Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník scénické a krojové obuvi
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a výdej zakázek pro výrobu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odborný příjem zakázky pro zhotovení krojové obuvi, navrhnout zákazníkovi způsob provedení s ohledem na tradice a příslušný kroj Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit kalkulaci ceny zhotovované krojové obuvi podle platných ceníků, spotřeby materiálu a potřebného času ke zhotovení Praktické předvedení
c Zaevidovat přijatou zakázku na zhotovení krojové obuvi, včetně vytvoření popisu obuvi Praktické předvedení
d Provést výdej zhotovené krojové obuvi s důrazem kladeným na schopnost jednat se zákazníkem, vystavit pokladní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách pro výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v základních normách pro výrobu obuvi, předvést dohledání zadaného údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Pojmenovat základní dílce předložené krojové obuvi, popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava a úprava obuvnických kopyt pro výrobu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodná kopyta pro výrobu konkrétní krojové obuvi s ohledem na tvar obuvi, střih svršku a výšku podpatku Praktické předvedení
b Vyjmenovat a popsat možnosti úprav obuvnických kopyt Ústní ověření
c Předvést úpravu kopyt pro výrobu krojové obuvi pomocí usňových náložek, pracovní postup popsat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytvoření modelů, střihů a šablon pro výrobu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh modelu krojové obuvi podle požadavků zákazníka s přihlédnutím k místním tradicím a příslušnému kroji Praktické předvedení
b Popsat způsob zhotovení šablon jednotlivých dílců svršku pro konkrétní krojovou obuv Ústní ověření
c Popsat způsob konstrukce spodkových součástí a dílců pro konkrétní model krojové obuvi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro zhotovení konkrétní krojové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Pojmenovat a charakterizovat předložené obuvnické materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat z předložených vzorků vhodný materiál pro zhotovení konkrétní krojové obuvi, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit stroje, zařízení a nástroje potřebné pro zhotovení konkrétní krojové obuvi, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu obuvnických polotovarů pro výrobu konkrétní krojové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů na předložených vzorcích, navrhnout jejich použití na konkrétní dílce krojové obuvi s ohledem na výslednou kvalitu a vzhled výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu kvality zhotovené krojové obuvi, posoudit případné vady a stanovit způsob jejich opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování dílců krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykrojit ručně podle předložených šablon vrchové dílce krojové obuvi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykrojit ručně podle předložených šablon podšívkové dílce krojové obuvi Praktické předvedení
c Zhotovit základní spodkové dílce pro konkrétní krojovou obuv Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování svršku krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okosit vrchové dílce krojové obuvi, zdůvodnit účel práce, popsat jednotlivé druhy kosení Praktické předvedení a ústní ověření
b Spojit vrchové dílce krojové obuvi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Spojit podšívkové dílce krojové obuvi Praktické předvedení
d Spojit podšívkový komplet se sestavou vrchových dílců krojové obuvi Praktické předvedení
e Vyjmenovat komponenty používané k uzavírání svršku krojové obuvi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spodkové zpracování krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit a vytvarovat patní část krojové obuvi opatkem, vysvětlit účel pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
b Ustředit a přichytit svršek na kopyto, provést vlastní napínání svršku krojové obuvi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit styčné plochy napínací záložky a podešve podle zvolené technologie, spojit napnutý svršek s podešví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava vzhledu krojové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní pracovní operace používané při úpravě a dokončování krojové obuvi, popsat jejich účel Ústní ověření
b Upravit vnitřní část krojové obuvi Praktické předvedení
c Provést konečnou úpravu vzhledu hotové krojové obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-scenicke-a-krojov#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti spojené s výrobou krojové obuvi.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí při výrobě krojové obuvi. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, kvalita provedení pracovních operací, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Příjem a výdej zakázek na výrobu krojové obuvi pro kritéria hodnocení a) a d) modelové situace (v počtu 1 modelová situace pro každé kritérium hodnocení) v návaznosti na ověřované odborné kompetence.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Orientace v normách pro výrobu krojové obuvi pro kritérium hodnocení a) k dohledání údaje (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 údaje) v návaznosti na ověřovanou odbornou kompetenci.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Příprava a úprava obuvnických kopyt pro výrobu krojové obuvi pro kritérium hodnocení c) k upravení jeden pár obuvnických kopyt v návaznosti na ověřovanou odbornou kompetenci.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Volba pracovního postupu, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu krojové obuvi pro kritéria hodnocení b) a c); Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a krojové obuvi pro kritéria hodnocení a) a b) počet vzorků (v minimálním počtu 5 - maximálně 10 vzorků).

 

Autorizovaná osoba zadá k rozboru u odborných kompetencí Orientace v normách pro výrobu krojové obuvi pro kritérium hodnocení b); Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a krojové obuvi pro kritérium hodnocení c) vzorek krojové obuvi (v počtu 1 pár).

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a) a b) typ stroje, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní technologie výroby a druhu zhotovované krojové obuvi.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Zhotovování dílců krojové obuvi pro kritéria hodnocení a), b) a c); Zhotovování svršku krojové obuvi pro kritéria hodnocení a), b), c) a d); Spodkové zpracování krojové obuvi pro kritéria hodnocení a), b) a c); Úprava vzhledu krojové obuvi pro kritéria hodnocení a), b) a c) pracovní činnosti na 1 páru krojové obuvi v návaznosti na ověřované odborné kompetence.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava