Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Operátor parních energetických zařízení
Platnost standardu: Od 28.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v pojmech, údajích a technických parametrech parních kotlů se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat vlastnosti zemního plynu (chemické složení, hutnost) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Definovat (pro zemní plyn)
- spalné teplo
- zápalnou teplotu
- horní a dolní mez výbušnosti
- rosný bod spalin
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Vysvětlit dle ČSN 07 0703 co je to:
- hlavní uzávěr kotelny
- hlavní uzávěr kotle
- větrání kotelny
- havarijní větrání kotelny
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Specifikovat převodní vztah mezi jednotkami tlaku (MPa a bar) Písemné ověření
e Specifikovat hodnotu bodu varu vody ve stupních Celsia při normálním tlaku a vysvětlit jeho závislost na tlaku Písemné ověření s ústním zdůvodněním
f Definovat jednotku tlaku Pa dle ČSN ISO 80000-4 pomocí jednotek síly a plochy Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g Specifikovat výšku sloupce vody, který působí na dno nádoby hydrostatickým tlakem 1 Pa Písemné ověření s ústním zdůvodněním
h Vysvětlit rozdíl mezi absolutním tlakem a přetlakem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha řízení provozu a kontrola činnosti úseků v teplárnách, redukčních a výměníkových stanicích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést do provozu, připojit k parovodu a odstavit z provozu kotel při dodržení všech bezpečnostních podmínek dle ČSN 07 0710 Praktické předvedení
b Odkalit kotel při dodržení bezpečnostních podmínek dle ČSN 07 0710 Praktické předvedení
c Vyjmenovat povinnosti topiče dle ČSN 07 0710 Ústní ověření
d Uvést údaje a události, které je dle ČSN 07 0710 topič povinen zapisovat do provozního deníku Písemné ověření s ústním zdůvodněním
e Přezkoušet funkci přímého vodoznaku, tlakoměru a pojistného ventilu dle ČSN 07 0710 Praktické předvedení
f Specifikovat opatření nutná dle ČSN 07 0710 v případě
- vzniku mimořádných provozních podmínek
- poruše dvou vodoznaků
- vzniku malých, snadno zjistitelných netěsností na stěnách tlakového celku kotle, které neohrožují bezpečnost zařízení a osob
- výskytu neobvyklých jevů, jejichž příčiny nelze zjistit a odstranit
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g Specifikovat normovou hodnotu dle ČSN 07 0710 pro
- maximální dovolenou teplotu obsahu kotle při otevření průlezů a čisticích otvorů tlakového celku
- maximální časový interval kontroly přesnosti údajů provozních tlakoměrů kontrolními tlakoměry
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
h Vyjmenovat jemnou armaturu kotle podle ČSN 07 0000 Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha stanice kontinuálního změkčování vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést regeneraci pískového filtru Praktické předvedení
b Provést regeneraci iontového filtru Praktické předvedení
c Definovat jednotku pH a uvést její hodnotu pro neutrální roztok Ústní ověření
d Vyjmenovat technické požadavky dle ČSN 07 0711 nezbytné pro zajištění spolehlivého a hospodárného provozu zařízení pro úpravu vody Ústní ověření
e Specifikovat směrodatné hodnoty jakosti kotelní vody dle ČSN 07 0711 Písemné ověření s ústním zdůvodněním
f Specifikovat dle ČSN 07 0711 normovou hodnotu doporučeného časového intervalu pro:
- čištění výměníků tepla sloužících k úpravě vody
- výměny náplně pískových filtrů
- vyjmutí, vyprání a doplnění náplně ionexových filtrů
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení platného topičského průkazu opravňujícího k samostatné obsluze kotlů 2. nebo 1. třídy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška je složena z části praktické a teoretické. Praktická část zkoušky se provádí u parního kotle s plynovým otopem, kde uchazeč předvede své praktické dovednosti splněním předepsaných kritérií. Před praktickou částí zkoušky se provádí část teoretická.

 

Oba členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pracovníků tlakových zařízení