Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Specifikace principů jednotlivých částí smart grids

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat silovou část sítě Ústní ověření
b Charakterizovat řídící část sítě Ústní ověření
c Charakterizovat souvislosti činností jednotlivých sítí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v druzích zdrojů energií a jejich vlivu na provozní vlastnosti smart grids

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat druhy zdrojů energií Písemné ověření
b Charakterizovat provozní vlastnosti fotovoltaické elektrárny Písemné ověření
c Charakterizovat provozní vlastnosti větrné elektrárny Písemné ověření
d Charakterizovat provozní vlastnosti přečerpávací elektrárny Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve způsobu provozu jednotlivých typů energetických sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vlastnosti a provoz ostrovní sítě Písemné ověření
b Charakterizovat vlastnosti a provoz synchronizované sítě Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v komunikaci řídící a silové sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat způsoby přenosů řídících informací Ústní ověření
b Charakterizovat druhy rozhraní mezi řídící a silovou částí sítě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Diagnostika funkcí řídící sítě smart grids

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat provozní stavy prvků řídící sítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Údržba a kontrola řídící sítě smart grids a provádění servisních činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat vizuálně prvky řídící sítě Praktické předvedení s ústním ověřením
b Provést údržbu podle předpisu (manuálu) výrobce Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést předepsané úkony servisní činnosti podle předpisů Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení předepsané dokumentace smart grids

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam do provozní dokumentace o provedené kontrole Praktické předvedení
b Zaznamenat změnu technického stavu do provozní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost).

Absolvování zkoušky je omezeno těmito onemocněními: kožní prekancerozy, závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy, poruchy vidění, závrať jakékoliv etiologie, duševní poruchy, poruchy chování. Onemocnění vylučující výkon typové pozice - záchvatovité a kolapsové stavy.

 

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražská energetika, a. s.

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

ČEZ, a. s.

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, z. s.