Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci, určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Předvést a objasnit správný postup při neodkladné resuscitaci u dítěte a dospělého Praktické předvedení
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základech somatologie a kineziologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základní stavby lidského těla a funkcí jednotlivých kostí a kloubů Písemné ověření
b Prokázat znalost základních svalových skupin a rozlišit jejich funkce Písemné ověření
c Předvést minimálně 5 cviků zaměřených na rozcvičení dětí v předškolním věku a v návaznosti na funkci svalů a kloubů, vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalost funkce oběhové a dýchací soustavy ve vztahu k tělesné zátěži Písemné ověření
e Prokázat znalosti o základní stavbě nervového systému a CNS Písemné ověření
f Prokázat znalosti fyziologie cvičenců ve vztahu k věku a dozrávání organismu Písemné ověření
g Popsat správné držení těla a uvést nejčastější odchylky od normy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vývojových specifikách dětí předškolního věku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat vědomosti o tělesném a fyziologickém vývoji dítěte předškolního věku ve vztahu k tělesné zátěži Písemné ověření
b Prokázat znalost specifik psychického a sociálního vývoje dětí předškolního věku Písemné ověření
c Prokázat vědomosti o motorickém vývoji dítěte v předškolním věku Písemné ověření
d Předvést minimálně tři cviky zaměřené na rozvoj hrubé motoriky a tři cviky zaměřené na rozvoj jemné motoriky u dítěte v předškolním věku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Efektivní komunikace s cvičenci na základě orientace v psychologii a pedagogice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních pojmů pedagogiky a psychologie ve vztahu ke cvičení předškolních dětí a dospělých Písemné ověření
b Popsat základní rozdíly v přístupu k předškolním dětem a dospělým ve spojení s cvičením předškolních dětí a cvičení rodičů s dětmi Ústní ověření
c Vysvětlit odborné, osobní a charakterové vlastnosti instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí bez rodičů Ústní ověření
d Předvést komunikaci s cvičenci při modelovém řízení cvičební jednotky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí v předškolním věku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pojmu pohybová schopnost a vybrat způsoby rozvoje pohybových schopností u dětí předškolního věku Písemné ověření
b Prokázat znalost pojmu pohybová dovednost a prokázat znalosti o vývoji pohybových dovedností v předškolním věku Písemné ověření
c Předvést minimálně 3 vhodná vyrovnávací cvičení při vadném držení těla Praktické předvedení
d Předvést a vysvětlit metodiku nácviku určených pohybových dovedností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a sestavení cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní strukturu cvičební jednotky, vyjmenovat její části a popsat jejich význam a možný obsah, uvést rozdíly mezi cvičební jednotkou rodičů s dětmi a cvičební jednotkou předškolních dětí Ústní ověření
b Sestavit a prezentovat tematický plán cvičebních jednotek rodičů s dětmi a předškolních dětí se zvoleným cílem v určitém období Praktické předvedení
c Na základě praktického předvedení určené části cvičební jednotky kriticky zhodnotit vlastní přípravu na cvičební jednotku a navrhnout korekci případných nedostatků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení a organizace cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a objasnit rozdíly ve vedení a organizaci cvičební jednotky v různém prostředí Ústní ověření
b Vybrat vhodnou formu organizace cvičenců vzhledem k obsahové náplni cvičební jednotky a úrovni cvičenců Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést cvičební jednotku pomoci dostatečné, srozumitelné verbální i neverbální komunikace vzhledem ke specifikům cvičenců Praktické předvedení
d Předvést určenou část cvičební jednotky cvičení rodičů s dětmi Praktické předvedení
e Předvést určenou část cvičební jednotky cvičení předškolních dětí Praktické předvedení
f Prokázat znalost správného názvosloví základní cvičební polohy a pohyby Písemné ověření
g Předvést vhodné využití rytmizace, zpěvu a hudby ve cvičební jednotce předškolních dětí a cvičební jednotce rodičů s dětmi Praktické předvedení
h Diagnostikovat případné chyby v technice provedení pohybu u cvičenců a vhodným způsobem je opravit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí bez rodičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí bez rodičů Písemné ověření
b Prokázat znalost základních hygienických návyků a základních hygienických norem při pohybových aktivitách Písemné ověření
c Prokázat znalosti o pedagogickém dohledu nad nezletilými cvičenci v průběhu sportovních aktivit Písemné ověření
d Předvést správný postup dopomoci a záchrany při cvičení dětí v předškolním věku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Dítě je chápáno v rámci tohoto standardu ve věku 2 – 6 let, tj. v období předškolního věku.

