Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklář dutého skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout dle výkresu o technologickém postupu tvarování Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout u třech referenčních vzorků, zda tvarovaný výrobek kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování, určit vady u výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daných technickým výkresem Praktické předvedení
f Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace, vysvětlit pojem prvotní rafinace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě dutého skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP v hutním provozu nebo na foukačské dílně, uvést zásady manipulace s plynovými spotřebiči (roztáčecí pece, pomocné ruční hořáky, kyslíkové hořáky), popsat vybavení skláře pro práci, zdůvodnit nutnost ochrany očí Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje, pomůcky a formy podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyklepat, vydrátovat, vyfouknout z píšťaly nečistoty, omýt píšťaly a uložit je k pracovnímu otvoru pece; nahřát konce píšťal a připravit je k nabírání, připravit podávací (obkládací) želízko a přílepník, z kroužku nabrat homogenní sklovinu bez šlír Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality surovin a vytvářeného výrobku při výrobě dutého skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat význam teplotní délkové roztažnosti při výrobě vrstvených skel, uvést možnosti prověření vhodnosti sklovin pro výrobu vrstvených skel Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvarování výrobků ze skloviny do forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření skloviny - pomocí kovového háčku odtáhnout kroužek do středu pánve, nabrat na želízko sklovinu a vytvořit skleněné hrabílko; pomocí hrabílka (skleněného nebo kovového) stáhnout povrch skloviny v mezikruží kroužku a okraje pánve; nabrat sklovinu, vyfouknout a zkontrolovat homogenitu skloviny Praktické předvedení
b Předvést základní pracovní úkony při nabírání skloviny z pánve, přenášení skloviny na píšťalu, vyjmutí skloviny z pece, pohyb píšťalou na jednu i obě strany, sválení skloviny na plíšku, vyfouknutí baňky a zaříznutí nůžkou Praktické předvedení
c Předvést vkládání skloviny do formy u konkrétního výrobku, tj. otáčení sklovinou na jednu i obě strany, provést vyfouknutí tvaru a dofouknutí hlavice (nadvýrobku), vyjmout výrobek z formy, srovnat výrobek a zarovnat dýnko pomocí příslušných nástrojů a pomůcek a podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Nabrat sklovinu na želízko a následně odkápnout (obložit) na špičku kalíšku a tím připravit pro vytažení stonku Praktické předvedení
e Vyrobit sérii 10ti kusů výrobku podle předloženého výkresu pomocí příslušných nástrojů a pomůcek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování, údržba a obsluha zařízení a pomůcek pro výrobu dutého skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro výrobu dutého skla a popsat údržbu a ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sklar-duteho-skla#zdravotni-zpusobilost).

Před zkouškou bude provedeno proškolení na obsluhu plynových přístrojů a zařízení potřebných k výkonu zkoušky, o čemž bude autorizovanou osobou pořízen písemný záznam podepsaný uchazečem.

 

Pro potřeby zkoušky je potřeba zajistit přítomnost jednoho pracovníka obstarávajícího manipulaci s formou a jednoho pracovníka k odnášení vytvarovaného výrobku do chladící pece.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku sklářské výroby. Při ověřování formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor

MOSER, a. s., Karlovy Vary

Space CZ, s. r. o., Nový Bor

Pacinekglass, Kunratice u Cvikova