Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce skleněných vánočních ozdob
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a dekoraci vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a obsah norem, technických a výtvarných podkladů pro výrobu a dekoraci vánočních ozdob Ústní ověření
b Určit podle předloženého vzorku, které materiály jsou použity pro dekorování vánoční ozdoby, uvést technologický postup malby dekoru na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle předložené výrobní dokumentace o technologickém postupu malby dekoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba postupu práce, příprava materiálu, nástrojů a pomůcek pro dekoraci vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nástroje a pomůcky pro malbu dekoru ke třem předloženým vzorkům a zkontrolovat jejich funkčnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat organizaci pracoviště v malířské dílně Ústní ověření
c Zdůvodnit zásady dodržování BOZP a PO v malířské dílně, zdůvodnit používání ochranných pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční dekorování vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii malby vánočních ozdob na dvou předložených vzorcích (jeden z kategorie volných tvarů a jeden z kategorie foukaných do forem) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést malbu dvou předložených vzorků po deseti kusech (jeden z kategorie volných tvarů a jeden z kategorie foukaných do forem) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola kvality a balení skleněných vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu kvality vánočních ozdob u tří předložených vzorků a popsat chyby a drobné nedostatky u těchto vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vhodné odstranění chyb a drobných nedostatků na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vhodné balení hotových vánočních ozdob Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sklenenych-vanocn#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku výroby skleněných vánočních ozdob.

Autorizovaná osoba připraví nabídku pěti různě dekorovaných druhů vánočních ozdob a výrobní dokumentaci a umožní uchazeči se s tímto seznámit

v předstihu (minimálně 2 týdny) před zkouškou.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ní seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Uchazeč při zkoušce prokáže znalosti a dovednosti o postupech při malbě dekoru skleněných vánočních ozdob.

Předmětem hodnocení je kvalita zhotovených výrobků, estetická stránka výrobků a manuální zručnost, dále se posuzuje hospodárné využití všech surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu a zušlechťování skla a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti malby skla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti malby skla.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti sklářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti malby skla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti malby skla.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti sklářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti malby skla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti malby skla.
 4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti technologie silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti malby skla nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti malby skla.
 5. Profesní kvalifikace 28-106-H Malíř/malířka skleněných vánočních ozdob a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti malby skla.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Malířská dílna vybavená pracovními stoly, židlemi a odkládacími stojany na sušení vánočních ozdob
 • Výrobní dokumentace pro výrobu skleněných vánočních ozdob
 • Pracovní pomůcky, nástroje a materiál (štětce, písačky, lepidla, lepené doplňky, zásypy, tkanina na čištění štětců, dekorovací sáčky a barvy)
 • Vzorky vánočních ozdob (v minimálním počtu 3 kusy z kategorie volných tvarů a 3 kusy z kategorie foukaných ozdob do forem)
 • Skleněné polotovary pro provedení malby (v minimálním počtu 10 kusů z kategorie volných tvarů a minimálním počtu 10 kusů z kategorie foukaných ozdob do forem)
 • Vzorky vánočních ozdob s vadami (v minimálním počtu 3 kusy)
 • Pomůcky k přípravě a rozdělávání barev a k dekorování (kalíšky, špachtle)
 • Nůž na sklo, na odřez stopky, záponky

 

Ochranné pomůcky zajistí autorizovaná osoba.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerál, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Preciosa, a. s., Jablonec nad Nisou

Ozdoba CZ, s r. o., Dvůr Králové

Preciosa Ornela, a. s., Desná

Preciosa Beauty, s r. o., Jablonec nad Nisou