Autorizovaná osoba zajistí min. 4 cvičence v předškolním věku pro modelové řízení určené části cvičební jednotky, dále min. 1 dospělého (např. další účastník zkoušky) pro ukázku metodiky nácviku určené pohybové dovednosti a ukázku dopomoci a záchrany při cvičení na nářadí.

 

Zkouška se skládá z písemného testu, ústního přezkoušení a praktické části (poskytnutí první pomoci, ukázky rozcvičení, ukázky vyrovnávacích cvičení, ukázky metodiky nácviku určené pohybové dovednosti, modelového řízení určené části cvičební jednotky, ukázky dopomoci a záchrany při cvičení).

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese:

 1. Vhodný cvičební oděv a obuv
 2. Psací potřeby
 3. Vlastní hudbu na CD nebo ve formátu MP3
 4. Písemně zpracovanou přípravu na cvičební jednotku rodičů s dětmi
 5. Písemně zpracovanou přípravu na cvičební jednotku předškolních dětí
 6. Písemně zpracovaný tematický plán v rozsahu min. 5 cvičebních jednotek

 

Ad Kompetence Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritérium a) bude ověřeno na modelové situaci, kterou si vylosuje účastník. Jedná se o tyto modelové situace: bezvědomí, neodkladná resuscitace, dušení (uzávěr dýchacích cest cizím tělesem), astmatický záchvat, epileptický záchvat, mdloby, nevolnost, krvácení, šok, poranění hlavy, otřes mozku, poranění páteře a míchy, poranění hrudníku, poranění břicha, svalově-kosterní poranění, popálení.

Kritérium d) bude ověřeno na modelovém příkladu, který si uchazeč vylosuje. Autorizovaná osoba připraví soubor modelových příkladů nejčastějších poranění: krvácení, poranění hlavy, otřes mozku, poranění páteře a míchy, poranění hrudníku, poranění břicha, svalově-kosterní poranění, popálení.

 

Ad Kompetence Orientace v základech somatologie a kineziologie

Kritéria a), b), d), e), f) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami.

Kritérium c) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky. Uchazeč předvede minimálně 5 cviků zaměřených na rozcvičení dítěte v předškolním věku a slovně u každého cviku vysvětlí účel a význam cviku.

Kritérium g) bude ověřeno písemným testem se dvěma otevřenými otázkami se stručnou odpovědí.

 

Ad Kompetence Orientace ve vývojových specifikách

Kritéria a) – c) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami.

Kritérium d) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky - ukázka rozcvičení.

 

Ad Kompetence Efektivní komunikace s cvičenci na základě orientace v psychologii a pedagogice

Kritérium a) bude ověřeno písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami. Pojmy budou vybrány z těchto okruhů: základní pedagogické zásady, didaktické metody, formy a styly, výchovné metody, věková specifika cvičenců, motorické učení, psychologie osobnosti.

Kritérium d) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky v průběhu modelového řízení určené části cvičební jednotky.

 

Ad Kompetence Orientace v rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí v předškolním věku

Kritéria a), b) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami.

Kritérium c) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky ústním uvedením nejčastějších odchylek od správného držení těla a praktickým předvedením vyrovnávacích cvičení. Zkoušející zadá modelový příklad chybného držení těla a uchazeč vysvětlí a předvede na jednom modelovém cvičenci jeho korekci.

Kritérium d) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky - ukázka metodiky nácviku určené pohybové dovednosti. Uchazeč si vylosuje 2 pohybové dovednosti, u kterých předvede a vysvětlí metodiku nácviku na jednom modelovém cvičenci. Autorizovaná osoba připraví soubor modelových příkladů dovedností z následujících oblastí: přirozená cvičení (lezení, chůze, běh, skok, házení a chytání), akrobatická cvičení, psychomotorika, cvičení na nářadí, cvičení s náčiním, pohybové hry.

 

Ad Kompetence Plánování a sestavení cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

Kritérium b) bude ověřeno:

 1. Uchazeč písemně zpracuje tematický plán návaznosti cvičebních jednotek (jednu z variant): cvičení rodičů s dětmi, cvičení předškolních dětí
 2. Autorizovaná osoba zadá téma po dohodě s uchazečem 2 měsíce před dnem konáním zkoušky

Práce bude obsahovat:

 1. jméno uchazeče
 2. specifikace cvičenců podle věku
 3. uvažovaný cíl plánu v návaznosti na věkovou skupinu a plnění specifických parametrů
 4. specifické parametry – zaměření na nácvik a výcvik dovedností, rozvoj rychlostních, silových, vytrvalostních a obratnostních schopností, flexibility, případně na kombinaci schopností
 5. použití vhodné motivace pro plánované cvičební jednotky
 6. délku cvičebních jednotek
 • Uchazeč práci odevzdá autorizované osobě minimálně 1 měsíc před dnem konání zkoušky. Práci odevzdá v elektronické podobě (PDF) a 1x v tištěné podobě.
 • Minimální požadovaný rozsah práce je stanoven na 6 normostran formátu A4.
 • Připravený plán bude uchazečem prezentován v rozsahu 10-15 minut.

 

Ad Kompetence Vedení a organizace cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

Kritéria b) – e), h) budou ověřena v praktické části zkoušky:

 • Uchazeč písemně zpracuje přípravu na cvičební jednotku rodičů s dětmi
 • Uchazeč písemně zpracuje přípravu na cvičební jednotku předškolních dětí
 • Autorizovaná osoba zadá téma po dohodě s uchazečem 2 měsíce před dnem konání zkoušky

Práce bude obsahovat:

 1. jméno uchazeče;
 2. specifikace cvičenců podle věku
 3. cíle cvičební jednotky – zejména nácvik a výcvik dovedností, rozvoj pohybových schopností
 4. specifické parametry – zaměření na nácvik a výcvik dovedností, rozvoj rychlostních, silových, vytrvalostních a obratnostních schopností, flexibility, případně na kombinaci schopností
 5. popis cvičební jednotky a jejich částí
 6. pomůcky potřebné pro realizaci cvičební jednotky
 7. délku cvičební jednotky
 8. popis organizace cvičební jednotky
 • Minimální požadovaný rozsah práce je stanoven na 4 normostrany formátu A4.
 • Uchazeč práce odevzdá autorizované osobě minimálně 1 měsíc před dnem konání zkoušky, práce odevzdá v elektronické podobě (PDF) a 1x v tištěné podobě.
 • Připravené písemné přípravy na cvičební jednotku budou uchazečem ústně prezentovány.
 • Zkoušející zadá jednu vybranou část cvičební jednotky z předložených příprav pro následné modelové předvedení uchazečem v rozsahu 15 - 20 minut.
 • Modelové předvedení bude provedeno v daném rozsahu s tím, že některé cviky budou představeny pouze informativně v menším rozsahu tak, aby bylo jasné, že jsou součástí cvičební jednotky.
 • Uchazeč bude mít k dispozici figuranty v předškolním věku, v minimálním počtu 4, které zajistí autorizovaná osoba.

 

Kritérium g) bude ověřeno v praktické části zkoušky v rámci modelového předvedení, za předpokladu, že uchazeč ve své přípravě na cvičební jednotku zařadil rytmizaci, zpěv a hudbu. Pokud není součástí modelového předvedení, bude ověřeno samostatně na základě zadání zkoušejících. Uchazeč předvede využití rytmizace, zpěvu a hudby ve cvičební jednotce v délce max. 5 minut.

Kritérium f) bude ověřeno písemným testem z názvosloví s otevřenými otázkami, který připraví autorizovaná osoba. Kritérium bude prověřeno min. 10 otázkami. Autorizovaná osoba připraví soubor otázek z následujících oblastí: základní názvosloví, polohy a pohyby celého těla, pohyby a polohy částí těla, cvičení prostná, cvičení akrobatická, cvičení s náčiním.

 

Ad Kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí

Kritéria a) – c) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami.

Otázky budou zaměřeny zejména na oblasti: Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci instruktora, postup při úrazech, mimořádné události, pravidla bezpečnosti při cvičení a ostatních akcích, pravidla bezpečnosti zejména při akcích mimo pravidelná cvičení, chování a činnost instruktora v tísňových situacích, a vybrané oblasti uvedených zákonů a norem (nejedená se o taxativní výčet): zákon č 89/2012 Sb. občanský zákoník,(§ 2894 – 2971), zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce (§ 301), zákon č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník (§ 12, 28 –31, 141 – 148, 158), zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. - Zdravotní způsobilost ke vzdělávání, tělesné výchově a sportu (§ 51, 52), vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláška MZ 391/2013 sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a studentů.

Kritérium d) bude ověřeno v praktické části zkoušky na modelovém příkladu, který zadá zkoušející. Uchazeč předvede a vysvětlí optimální způsob dopomoci a záchrany u určeného cviku. Dopomoc a záchrana bude předvedena s využitím dospělých figurantů (např. další účastníci zkoušky). Autorizovaná osoba připraví soubor modelových příkladů z následujících oblastí: akrobatická cvičení (převaly, kotouly, rovnovážné polohy, párová akrobacie rodič - dítě), cvičení na nářadí (chůze a lezení, skoky a přeskoky).

 

Uchazeč má nárok na přípravu u ústní části zkoušky v délce 15 minut, v praktické části zkoušky v délce 30 minut

 

Autorizovaná osoba si připraví soubor otázek pro ústní i písemné ověření teoretických znalostí uchazeče.

 

U kritérií, pro která bude ústní ověřování probíhat formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

U kritérií, pro která bude písemné ověřování uskutečněné formou testu, je nutné dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje nejméně 20 (dvacet) otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) stanovený minimální počet otázek.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 60 % otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT se zaměřením na pohybové aktivity předškolních dětí dle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným MŠMT a alespoň 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti skupinového cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení s předškolními dětmi bez rodičů a zároveň úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.
 2. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a alespoň 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti skupinového cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení s předškolními dětmi bez rodičů.
 3. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně zaměřené na tělovýchovu a sport a alespoň 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti skupinového cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení s předškolními dětmi bez rodičů.
 4. Profesní kvalifikace 74-033-M Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti skupinového cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení s předškolními dětmi bez rodičů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • tělocvična, určená pro předvedení metodických výstupů,
 • učebna pro písemné zkoušení uchazeče,
 • cvičební pomůcky (tradiční tělocvičné nářadí a náčiní, cvičební podložky),
 • hudební aparatura pro přehrávání CD a MP3,
 • figurína dospělého a předškolního dítěte na předvedení resuscitace, zdravotnický materiál pro poskytnutí první pomoci, lékárnička,
 • PC a dataprojektor pro případnou prezentaci tématického plánu.

 

Autorizovaná osoba zajistí min. 4 cvičence v předškolním věku pro modelové řízení určené části cvičební jednotky, dále min. 1 dospělého (např. další účastník zkoušky) pro ukázku metodiky nácviku určené pohybové dovednosti a ukázku dopomoci a záchrany při cvičení na nářadí.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemného testu jednoho uchazeče je 120 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obec sokolská

Česká asociace sportu pro všechny

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze