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠa Brno

AČR, 2W sport klub Brno

Miroslav Rolinger /f. o./