Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Topič nízkotlakých parních kotlů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha a kontrola činnosti různých druhů kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kotel do provozu při dodržení všech bezpečnostních podmínek dle návodu k obsluze od výrobce kotle a provozního řádu kotelny Praktické předvedení
b Přezkoušet funkci bezpečnostní výstroje kotle Praktické předvedení
c Odstavit kotel z provozu Praktické předvedení
d Specifikovat způsob ochrany tepelné soustavy (zdroje tepla) proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku dle ČSN 06 0830 Písemně s ústním zdůvodněním
e Uvést normovou hodnotu dle ČSN 06 0830 pro nejvyšší dovolený pracovní přetlak NTL parního kotle, který je závislý na výšce vodního sloupce v pojistném zařízení Písemně s ústním zdůvodněním
f Specifikovat manipulace dle ČSN 06 0830, které je nutno provést při překročení nejvyššího pracovního přetlaku a vyfukování pojistného zařízení NTL parního kotle Písemně s ústním zdůvodněním
g Specifikovat dle ČSN 07 0703
- bezpečnostní podmínky pro správnou funkci zabezpečovacího zařízení hořáků
- provozní situace, které musí řešit provozní řád jako mimořádné provozní podmínky
- provozní situace, které jsou důvodem pro okamžité odstavení kotlů z provozu
Písemně s ústním zdůvodněním
h Uvést normovou hodnotu dle ČSN 38 6405 pro minimální časový interval kontroly
- úniku spalin ze spotřebičů nebo odtahů
- funkce detektorů a pojistek plamene
Písemně s ústním zdůvodněním
i Popsat způsoby zjišťování netěsností dle ČSN 38 6405 Písemně s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v pojmech a technických parametrech nízkotlakých parních kotlů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hodnoty dolní a horní meze výbušnosti zemního plynu Písemně s ústním zdůvodněním
b Definovat
- pojistné potrubí
- expanzní zařízení
- expanzní potrubí
- redukční zařízení
dle ČSN 06 0830
Písemně s ústním zdůvodněním
c Definovat
- hlavní uzávěr kotelny
- hlavní uzávěr kotle
- větrání kotelny
- havarijní větrání
dle ČSN 07 0703
Písemně s ústním zdůvodněním
d Popsat způsoby zjišťování netěsností dle ČSN 38 6405 Písemně s ústním zdůvodněním
e Uvést normovou hodnotu dle ČSN 44 1315 pro minimální vzdálenost
- jednotlivých hromad paliva
- hromad paliva ve volných skladech od zdrojů tepla (parovody, kouřovody)
- hromad paliva ve volných skladech od otevřených ohňů a skládek žhavého popela
Písemně s ústním zdůvodněním
f Uvést normovou hodnotu dle ČSN 44 1315 pro teplotu paliva, jejíž překročení se kontroluje při přejímce do skladu Písemně s ústním zdůvodněním
g Uvést normovou hodnotu dle ČSN 44 1315 pro maximální dovolenou výšku hromady hnědého uhlí tříděného a praného Písemně s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha nízkotlakého kotle

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat napájecí vodu pro NTL parní kotel dle ČSN 07 7401 Ústní ověření
b Specifikovat základní vlastnosti napájecí vody NTL parního kotle dle ČSN 07 7401 Ústní ověření
c Odebrat vzorek kotelní vody Praktické předvedení
d Uvést normovou hodnotu dle ČSN 07 0711 pro doporučený časový interval
- čištění výměníků tepla sloužících k úpravě vody
- výměny náplně pískových filtrů
- vyjmutí, vyprání a doplnění náplně ionexových filtrů
Ústní ověření
e Definovat trvalou a občasnou obsluhu kotle dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. Ústní ověření
f Uvést požadavky a ukázat na příkladu svítidlo, které musí mít pracovníci obsluhy dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. k dispozici Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmenovat povinnosti topiče dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. Ústní ověření
h Uvést název základního provozního předpisu, který dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. zpracuje a vydá provozovatel kotelny Ústní ověření
i Uvést hodnotu bodu varu vody za normálních podmínek ve stupních C a její závislost na tlaku Ústní ověření
j Uvést převodní koeficient mezi jednotkami tlaku Pa a bar Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vedení provozních záznamů kotelen, výměníkových stanic apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zápis o průběhu směny do provozního deníku kotelny Praktické předvedení
b Provést zápis o výskytu fiktivní mimořádné události do provozního deníku kotelny Praktické předvedení
c Provést zápis o
- výsledku kontroly ovzduší v kotelně
- provedeném zjišťování netěsností dle ČSN 38 6405
Praktické předvedení
d Specifikovat dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. rozsah a lhůty pro zápis údajů do provozního deníku Písemně s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha výměníkových nebo redukčních stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přezkoušet pojistný ventil a tlakoměr ohříváku teplé vody dle ČSN 06 0830 Praktické předvedení
b Uvést a ukázat rozdíly mezi armaturami umístěnými dle ČSN 06 0830 na přívodu studené vody každého samostatně uzavíratelného ohřívače teplé vody Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést normovou hodnotu dle ČSN 06 0320, na kterou je třeba v bezpodmínečně nutných případech na přechodnou dobu zvýšit teplotu vody u zásobníkových ohřevů, aby se zamezila tvorba bakterií (např. Legionelly pneumophily) Písemně s ústním zdůvodněním
d Definovat
- spotřebič tepla
- tlakovou ztrátu
- vztlak
- parametry páry
- parametry kondenzátu
dle ČSN 06 0310
Písemně s ústním zdůvodněním
e Specifikovat dle ČSN 06 0310
- provozní stavy zdroje tepla nebo úpravny parametrů, při kterých jejich zabezpečovací zařízení signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu
- místo, kam musí být zavedena poruchová signalizace
Písemně s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška je složena z části praktické a teoretické. Praktická část zkoušky se provádí u nízkotlakého parního kotle s plynovým otopem, kde uchazeč předvede své praktické dovednosti splněním předepsaných kritérií. Před praktickou částí zkoušky se provádí část teoretická.

 

Oba členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace pracovníků tlakových zařízení (sdružuje revizní techniky, výrobce a provozovatele parních a horkovodních kotlů, tlakových nádob stabilních a nádob na plyny)