Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský samostatný technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativním rámci technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat části systémů vodovodů a kanalizací, pro které je provozovatel povinen vést provozní evidenci Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit základní pojmy na úseku hospodaření s vodou Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění Ústní ověření
d Vysvětlit základní pojmy a obsah nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech č. 401/2015 Sb., v platném znění Ústní ověření
e Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových č. 328/2018 Sb., v platném znění Ústní ověření
f Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., obsah vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích č. 428/2001 Sb., v platném znění Ústní ověření
g Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, zejména v části 3 Ústní ověření
h Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění Ústní ověření
i Orientovat se v konkrétním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a povolení k odběru podzemní nebo povrchové vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v soustavě adresátů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat orgány státní správy, kterým provozovatel poskytuje informace Ústní ověření
b Vyjmenovat další subjekty, kterým provozovatel poskytuje informace Ústní ověření
c Vysvětlit postup při písemném a elektronickém předání dat orgánům státní správy Ústní ověření
d Připravit písemnost s předáním reportu orgánům státní správy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v objektové skladbě vodárenských a kanalizačních systémů v technicko-provozním reportingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bilanci toků v objektové struktuře vodárenských systémů Ústní ověření
b Popsat bilanci toků v objektové struktuře kanalizačních systémů Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy trubních materiálů vodovodních a stokových sítí a popsat jejich vlastnosti z hlediska technicko-provozního reportingu Ústní ověření
d Popsat požadavky na dokumentaci skutečného provedení staveb vodovodů a kanalizací z hlediska technicko-provozního reportingu Ústní ověření
e Aplikovat principy hmotnostní bilance ve zpracování výkazů o výrobě vody a čištění odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Analýza údajů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní údaje pro reporty pro vnitřní potřebu provozovatele – o spotřebě energie, o výrobě vody, o čištění odpadních vod, o vodě nefakturované Ústní ověření
b Vysvětlit postup zpracování základních reportů pro vlastníka vodohospodářské infastruktury – zprávy o stavu provozovaného majetku, zprávy podle koncesních smluv a postup verifikace předávaných dat Ústní ověření
c Vysvětlit postup výpočtu smluvních pokut podle koncesní smlouvy Ústní ověření
d Vyjmenovat reporty požadované ze strany orgánů státní správy v oblasti vodovodů a kanalizací Ústní ověření
e Analyzovat vztahy mezi základními veličinami reportů pro vnitřní potřeby provozovatele, analyzovat poměrové ukazatele vůči běžně dosahovaným hodnotám (benchmark) a z těchto analýz vyvodit návrhy pro další postup provozovatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení databáze údajů pro zpracování technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady vedení databáze údajů nutných pro zpracování technicko-provozního reportingu (údaje o množství vody, kvalitě vody, spotřebě médií a surovin, provozované technologie) a vedení databáze předvést Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit systém sběru informací o poruchovosti vodovodů a kanalizací provozovatelem a vedení evidence Ústní ověření
c Vyjmenovat obsah popisných složek geografického informačního systému (GIS) Ústní ověření
d Vyjmenovat obsah popisných složek havarijního informačního systému Ústní ověření
e Vyjmenovat organizační složky provozovatele vodovodu a kanalizace provádějící prvotní sběr informací pro databázové informační systémy Ústní ověření
f Analyzovat přehled výsledků z laboratorního informačního systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení vodoprávní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady vedení evidence povolení k odběru vod a vedení evidence předvést Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady vedení evidence povolení k vypouštění odpadních vod Ústní ověření
c Vysvětlit zásady vedení evidence kanalizačních řádů Ústní ověření
d Vysvětlit zásady vedení evidence havarijních plánů Ústní ověření
e Vysvětlit zásady vedení evidence týkající se poplatků podle zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), v platném znění Ústní ověření
f Na základě evidence povolení a řádů navrhnout postup při vyřizování prodloužení a změn těchto povolení a řádů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování reportů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství pro orgány státní správy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat hlášení týkající se poplatkové povinnosti – poplatkové hlášení a přiznání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat hlášení pro ohlašovací povinnost vůči vodoprávnímu úřadu o vypouštěném znečištění, formulář F_VOD_38_4 Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat hlášení za odběr a vypouštění odpadních vod, tzv. vodní bilance Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat hlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat majetkovou a provozní evidenci podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat statistické hlášení VH_08_1b Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit přenos údajů o kvalitě pitné vody do informačního systému PiVo Ústní ověření
h Analyzovat údaje ze zpracovaných reportů, upozornit na problematické výsledky a vyvodit doporučení pro další postup provozovatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace (viz příklady modelových situací níže) ke kompetencím:

Orientace v legislativním rámci technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství - kritérium i) - Orientovat se v konkrétním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a povolení k odběru podzemní nebo povrchové vody - AOs připraví vybraná povolení, uchazeč popíše jejich součásti ve vztahu k povinnostem provozovatele a reportovaným údajům.

Orientace v soustavě adresátů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství - kriterium d) - Připravit písemnost s předáním reportu orgánům státní správy - AOs připraví vybrané hlášení, uchazeč vyhotoví průvodní dopis k danému hlášení, vysvětlí, jakým způsobem by provedl odeslání.

Orientace v objektové skladbě vodárenských a kanalizačních systémů v technicko-provozním reportingu - kritérium e) - Aplikovat principy hmotnostní bilance ve zpracování výkazů o výrobě vody a čištění odpadních vod - AOs připraví schéma vodárenského nebo kanalizačního systému vč. údajů o průtocích, uchazeč analyzuje tyto údaje a vyhodnotí základní ukazatele výroby vody a čištění odpadních vod pro připravenou modelovou situaci.

Analýza údajů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství kritérium - e) - Analyzovat vztahy mezi základními veličinami reportů pro vnitřní potřeby provozovatele, analyzovat poměrové ukazatele vůči běžně dosahovaným hodnotám (benchmark) a z těchto analýz vyvodit návrhy pro další postup provozovatele - AOs připraví sadu poměrových ukazatelů vč. benchmarku, uchazeč provede rozbor těchto údajů a sestaví modelové doporučení dalšího postupu.

Vedení databáze údajů pro zpracování technicko-provozního reportingu - kritérium f - Analyzovat přehled výsledků z laboratorního informačního systému - AOs připraví výstup výsledků z laboratorního informačního systému vč. limitovaných ukazatelů, uchazeč provede rozbor těchto údajů z hlediska plnění limitů a poplatkových povinností.

Vedení vodoprávní dokumentace kritérium - f) - Na základě evidence povolení a řádů navrhnout postup při vyřizování prodloužení a změn těchto povolení a řádů - AOs připraví evidenci vodoprávních povolení a řádů a modelovou situaci (např. končící povolení, plánované napojení dalších zdrojů znečištění, rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě), uchazeč navrhne řešení ve formě úprav povolení a řádů.

Zpracování reportů technicko-provozního reportingu ve vodním hospodářství pro orgány státní správy - Zpracování hlášení podle kritérií a) - f) - AOs připraví údaje potřebné pro zpracování hlášení a příslušné formuláře v papírové nebo elektronické podobě, uchazeč vyhotoví hlášení podle připravených podkladů.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především ke kvalitě výstupů a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